Bài giảng Mỹ thuật - Bài 6: Vẽ Tranh Cách Vẽ Tranh - Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập

THẢO LUẬN NHÓM

Nhóm 1: Tìm hiểu Nội dung tranh

Nhóm 2: Bố cục trong tranh như thế nào?

Nhóm 3: Tìm hiểu về hình vẽ trong tranh?

Nhóm 4: Tìm hiểu về màu sắc trong tranh?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 835 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mỹ thuật - Bài 6: Vẽ Tranh Cách Vẽ Tranh - Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ BAØI 6: VEÕ TRANHCÁCH VẼ TRANH - VẼ TRANH ĐỀ TÀI HỌC TẬPI/ TRANH ÑEÀ TAØITHẢO LUẬN NHÓMNhóm 1: Tìm hiểu Nội dung tranhNhóm 2: Bố cục trong tranh như thế nào?Nhóm 3: Tìm hiểu về hình vẽ trong tranh?Nhóm 4: Tìm hiểu về màu sắc trong tranh? I/ TRANH ÑEÀ TAØI1/ Noäi dung tranh-Trong cuoäc soáng coù raát nhieàu ñeà taøi ñeå veõ tranh nhö:- Đề taøi leã hoäi, ñeà taøi tröôøng hoïc, ñeà taøi vui chôi giaûi trí, ñeà taøi lao ñoäng, ñeà taøi phong caûnh, ñeà taøi boä ñoäi-Tuyø theo töøng ñeà taøi maø ta coù caùch theå hieän tranh khaùc nhau2/ Boá cuïc-Boá cuïc laø söï saép xeáp caùc hình aûnh trong böùc tranh sao cho hôïp lyù.-Trong tranh phaûi coù maûng chính, maûng phuï. Maûng chính thì to, maûng phuï thì nhoû3/ Hình aûnh trong tranh ñeà taøiHaõy chæ ra trong böùc tranh beân coù nhöõng gì?Coù nhöõng hình aûnh nhö: Con ngöôøi, noùn, khaên, con boø, caây cuoác, caùi caøy, nhaø, ñoáng rôm, caây coái-Hình aûnh trong tranh ñeà taøi coù theå laø: con ngöôøi, con vaät, ñoà vaät, caûnh vaät.- Hình veõ chính laøm roõ noäi dung- Hình aûnh phuï theå hieän ñòa ñieåm.-Maøu saéc trong tranh phuï thuoäc vaøo noäi dung tranh vaø caûm nhaän cuûa ngöôøi veõ – Maøu saéc coøn dieãn taû ñöôïc thôøi gian.4/ Maøu saécMaøu saéc muøa heøMaøu saéc muøa ñoâng- B1: Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøiII/ CAÙCH VEÕ TRANH- B2: Veõ boá cuïc- B3: Veõ neùt chínhÑeà taøi boä ñoäiÑeà taøi lao ñoängÑeà taøi vui chôigiaûi tríÑeà taøi leã hoäiÑeà taøi tröôøng hoïcÑeà taøi phong caûnh 147 Haõy saép xeáp caùc böùc tranh beân theo töøng ñeà taøi vaøo baûng beân döôùi 2 3 1 2 35689497685BAØI TAÄP VEÀ NHAØ-Veõ moät böùc tranh ñeà hoïc taäp (veõ hình).-Khoå giaáy A4.-Maøu töï choïn.-Chuaån bò BAØI 6: CAÙCH SAÉP XEÁP (BOÁ CUÏC) TRONG TRANG TRÍ

File đính kèm:

  • pptcach_ve_tranh_de_tai.ppt