Bài giảng Phát triển ngôn ngữ - Vũ Thị Cúc - Làm quen chữ cái a, ă, â

 

So sánh giống và khác nhau giữa

a - ă - â

 

pptx28 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 13/04/2015 | Lượt xem: 2748 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Phát triển ngôn ngữ - Vũ Thị Cúc - Làm quen chữ cái a, ă, â, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Phßng GD- §T Thµnh phè thanh ho¸ TRƯỜNG MN TRƯỜNG THI B Gi¸o ¸n ph¸t triÓn ng«n ng÷ §Ò tµi: Lµm quen ch÷ c¸i a, ¨, © Chñ ®Ò: Bản Th©n Líp: 5-6 tuæi Gi¸o viªn: Vò ThÞ Cóc Líp: Hoa Sen Năm học: 2014 - 2015 3 4 5 6 7 8 9 27 26 25 24 23 22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 Xem Phim Phần I Lµm quen ch÷ c¸i a - ¨ - © Đ « i t y b n a a a A a § « i m t ¨ ¨ Ă ă ¨ § « i c n © h ©  © © Phần II So sánh giống và khác nhau giữa a - ¨ - © ¨ a © a ¨ ¤n ph¸t ©m: a-¨-© © « Trß ch¬i: Ch÷ K× DiÖu B¾t ®Çu! Nµo!Chóng ta cïng ch¬i! © a ¨ e ª a o a o o © ¨ e ª TiÕp tôc trß ch¬i a o a o a o a a © ¨ e ª Quay l¹i trß ch¬i a o a o o © « « © « a ¨ « e © Quay l¹i © « « © « a ¨ « e © © « « © « a ¨ © e © « TiÕp tôc trß ch¬i a ¨ © e ª a ¨ © a © a © e ª a a © a ¨ © ¨ ¨ a © e ª Quay l¹i trß ch¬i a a © a © T×m vµ g¹ch ch©n ch÷ c¸i a, ¨, © trong bµi th¬ Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n Thơ: BÐ học chữ a BÐ mới học chữ a Trăng khuyết ở trªn đÇu a hãa th©n thµnh ¨ BÐ tËp häc ch÷ a Trời n¾ng đi ra đường Đội mũ a thµnh © BÐ häc: a, ¨, © Chóc c¸c c« m¹nh khoÎ h¹nh phóc Chóc c¸c con häc giái ch¨m ngoan 

File đính kèm:

  • pptxLQCC a, ă, â.pptx