Bài giảng Phương trình hóa học (tiết 3)

I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)

 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

 Khí hydro + Khí oxi  Nước

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phương trình hóa học (tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
PHƯƠNG TRÌNH	Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.KIỂM TRA BÀI CŨPhát biểu định luật bảo tòan khối lượng.	Viết công thức về khối lượng ứng với phản ứng hoá học.	KIỂM TRA BÀI CŨ	A	+	B		C	+ 	D	mA	+	mB	=	mC	+	mDGiải thích vì sao trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất được bảo toàn.	KIỂM TRA BÀI CŨTrong phản ứng hoá học chỉ có sự liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.LƯU Ý.II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBÀI 16PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)	PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2OHO2+H2IIIKhí hydro	 +	Khí oxi		NướcHHOOH2 + 02H2 02HOHHOHPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)	PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	Khí hydro	 +	Khí oxi		Nước2OH2 2O2+HHHOOH2 + 02H2 02HOHHOH2HHPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)	PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	Khí hydro	 +	Khí oxi		NướcH2O2+ 2O 2H2I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	PTHH biễu diễn ngắn gọn phản ứng hóa họcCÁC BỨƠC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCCÁC BỨƠC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBước1: Viết sơ đồ phản ứng	Al	+	O2	 	Al OBước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tốAl	+ 	O2	Al2O3Bước 3: Viết phương trình hoá học4Al	+ 	3O2	2Al2O3234IIIII23Cho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học:	Na 	 +	 O2	 Na2OBÀI TẬPCho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học:	P2O5 +	 H2O	 H3PO4BÀI TẬPCho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học :BÀI TẬPNaOH2+CaCO3Ca(OH)2+Na2CO3?LƯU Ý:Không được thay đổi chỉ số trong các công thức hóa học khi cân bằng. Hệ số phải viết cao bằng ký hiệu.Nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng.Cho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học :BaCl2	+	AgNO3	 AgCl + Ba(NO3)2BÀI TẬPCho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học:Al2O3	+	H2SO	4 Al2(SO4)3 + H2OBÀI TẬPCho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học :	 Fe(OH)3 Fe2O3 + H2OBÀI TẬPBổ túc và lập phương trình hoá học :Al	+ 	3Cl2	 	?Al	+	?	Al2O32Al(OH)3	? + H2O	2Al	+ 	3Cl2 	2AlCl3	4Al	+ 	3O2	2Al2O3	2Al(OH)3	Al2O3 + 3H2OCỦNG CỐHƯỚNG DẪN VỀ NHÀLàm bài tập 3a, 4a SGK.Tìm hiểu ý nghĩa PTHH.I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	PTHH biễu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.CÁC BỨƠC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBước1 : Viết sơ đồ phản ứng.Bước 2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.Bước 3 : Viết phương trình hoá học.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

File đính kèm:

  • pptbai_16_phuong_trinh_HH.ppt
Bài giảng liên quan