Bài giảng Sản xuất khí oxi từ nước

*** Nung nóng kali pemanganat (KMnO4) trong ống nghiệm và thu khí oxi vào ống nghiệm.

- Đưa tàn đỏ của que diêm vào miệng ống nghiệm. Quan sát hiện tượng?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sản xuất khí oxi từ nước, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ñònh nghóa oxit? Haõy phaân loaïi vaø goïi teân caùc oxit sau: SO2; Fe2O3; CuO; P2O5?*** Nung nóng kali pemanganat (KMnO4) trong ống nghiệm và thu khí oxi vào ống nghiệm.- Đưa tàn đỏ của que diêm vào miệng ống nghiệm. Quan sát hiện tượng?Thí nghiệm điều chế oxi từ KClO3 có MnO2 làm chất xúc tácSẢN XUẤT KHÍ OXI TỪ NÖÔÙCPhản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm1.2.3.4.5.a.Hãy ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trênb.Những phản ứng hóa học trên có điểm gì chungBµi tËp : H·y hoµn thµnh c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau vµ cho biÕt đâu là phản ứng hóa hợp,phản ứng phân hủy?a. Mg + S ---→ MgStob. Al + Cl2 ---→ Al Cl3toc. H2O ---→ H2 + O2 Đpe. KMnO4 ---→ K2MnO4+ MnO2 + O2to d. Zn + HCl ---→ ZnCl2 + H2Bài 1: Trong nhöõng chaát sau ñaây, chaát naøo duøng ñeå ñieàu cheá khí oxi trong phoøng thí nghieäm; chaát naøo duøng ñeå saûn xuaát khí oxi trong coâng nghieäp: a. KClO3 b. CaCO3c. KMnO4 d. Khoâng khíc. Al2O3 e.NöôùcBài tập 2: Tính soá gam KClO3 caàn thieát ñeå ñieàu cheá 48 gam khí oxi trong phoøng thí nghieäm? Cho bieát: K = 39; Cl = 35,5; O = 16.

File đính kèm:

  • pptDIEU_CHE_HIDRO_PHAN_UNG_THE.ppt