Bài giảng Nước (tiết 64)

** CaO phản ứng với nước :

** Sản phẩm thu được khi cho oxit Canxi tác dụng với nước thuộc lọai hợp chất nào

** Tính chất thứ 2 của nước là gì ?

** Dung dịch bazơ có tác dụng như thế nào đối với quì tím ?

** Hợp chất bazơ .

** Nước tác dụng với bazơ .

** Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh .

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nước (tiết 64), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THCS Nguyễn HuệGiáo Viên : Võ Thị DiễmBài Giảng : NướcMục tiêu bài giảngNước có tính chất như thế nào ?Nước có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ?Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?Nội dung bài họcI . THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC .II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC .Nội dung bài họcII . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .* Nước là chất lỏng không màu, không mùi * tos = 100oC .* tođđ = 0oC ( nước đá  tuyết ) .* DH2O = 1 g/ml ( 1Kg/lít ) .* Hòa tan nhiều chất .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở t0 thường.Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau : ** Cho một mẫu kim lọai natri ( Na ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ nhất . Na + H2O ** Cho một mẫu kim lọai đồng ( Cu ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ hai . Cu + H2O ** Cho một mẫu kim lọai natri ( Na ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ nhất . Na + H2O ** Cho một mẫu kim lọai đồng ( Cu ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ hai . Cu + H2O Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau : ** Cho đồng vào nước có hiện tượng gì xảy ra không ? ** Cho Na vào nước có hiện tượng gì ? Nhúng quì tím vào dung dịch có hiện tượng gì ? ** Chất rắn màu trắng thu được khi cô cạn sau phản ứng là chất gì ? Công thức hóa học ? ** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ? Cho Cu vào H2O : không có phản ứngCho Na vào H2O : Na nóng chảy dần, có khí bay ra, quì tím chuyển màu xanh .18Chất rắn thu được là Natri hiđroxit Công thức hóa học : NaOHPhản ứng tỏa nhiệtPhương trình phản ứng hóa học :** Natri phản ứng với nước :NaH2O+H_OHNa+H2222** Khí bay ra là khí gì ? ** Dung dịch làm cho quì tím chuyển xanh thuộc lọai hợp chất gì ?** Khí Hiđro H2 . ** Dung dịch bazơ ( NaOH ).Na+H_OHH2ONa+NaOH+H2+Nội dung bài họcII . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở t0 thường .Khí hidro + bazơ ( tan ) .2Na + 2H2O  2NaOH + H2Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau : ** Cho vào cốc thủy tinh một cục nhỏ vôi sống ( canxi oxit ) CaO . Rót một ít nước vào vôi sống . Quan sát hiện tượng .** Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch nước vôi . Hiện tượng xảy ra ?** Lấy tay sờ vào bên ngòai cốc thủy tinh . Em có nhận xét gì về nhiệt độ cốc? CaO + H2O Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau : ** Khi cho nước vào CaO có hiện tượng gì xảy ra ? ** Màu giấy quì tím thay đổi như thế nào khi nhúng vào dung dịch nước vôi ?** Chất thu được sau phản ứng là gì ? Công thức hóa học ?** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?Khi cho nước vào CaO thì CaO từ thể rắn chuyễn thành chất nhảo .Quì tím chuyển màu xanh .Chất thu được là Canxi hiđroxit Công thức hóa học Ca(OH)2 ( vôi tôi )Phản ứng tỏa nhiều nhiệtPhương trình phản ứng hóa học :** CaO phản ứng với nước :H2OCaO+Ca(OH)2** Sản phẩm thu được khi cho oxit Canxi tác dụng với nước thuộc lọai hợp chất nào ** Tính chất thứ 2 của nước là gì ?** Dung dịch bazơ có tác dụng như thế nào đối với quì tím ?** Hợp chất bazơ . ** Nước tác dụng với bazơ .** Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh .Nội dung bài họcII . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở t0 thường Nước tác dụng với bazơ . Sản phẩm thu được là hợp chất bazơ . Dung dịch bazơ làm quì tím chuyển màu xanh .b . Tác dụng với một số oxit bazơ .Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau : ** Cho một ít bột trắng P2O5 vào cốc thủy tinh . Thêm 1ml nước vào . Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch mới tạo thành . Hiện tượng xảy ra ? P2O5 + H2O Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :Em hãy thực hiện thí nghiệm theo các bước sau : ** Bước 1 : Cho 20ml vào cốc . ** Bước 2 : Thả ít bột P2O5 vào và lắc đều .** Bước 3 : Nhúng ½ mẫu giấy quì tím .** Bước 4 : Quan sát hiên tượng .Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau : ** Nhúng quì tím vào dung dịch P2O5, quì tím đổi màu gì ? ** Sản phẩm tạo thành khi cho P2O5 tác dụng với nước là chất gì ? Công thức hóa học ?** Viết phương trình phản ứng hóa học ?Nhận xét và kết quả :Nhúng quì tím vào dung dịch P2O5 , quì tím đổi màu gì ? ** Quì tím chuyển màu đỏ . Nhận xét và kết quả :Sản phẩm tạo thành khi cho P2O5 tác dụng với nước là chất gì ? Công thức hóa học ? ** Sản phẩm của phản ứng là axit photphoric ** Công thức hóa học H3PO4 .Phương trình phản ứng hóa học :** P2O5 phản ứng với nước :H2OP2O5+** Dung dịch axit có tác dụng như thế nào đối với quì tím ?** Dung dịch axit làm quì tím hóa đỏ .H3PO432Nội dung bài họcII . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở t0 thườngb . Tác dụng với một số oxit bazơ . Sản phẩm thu được là axit . Dung dịch axit làm quì tím chuyển màu đỏ .c . Tác dụng với một số oxit axit .Nội dung bài họcIII . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỂM NGUỒN NƯỚC .Nöôùc ñem laïi nguoàn vui, cuoäc soáng vaø moâi tröôøng trong laønh cho chuùng taNội dung bài họcIII . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỂM NGUỒN NƯỚC .Nguoàn nöôùc cuõng giuùp ta chuyeân chôû haøng hoaù, giao thoâng vaø caûnh quan moâi tröôøng Nội dung bài họcIII . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỂM NGUỒN NƯỚC .Nöôùc söû duïng nuoâi thuûy saûn ñeå taêng giaù trò saûn phaåm haøng hoaù noâng nghieäp vaø xuaát khaåuNội dung bài họcIII . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỂM NGUỒN NƯỚC .Nguoàn nöôùc coù chaát löôïng toát coù theå cho moät muøa maøng boäi thuCủng cố bài họcTính thể tích khí hidro và oxi ở đktc cần tác dụng với nhau dể tạo ra được 7,2 gam nướcnH2O=7,218=0,4 (mol)Phương trình2H2O + O2 2H2O2 mol0,4 mol0,2 mol0,4 mol2 mol1 molVH2 = n.22,4 =0,4 .22,4 =8,96 (l)VO2 = n.22,4 =0,2 .22,4 =4,48 (l)Kết thúc bài họcChúc các em học tốt

File đính kèm:

  • pptT54_nuocppt.ppt
Bài giảng liên quan