Bài giảng Phương trình hóa học (tiết 43)

1. Phöông trình hoùa hoïc:

Phương trình chữ: Khí hidro + Khí oxi Nước

- Sơ đồ phản ứng:

- Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố.

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Phương trình hóa học (tiết 43), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NINH HOØABaøi giaûng:TRÖÔØNG THCS LYÙ THÖÔØNG KIEÄTPHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCLôùp daïy: 8/3Giaùo vieân: Buøi Thò Bích Hueä KiỂM TRA BÀI CŨ1.Nêu nội dung của định luật BTKL? Giải thích?2 Làm BT 3 SGK/ 54PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:Phương trình chữ:	Khí hidro + Khí oxi NướcSơ đồ phản ứng:Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố:	H2+O2-->H2O I. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:OOHHOHH H2 + O2H2OH2 + O2 --> H2OOOHHOHHHHOOOHHOHHI. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:OOHHOHH H2 + O2H2OOOOHHHHOHHOHH2 OHHOOHH2 H2OI. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:OOHH H2 + O2OOHHOHHHH2 OHHOOHH2 H2OOHHOHH2 2 H2 + O2I. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:H2+O2-->H2O Phương trình chữ: Khí hidro + Khí oxi Nước- Sơ đồ phản ứng:- Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố.	- Vieát phöông trình hoùa hoïc: 2H2 + O2 2H2OPHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:I. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:Khái niệm: Phương trình hóa học biểu diễn một cách ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp. I. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:Ví dụ: 2H2 + O2 2H2O2. Caùc böôùc laäp phöông trình hoùa hoïc:Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học: Nhôm tác dụng với khí oxi tạo ra nhôm oxit Al2O3Giaûi:	 Nhôm + khí oxi Nhôm oxitBước 1: Viết sơ đồ phản ứng: Al + O2 --> Al2O3 Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: Al + O2 Al2O3 Bước 3: Viết phương trình hóa học:	 	4Al + 3O2 2Al2O3 234-->Khái niệm: Phương trình hóa học biểu diễn một cách ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp. I. Laäp phöông trình hoùa hoïc:1. Phöông trình hoùa hoïc:PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:Ví dụ: 2H2 + O2 2H2O2. Caùc böôùc laäp phöông trình hoùa hoïc:Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứngBước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tốBước 3: Viết phương trình hóa học* Löu yù:+ Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng.+ Viết hệ số cao bằng kí hiệu.+ Đối với nhóm nguyên tử thì xem cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. 	 Đối với nhóm nguyên tử:	Natri cacbonat + Canxi hidroxit Canxi cacbonat + Natri hidroxit	 	 Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + NaOH2PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCTieát 22 - Baøi 16:BAØI TAÄPBài tập 1 :1. Na + O2 --- > Na2OSO3 + H2O --- > H2SO4 Na2CO3 + CaCl2 --- > CaCO3 + NaClHãy lập PTHH trên. Giaûi:1. 4Na + O2 2Na2OSO3 + H2O H2SO4 Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaClCho các sơ đồ phản ứngBài tập 2: Lập phương trình hoá học của phản ứng	1) Fe(OH)3 --> Fe2O3 + H2O	2) Zn + HCl --> ZnCl2 + H2	3) C + O2 --> CO2BAØI TAÄPGiaûi: Phương trình hoá học của phản ứng1) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O2) Zn + 2HCl ZnCl2 + H23) C + O2 CO2HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ- BTVN: Bài tập 2 trang 57 và 3, 4a), 5a), 6a) trang 58- Ñoïc tröôùc phaàn II. YÙ nghĩa của phương trình hóa học.Kính chaøo vaø chuùc söùc khoûe caùc thaày coâ giaùoChuùc caùc em chaêm ngoan hoïc gioûi!

File đính kèm:

  • pptTiet_22_Phuong_Trinh_Hoa_Hoc.ppt
Bài giảng liên quan