Bài Giảng Mỹ Thuật - Đoàn Ngọc Nhẫn - Bài 11 - Tiết 11: Vẽ Trang Trí Trình Bày Bìa Sách

KIỂM TRA BÀI CŨ

Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:

Những chất liệu mà các hoạ sĩ đã sử dụng để sáng tác tranh giai đoạn 1954-1975?

• Sơn mài, tranh lụa, khắc gỗ.

• Sơn mài, sơn dầu, điêu khắc, màu bột.

• Sơn mài, tranh lụa, khắc gỗ sơn dầu, điêu khắc, màu bột.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Mỹ Thuật - Đoàn Ngọc Nhẫn - Bài 11 - Tiết 11: Vẽ Trang Trí Trình Bày Bìa Sách, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chào Mừng Quý Thầy Cô Giáo về dự giờ thăm lớp!TRƯỜNG THCS HẬU MỸ BẮC BGiáo viên: Đoàn Ngọc NhẫnHãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau: Những chất liệu mà các hoạ sĩ đã sử dụng để sáng tác tranh giai đoạn 1954-1975?Sơn mài, tranh lụa, khắc gỗ.Sơn mài, sơn dầu, điêu khắc, màu bột.Sơn mài, tranh lụa, khắc gỗ sơn dầu, điêu khắc, màu bột.KIỂM TRA BÀI CŨBài 11. Tiết 11.Vẽ trang tríTRÌNH BÀY BÌA SÁCHI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:II. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH:III. BÀI TẬP:Giáo viên: Đoàn Ngọc NhẫnI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT: Em hãy cho biết: - Có bao nhiêu loại bìa sách? - Có bao nhiêu cách trình bày bìa sách? - Bìa sách thường có đặc điểm gì?I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT: Có nhiều loại bìa sách như: Sách Giáo khoa, sách Tham khảo, sách Khoa học – kỹ thuật, sách Lịch sử, sách Văn học, Thơ, Truyện ngắn, truyện Thiếu nhi, Có nhiều cách trình bày bìa sách: Bìa sách chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ vừa có hình trang trí,- Trên bìa sách thường có: + PhÇn ch÷ gåm: + PhÇn h×nh minh ho¹. + PhÇn mµu (phï hỵp néi dung vµ thĨ lo¹i s¸ch). Tªn t¸c phÈm Tªn t¸c gi¶ Tªn nhµ xuÊt b¶n n¨m xuÊt b¶n, biĨu tr­ng cđa nhµ xuÊt b¶n (vÏ nhá)JOHN DOANNXB KIM ĐỒNGMỘT SỐ HÌNH BIỂU TRƯNG CỦA CÁC NHÀ XUẤT BẢN- H×nh thøc tr×nh bµy trªn b×a s¸ch: + Tªn t¸c phÈm ë trªn, phÇn minh ho¹ ë d­íi. C¸c phÇn ®­ỵc s¾p xÕp trªn b×a s¸ch nh­ thÕ nµo? ( H×nh thøc tr×nh bµy)JOHN DOANKIM ĐỒNG+ Tªn t¸c phÈm ë d­íi, phÇn minh ho¹ ë trªn.ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN+ Tªn t¸c phÈm cïng n»m trong phÇn minh ho¹.+ ChØ dïng ch÷ ®Ĩ trang trÝ: Ví dụ nh­ s¸ch chÝnh trÞ.+ Dïng ch÷ kÕt hỵp víi h×nh minh ho¹ hoỈc dïng ch÷ kÕt hỵp víi nỊn cã h×nh trang trÝII. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH:THẢO LUẬN Em hãy chọn trình tự đúng nhất trong các đáp án sau của cách trình bày bìa sách:a.)b.)c.)d.)1.) a.) – b.) – c.) – d.)2.) d.) – b.) – a.) – c.) 4.) b.) – d.) – a.) – c.)3.) b.) – a.) – d.) – c.) - B­íc 1: X¸c ®Þnh thĨ lo¹i s¸ch, kỴ khung. - B­íc 2: T×m bè cơc (m¶ng h×nh, m¶ng ch÷) - B­íc 3: KỴ ch÷ vµ vÏ h×nh minh häa. - B­íc 4: VÏ mµu (phï hỵp néi dung vµ thĨ lo¹i s¸ch)II. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH:BÀI THAM KHẢO Em h·y tr×nh bµy mét b×a s¸ch theo ý thÝch. KÝch th­íc tïy chän. III. BÀI TẬP:+ Nội dung bìa sách?+ Cách sắp xếp mảng hình, mảng chữ?+ Màu sắc? NHẬN XÉT BÀI VẼ:Chân thành cám ơn Quý thầy cô Các em học sinh.&VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNG MƠN MĨ THUẬT Vẽ và sưu tầm thêm nhiều bìa sách. Chuẩn bị Bài 12: Vẽ tranh Đề tài GIA ĐÌNHDẶN DÒ CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP CHÚNG TA!Chúc quý Thầy Cô và các em Học sinh luôn thành công ! 

File đính kèm:

  • pptBAI_11_TRINH_BAY_BIA_SACH.ppt