Bài giảng Phản ứng hóa học (tiết 38)

Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác  Chất này biến đổi thành chất khác

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Phản ứng hóa học (tiết 38), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV : Tröông Vieãn Ñan TaâmNăm học :2009 - 2010HÓA HỌC LỚP 8.5KIỂM TRA BÀI CŨCâu 2 : Cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học trong số những quá trình sau đây:Cồn để trong lọ không kín bị bay hơiLưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc ( Khí Lưu huỳnh đioxit )Trong lò nung đá vôi, CanxiCacbonac chuyển dần thành vôi sống và khí Cacbonđioxit thoát ra ngoàiThủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầuCâu 1 : Hiện tượng vật lý là gì? Hiện tượng hóa học là gì? NỘI DUNG BÀI HỌCI/ PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC LAØ GÌ?II/ DIEÅN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCIII/ KHI NAØO THÌ PHAÛN ÖÙNG HH XAÛY RA?CUÛNG COÁ & BAØI TAÄPIV/ LAØM THEÁ NAØO NHAÄN BIEÁT COÙ PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC XAÛY RA?PHẢN ỨNG HÓA HỌCPhaûn öùng hoùa hoïc laø quaù trình bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc1/Ñònh Nghóa:Ví duï: Ñöôøng ñun noùng bò phaân huûy thaønh than vaø nöôùcChaát bò bieán ñoåi goïi laø chaát tham gia phaûn öùng. Chaát môùi sinh ra goïi laø saûn phaåm (hay chaát taïo thaønh) I/ PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC LAØ GÌ?PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1/Löu huøynh taùc duïng vôùi Saét taïo ra chaát Saét(II) Sunfu Löu huøynh + Saét  Saét (II) Sunfua 2/Trong loø nung daù voâi,daù voâi chuyeån daàn thaønh voâi soáng vaø khí cacbonic thoaùt ra Ñaù voâi  Voâi soáng + Khí Cacbonic 3/Keõm taùc duïng vôùi Axit Clohidric taïo ra keõm Clorua vaø Khí Hidro Keõm + Axit Clohidric  Keõm Clorua + Khí HidroBaøi taäp: Haõy ghi PT chöõ cuûa caùc PÖHH sauPHẢN ỨNG HÓA HỌC2/ Phöông trình chöõ cuûa PÖHH:Tên các chất tham gia phản ứngTên các chất tạo thành( Sản phẩm )Ví duï : Ñöôøng  Than + NöôùcKhí HIDROKhíOXINÖÔÙCII/ DIEÃN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCPHẢN ỨNG HÓA HỌCKhí HIDROKhíOXINÖÔÙCKhi caùc chaát coù phaûn öùng thì chính laø caùc phaân töû phaûn öùng vôùi nhauNhö vaäy : Phaûn öùng giöõa caùc phaân töû theå hieän phaûn öùng giöõa caùc chaátPHẢN ỨNG HÓA HỌCPHẢN ỨNG HÓA HỌC DIỄN RA NHƯ SAU:Khí HIDROKhí OXINÖÔÙCTröôùc PÖÙTrong Quaù trình PÖÙSau PÖÙPHẢN ỨNG HÓA HỌCHHHHOOOOOHHHOOPHẢN ỨNG HÓA HỌCPHẢN ỨNG HÓA HỌCTrong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác  Chất này biến đổi thành chất kháca/ Ñieàu kieän 1: Caùc chaát phaûi tieáp xuùc vôùi nhauIII/ KHI NAØO PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC XAÛY RA?PHẢN ỨNG HÓA HỌCb/ Ñieàu kieän 2: Caàn ñun noùng ñeán moät nhieät ñoä naøo ñoù tuøy moãi phaûn öùngIII/ KHI NAØO PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC XAÛY RA?PHẢN ỨNG HÓA HỌC Moät soá phaûn öùng caàn coù chaát xuùc taùc ñeå phaûn öùng xaûy ra nhanh hôn Vd: Phaûn öùng chuyeån hoùa röôïu thaønh giaám, caàn phaûi coù men PHẢN ỨNG HÓA HỌCc/ Ñieàu kieän 3:III/ KHI NAØO PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC XAÛY RA?* Toùm laïi: Ñieàu kieän ñeå Phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra laø:- Caùc chaát phaûn öùng phaûi tieáp xuùc vôùi nhau- Moät soá phaûn öùng caàn ñun noùng- Moät soá caàn coù chaát xuùc taùcPHẢN ỨNG HÓA HỌCHaõy vieát Ptrình chöõ cuûa caây neán khi chaùyPhöông trình chöõ khi caây neán chaùy:Parafin + Oxi -> cacbonñioxit + nöôùc-Chaát tham gia: Parafin vaø Oxi-Saûn phaåm: Cacbonñioxit + nöôùcBAØI TAÄPBAØI TAÄP: Cheùp vaøo vôû baøi taäp caùc caâu sau ñaây vôùi ñaày ñuû caùc töø thích hôïp trong khungTröôùc khi chaùy chaát parafin ôû theå coøn khi chaùy ôû theå.. Caùc .. parafin phaûn öùng vôùi caùc .. Khí oxiRaén; loûng; hôi; nguyeân töû; phaân töûraénhôiPhaân töûPhaân töûDẶN DÒ* Học bàiTrả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 50Làm bài tập 3,4 trang 50, 51 SGK*Soạn bài + Chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra+ Chuẩn bị bài tâp5,6trang50,51Tiết học kết thúc Xin chaân thaønh caûm ôn Thaày -Coâ vaø caùc em ñaõ quan taâm theo doõi baøi hoïc ! Heïn gaëp laïi !!

File đính kèm:

  • pptDAN TAM.ppt
Bài giảng liên quan