Bài giảng Sinh học - Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống Nhiệm vụ của sinh học

I.Mục tiêu:

 1) Kiến thức:

- Phân biệt vật sống và không sống

- Nắm được đặc điểm cơ thể sống

- Nêu được các nhiệm vụ của Sinh học nói chung và của thực vật nói riêng.

 2) Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát so sánh .

- Kĩ năng sống :

+ KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó nhËn d¹ng ®­îc vËt sèng vµ vËt kh«ng sèng

+ KÜ n¨ng ph¶n håi, l¾ng nghe tÝch cùc trong qu¸ tr×nh th¶o luËn

+ KÜ n¨ng thÓ hiÖn sù tù tin trong tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n.

 3) Thái độ: gdục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật .

 

doc13 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 05/10/2016 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sinh học - Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống Nhiệm vụ của sinh học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
h bµy ý kiÕn c¸ nh©n. 
Thái độ: gdục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật .
II. Các phương pháp / kỹ thuật dạy học
- Chóng em biÕt 3.
- D¹y häc nhãm
- VÊn ®¸p-t×m tßi
Chuẩn bị: 
* Gv :
 Tranh vẽ : Đại diện 1 vài nhóm sinh vật trong tự nhiên – hình 2.1 SGK .
 Bảng phụ ghi nội dung trang 6 sgk. 
*Hs : Tranh vẽ : Xem trước bài ở nhà, sưu tầm 1 số tranh ảnh liên quan
IV.Các bước lên lớp 
1/ Ổn định tổ chức lớp : KTSS + VS
2/ Kiểm tra bài cũ : 
3/ Bài mới :
 a/ Khám phá. Giáo viên giới thiệu bộ môn, giới thiệu bài
 Mở bài: Mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với các vật dụng, các cây, con vật khác nhau. Chúng bao gồm những vật sống và vật không sống. Vậy, vật sống khác vật không sống như thế nào ? 
b/. Kết nối 
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung 
Y/c hs: Hãy kể tên 1 số cây,con, đồ vật xung quanh ? 
Gv ghi lại; Chọn đại diện: con gà và cây đậu. 
Hãy th.luận nhóm trong 5’: 
? Con gà, cây đậu cần những đk gì để sống ? 
 ? Hòn đá (viên gạch, cái bàn) có cần có cần những đk như con gà, cây đậu để t.tại không ? 
 ? Con gà , cây đậu có lớn lên sau 1 thgian nuôi (trồng) hay không ? Trong khi hòn đá có tăng k.thước không ? 
- GV cho HS tìm thêm một số ví dụ về vật sống và vật không sống.
- Cho làm bài tập so sánh đặc điểm nổi bật của từng nhóm
Vật không sống
Vật sống
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: kể tên cây, con, đồ vật cụ thể. 
Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: 
 ’ Cần các chất cần thiết để sống: nước uống, thức ăn, thải chất thải
 ’ hòn đá thì không cần
’ thấy được con gà và cây đậu được chăm sóc lớn lên, còn Hòn đá không thay đổi.
- HS nêu 1 vài ví dụ khác.
- Làm bài tập
Vật không sống
Vật sống
- không lấy thức ăn, nước uống
- không lớn lên.
- Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
- lớn lên , sinh sản
- HS nghe và ghi bài.
I. Nhận dạng vật sống và vật không sống: 
- Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
Vd : 
- Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.
Vd : 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đđiểm của cơ thể sống.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung 
Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 6, hướng dẫn học sinh cột 6, 7 cách hoàn thành bảng; Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng theo hướng dẫn. 
- Lưu ý: trước khi điền vào 2 cột “Lấy chất cần thiết” và “Loại bỏ các chất thải”, GV cho HS xác định các chất cần thiết và các chất thải.
Yêu cầu học sinh đại diện đọc kết quả h.thành bảng. 
- GV chữa bài bằng cách gọi HS trả lời à GV nhận xét.
- GV yêu cầu HS phân tích tiếp các ví dụ khác.
Trao đổi chất ( Vd : QT quang hợp ) .
Lớn lên ( Vd: sự lớn lên của cây nhãn ) 
Sinh sản ( sự ra hoa , kết quả của cây ổi )
Cảm ứng ( Hiện tượng cụp lá cây xấu hổ ) 
? Qua bảng so sánh, hãy cho biết đặc điểm của cơ thể sống?
- GV nhận xét - kết luận.
Theo dõi cách làm, thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung. 
- HS xác định các chất cần thiết, các chất thải 
- HS ghi kết quả của mình vào bảng của GV à HS khác theo dõi, nhận xét à bổ sung.
- HS ghi tiếp các ví dụ khác vào bảng. Liên hệ lấy thêm ví dụ .
- HS rút ra kết luận: Có sự trao đổi chất, lớn lên, sinh sản.
- HS nghe – ghi bài
II. Đặc điểm của cơ thể sống: 
 Trao đổi chất với môi trường . 
 Lớn lên( sinh trưởng và phát triển )
 Sinh sản. 
 Cảm ứng
Hoạt động 3: Tìm hiểu sinh vật trong tự nhiên
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung 
Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 7. Hướng dẫn học sinh cách thực hiện. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trong 5’hoàn thành bảng theo hdẫn. 
Qua bảng thống kê, em có nhận xét gì về thế giới sinh vật? (Gợi ý: Nhận xét về nơi sống, kích thước? Vai trò đối với con người ?...) 
? Hãy quan sát lại bảng thống kê hãy xếp những ví dụ nào là thực vật và dv nào là động vật?
Treo Tranh vẽ phóng to hình 2.1. 
Hãy dựa vào sự phân tích trong bảng trên và thảo luận nhóm: , hãy phân loại các nhóm sinh vật trong hình này ?
? Khi phân chia sinh vật thành 4 nhóm, người ta dựa vào những đặc điểm nào? 
Yêu cầu học sinh đại diện phát biểu, bổ sung. 
- Tích hợp GDMT: thế giới sinh vật có quan hệ mật thiết với con người đặc biết là thực vật, cấn phải biết bảo vệ và cải tạo chúng
Quan sát gv hướng dẫn. thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung. 
- Nhận xét theo cột dọc, và HS khác bổ sung phần nhận xét.
- HS xếp loại riêng những ví dụ thuộc động vật hay thực vật.
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: thế giới sv rất đa dạng. 
Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: phân loại thành 4 nhóm là: thực vật, động vật, vi khuẩn và nấm. 
’ Dựa vào hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống,.
+ Động vật: di chuyển.
+ Thực vật: có màu xanh.
+ Nấm: không có màu xanh (lá).
+ Vi sinh vật: vô cùng nhỏ bé
- HS khác nhắc lại kết luận này để cả lớp cùng ghi nhớ.
3. Sinh vật trong tự nhiên: 
 a. Sự đa dạng của thế giới sinh vật: 
Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng, và phong phú.
 2. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên:
Sinh vật được chia thành 4 nhóm:
+ thực vật
+ động vật
+ vi khuẩn 
+ nấm. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung 
Yêu cầu học sinh đọc thông tin ô vuông trang 8: 
? nhiệm vụ của sinh học là gì ? 
- GV gọi 1à3 HS trả lời
Thuyết trình về nhiệm vụ của sinh học. 
?Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? 
? Sử dung hợp lý , bảo vệ và phát triển cải tạo thực vật như thế nào ? 
- Bổ sung hoàn chỉnh nội dung. 
Cá nhân quan sát , đọc thông tin sgk. 
Đại diện phát biểu. 
- HS nghe rồi bổ sung hay nhắc lại phần trả lời của bạn.
Nghe gv thuyết trình. 
- nghiên cứu thông tin SGK để trả lời.
- Hs trả lời
- Liên hệ - bổ sung 
II. Nhiệm vụ của sinh học: 
 - Nhiệm vụ của sinh học là: nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người 
.
4/ : Củng cố: 
? Vaät soáng vaø vaät khoâng soáng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì khaùc nhau
?. Nhiệm vụ của sinh vật học là gì?
5/ Hướng dẫn về nhà : 
- Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK; 
- Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm chung của thực vật , kẽ sẵn phiếu học tập bảng ờ sgk trang 11 sưu tầm tranh ảnh về 1 số loài thực vật em biết.
Tuần : 1
Tiết : 2
Ns : 16 / 8 / 2011
Nd : 24 /8 / 2011
 Ñaïi cöông veà giôùi thöïc vaät
 Bài 3 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT
I.Mục tiêu: 
1Kiến thức: 
Nêu được đặc điểm chung của thực vật và sự đa dạng phong phú của chúng . 
Trình bày được vai trò của thực vật
2.Kỹ năng: rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs. 
3.Thái độ: gdục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật .
II.Chuẩn bị: 
-Tranh vẽ phóng to hình tương tự hình trang 10 sgk .
-	Bảng phụ 
III. Các bước lên lớp : 
1.Ổn định tổ chức lớp : KTSS + VS
2.Kiểm tra bài cũ :
 ? Vật sống và vật không sống có những điểm nào khác nhau ?
? Nhiệm vụ sinh học là gì ?
 3.Bài mới :
 a. Khám phá. Các em quan sát xung quanh nơi ta ở, dù đây là thành phố nhưng cũng có rất nhiều loại cây, có cây to, cây nhỏ, cây sống lâu năm và có cây chỉ sống một vài năm hoặc ít hơn rồi chết. Tuy nhiên chúng lại có những đặc điểm chung đặc trưng cho giới thực vật.Vậy đó là những đặc điểm gì ?. Ta tìm hiểu trong bài này.
 b. Kết nối.
Hoạt động1: Tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của thực vật .
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Gv treo các tranh phóng to sgk .
Giáo viên nhấn mạnh những điều cần chú ý trong tranh.
+ Nơi sống
+ Tên thực vật
+ Mật độ cây ở từng khu vực
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời 7 câu hỏi mục tam giác đầu trang 11. 
Hướng dẫn học sinh dựa vào tranh vẽ để trả lời. 
- GV gọi đại diện cho nhóm trình bày, rồi các nhóm khác bổ sung.
Em có nhận xét gì về thực vật ?
Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả. Bổ sung hoàn chỉnh nội dung .
- GV cho HS ghi bài.
Tích hợp GDMT: sự đa dạng và phong phú của thực vật có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường do vậy cần phải biết bảo vệ thực vật
Quan sát tranh, các nhóm chuẩn bị tìm hiểu cách trả lới các câu hỏi đầu trang 11.
 Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung
- Đại diện nhóm trả lời.
* Thực vật sống hầu hết khắp mọi nơi trên Trái Đất. 
* Đồng bằng: Lúa, ngô , khoai
+ Đồi núi: Lim, thông, trắc
+ ao hồ: bèo, sen, lục bình
+ sa mạc: Sương rồng, cỏ lạc đà
* Thực vật nhiều ở miền đồng bằng, trung du; ít ở miền Hàn đới hay Sa mạc.
* Cây sống trên mặt nước rễ ngắn, thân xốp.
- HS lắng nghe phần trình bày của bạnàBổ sung (nếu cần).
+ Thực vật sống khắp nơi trên Trái đất, có mặt ở tất cả các miền khí hậu từ hàn đới đến ôn đới và phong phú nhất là vùng nhiệt đới, các dạng địa hình từ đồi núi, trung du đến đồng bằng và ngay cả sa mạc khô cằn cũng có thực vật.
+ Thực vật sống trong nước, trên mặt nước, trên mặt đất.
+ Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất, có rất nhiều dạng khác nhau, thích nghi với môi trường sống.
HS ghi bài vào vở.
I. Sự đa dạng vả phong phú của thực vật: 
Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú về: môi trường sống, số lượng loài
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của thực vật .
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 11, hướng dẫn học sinh hoàn thành bảng. 
Hãy thảo luận nhóm hoàn thành bảng
 - GV đưa ra một số hiện tượng yêu cầu HS nhận xét về sự hoạt động của sinh vật:
+ Con chó khi đánh nó  vừa chạy vừa sủa; đánh vào cây cây vẫn đứng im 
+ Cây trồng vào chậu đặt ở cửa sổ, một thời gian ngọn cong về chỗ sáng.
à Từ đó rút ra đặc điểm chung của thực vật.
Chúng ta cần làm gì để vệ sự đa dạng cà phong phú của TV ?
Bổ sung hoàn chỉnh nội dung 
Quan sát bảng phu tìm hiểu cách thực hiện. 
Thảo luận nhóm hoàn thành: 
 + Bảng trang 11
 + Nhận xét 2 hiện tượng gv vừa nêu. 
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung.
Liên hệ 
- HS nhận xét: 
+ Động vật có di chuyển còn thực vật không di chuyển và có tính hướng sáng.
+ Thực vật phản ứng chậm với kích thích của môi trường
- Từ bảng và các hiện tượng trên rút ra đặc điểm chung của thực vật
II. Đặc điểm chung của thực vật: 
Tự tổng hợp được chất hữu cơ. 
Phần lớn không có khả năng di chuyển. 
Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường bên ngoài. 
4/ Củng cố: 
? Ñaëc ñieåm chung của thực vật là gì : Cho ví dụ về một số loại thực vật có ích?
 ? Hãy đánh dấu ( x ) vào £ của câu trả lời đúng nhất
 Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là :
a/ £ Thực vật rất đa dạng và phong phú
b/ £ Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất
c/ £ Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm trước kích thích của môi trường
d/ £ Thực vật có khả năng vận động, lớn lên , sinh sản
5/ Hướng dẫn về nhà : 
 + Xem mục “ Em có biết ” trang 12. kẻ bảng ở trang 13 vào vở bài tập.
Học bài và hoàn thành bài tập vào tập sgk tr 12 
Các nhóm chuẩn bị: cây có hoa (nhỏ, có mang hoa): đậu, lúa, cải, ; cây không có hoa: rau bợ, bòng bong, ráng,  
 
Tuần : 1
Tiết : 2
Ns : 23 / 8 / 2011
Nd : 30 /8 / 2011
Bài 4 : CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA?
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa
2. Kĩ năng:
Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm
Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa.
Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài
 + KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ sö lÝ th«ng tin vÒ c©y cã hoa vµ c©y kh«ng cã hoa. Ph©n biÖt ®­îc c©y mét n¨m vµ c©y l©u n¨m.
 + KÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Ó tr¶ lêi c©u hái: cã ph¶i tÊt c¶ thù vËt ®Òu cã hoa.
 + KÜ n¨ng thÓ hiÖn sù tù tin trong tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n.
3. Thái độ:
Giáo dục bảo vệ và chăm sóc thực vật.
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
- Hái chuyªn gia
III. PHƯƠNG TIỆN.
Tranh vẽ phóng to hình 4.1, 4.2 sách giáo khoa.
Mẫu cây cà chua, cây đậu có cả hoa, quả hạt.
Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 13
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. Ổn định tổ chức.
2. Bài củ . 
? Trình bày những đặc điểm chung của thực vật ? 
3. Bài mới
 a. Khám phá. 
Mở bài: Thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú, vậy có phải tất cả các thực vật đều có hoa? Ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay.
 b. Kết nối.
Hoạt động 1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Giáo viên treo tranh 4.1 sgk/13 hướng dẫn học sinh quan sát.
- Cho học sinh hoạt động cá nhân, thực hiện lệnh trong sách giáo khoa trang 13
Tìm hiểu các cơ quan của cây cải.
Giáo viên đặt câu hỏi:
? Cây cải có những cơ quan nào?
? Chức năng của từng loại cơ quan đó?
? Quan saùt caây ñaäu cho bieát cô quan sinh saûn cuûa chuùng gồm những bộ phận nào?
? Cơ quan sinh dưỡng gồm những bộ phận nào?
- Gv giới thiệu thêm về cơ quan sinh dưỡng của động vật
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh quan sát tranh 4.2 sgk/14 cùng mẫu vật.
Treo bảng phụ trang 13, cho học sinh thảo luận theo nhóm – 1-3 nhóm lên trình bày.
Lưu ý: Cho học sinh quan sát kĩ một số cây mà các em chưa rõ. Ví dụ cây dương xỉ không có hoa nhưng có cơ quan sinh sản đặc biệt.
? Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thực vật thành mấy nhóm?
? Cho biết thế nào là thực vật có hoa? Thế nào là thực vật không có hoa?
- GV cho HS làm bài tập mục Ñ SGK tr. 14
- GV chữa bài.
- GV cho HS ghi bài
Tích hợp GDMT: cây xanh có hoa đã tô thêm vẽ đẹp thiên nhiên do vậy cần biết bảo vệ và trông cây xanh
Học sinh quan sát tranh hoạt động cá nhân.
học sinh thực hiện lệnh trong sách giáo khoa.
’ Có 2 loại cơ quan: Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản
’Cơ quan sinh dưỡng có chức năng chủ yếu là nuôi dưỡng.
 Cơ quan sinh sản có chức năng chủ yếu là duy trì và phát triển nòi giống.
’ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá.
 ’Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt.
- Lắng nghe
Học sinh quan tranh, mẫu vật.
Hoàn thành bảng phụ hình 4.2 đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- HS trả lời
’ Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thực vật thành 2 nhóm : thực vật có hoa và thực vật không có hoa.
’ Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt.
 Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ ra hoa.
- Cá nhân HS làm bài
- HS ghi bài vào vở
1/ Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
 thực vật chia thành 2 nhóm: 
 Thực vật có hoa có qơ quan sinh sản là: hoa, quả hạt. Ví dụ: cây cải, cây đậu, 
Thực vật không có hoa: có cơ quan sinh sản không phải là hoa. 
Ví dụ: rêu, cây ráng, dương xỉ,
Hoạt động 2: Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Giáo viên ghi lên bảng một số cây như: cây lúa, ngô, đậu gọi là cây một năm. Cây hồng xiêm, mít, mận gọi là cây lâu năm.
- GV trao ñoåi vôùi caû lôùp hoaëc nhoùm keå teân vaøi caây coù voøng ñôøi soáng trong voøng 1 naêm .
? Caây 1 naêm coù nhöõng ñaëc ñieåm naøo
? Kể tên những cây có vòng đời kết thúc sau vài tháng ?
? Moät soá caây soáng laâu naêm ?Chuùng coù ñaëc ñieåm gì ?
? Kể tên những cây sống lâu năm ? (ra hoa tạo quả nhiều lần trong đời) vaø caây 1 naêm maø em bieát?
- GV gợi ý -> HS rút ra kết luận
Học sinh thảo luận theo hướng cây đó ra hoa kết quả bao nhiêu lần trong đời để phân biệt cây một năm và cây lâu năm.
’ Caây 1 naêm laø nhöõng caây coù voøng ñôøi soáng keát thuùc trong voøng 1 naêm 
Ví duï: caây caûi, ñaäu chuoái, luùa.
’ caây laâu naêm laø nhöõng caây ra hoa keát quaû nhieàu laàn vaø soáng ñöôïc nhieàu naêm trong voøng ñôøi cuûa chuùng
Ví duï: Caây cam, quyùt, döøa xoài, ổi, nhãn,.
- Hs trả lời
- Cây một năm : ra hoa kết quả 1 lần trong vòng đời: ví dụ: lúa, lúa mì, ngô, khoai, đậu xanh, cải xanh, dưa hấu
 - Cây lâu năm : ra hoa kết quả nhiều lần trong vòng đời: ví dụ: Xoài, mít, bưởi, nhãn
4. Củng cố đánh giá: 
A) Haõy ñaùnh daáu vaøo oâ £ ñaàu caâu traû lôøi ñuùng.
Trong nhöõng nhoùm caây sau ñaây, nhoùm caây naøo goàm toaøn nhöõng caây coù hoa.
£ caây mít, caây vaûi, caây phöôïng, caây hoa hoàng.
£ caây böôûi, caây thoâng, caây caûi, caây döông xæ.
£ caây reâu, caây hoa hueä, caây tre, caây tuøng.
£ caây ñaäu, caây caø, caây baøng, caây chuoái.
 B) Cho ví dụ cây 1 năm và cây lâu năm .
5. Dặn dò:
- 	Học bài, trả lời CH vaø laøm baøi taäp SGK
-	Đọc phần Em có biết?
-	Xem trước bài mới KÍNH LUÙP, KÍNH HIEÅN VI CAÙCH SÖÛ DUÏNG
Tuần : 1
Tiết : 2
Ns : 23 / 8 / 2011
Nd : 30 /8 / 2011
Chöông I: TEÁ BAØO THÖÏC VAÄT
Baøi 5 : KÍNH LUÙP, KÍNH HIEÅN VI VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG
I. MUÏC TIEÂU
1- Kieán thöùc
- Nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän cuûa kính luùp vaø kính hieån vi 
2- Kyõ naêng: - Bieát caùch söû duïng kính luùp vaø kính hieån vi, nhôù caùc böôùc söû duïng 
3- Thaùi ñoä -Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp, kính hiển vi khi sử dụng 
II/ CHUẨN BỊ
Gv : Kính hiển vi, kính lúp 
Hs : Vật mẫu: rêu tường, một vài bông hoa
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
? Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa ? kể 4 vd cho mỗi loại ?
? Theá naøo laø caây laâu naêm theá naøo laø caây moät naêm. Cho ví duï?
 3. Bài mới : 
 a. Khaùm phaù : Như các em đã biết, bằng mắt thường ta có thể nhìn thấy rất nhiều vật, nhưng có những vật vô cùng nhỏ bé mà mắt thường ta không thể nhìn thất được như là các loài vi khuẩn, tế bào. Vậy bài học hôm nay sẽ cung cấp cho ta cách để nhìn thấy những vật bé nhỏ đó. 
 b. Keát noái :
Hoạt động 1: Tìm hiểu kính lúp và cách sử dụng.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
- Yêu cầu học sinh đọc mục r SGK tr.17 
- GV caàn kính luùp cho hoïc sinh quan saùt
? Kính luùp caáu taïo nhö theá naøo?
- GV cho HS xác định từng bộ phận kính lúp. 
? Kính luùp phoùng to vaät bao nhieâu laàn?
? Hãy nêu cách sử dụng kính lúp ? 
Hướng dẫn học sinh cách sử dụng kính lúp. 
- (Nếu trường có điều kiện có đủ kính lúp, GV hướng dẫn HS sử dụng kính lúp quan sát mẫu vật vd : caây reâu )
- Hướng dẫn học sinh hs từng nhóm quan sát .
- GV kieãm tra tö theá ngoài quan saùt cuaû hoïc sinh, giuùp HS bieát caùch quan saùt .
Cá nhân đọc thông tin sách giáo khoa
- Quan saùt vaø traû lôøi 
Ê Kính lúp gồm 2 phần:
 + Tay cầm bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
 + Tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi có khung bằng kim loại hay bằng nhựa.
Ê 3 – 20 laàn
Cá nhân đọc thông tin sgk. Đại diện phaùt biểu, hs khác bổ sung.
- HS trả lời: Tay trái cầm kính, để mặt kính sát mẫu vật
Quan sát, tìm hiểu cách sử dụng kính lúp. 
- Quan saùt caây reâu ñaët treân giaáy ’ veõ laïi hình laù reâu quan saùt ñöôïc .
- HS sửa tư thế cho đúng.
1). Kính luùp vaø caùch söû duïng
 a. Cấu tạo: gồm 2 phần
 Tay cầm bằng kim loại (hoặc bằng nhựa) 
Tấm kính bằng thủy tinh trong suốt, 2 mặt lồi, dày, có khung baèng kim loaïi hoaëc baèng nhöïa. 
 b. Cách sử dụng: 
Tay trái cầm kính lúp, 
Mặt kính để sát vật mẫu; mắt nhìn vào mặt kính. 
Di chuyển kính lúp lên đến khi nhìn rõ vật.
	Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng kính hiển vi.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Thuyết trình Khv có độ phóng đại từ 40 – 3000 lần. 
Phân các kính hiển vi cho các nhóm. 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục r SGK tr.18, nêu cấu tạo kính hiển vi goàm maáy phaàn chính .
 thảo luận nhóm trả lời 2 câu hỏi mục tam giác cuối trang 18: 
 + Gọi tên, nêu chức năng của từng bộ phân kính hiển vi ? 
+ Bộ phận nào của KHV là quan trọng nhất ? Vì sao? 
- GV laøm thao taùc caùch söû duïng kính.
- GV goïi HS leân söû duïng kính .
- GV kieåm tra tö theá ngoài vaø caùch söû duïng, ñieàu chænh aùnh saùng .
- GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû
- laéng nghe
- HS HS nghiên cứu mục r SGK tr.18, nêu cấu tạo kính hiển vi: 
Ê Gồm 3 phần chính:
+ Chân kính
+ Thân kính
+ Bàn kính
- Đại diện phát biểu, trình bày tröôùc lôùp trên kính hiển vi nhóm khác bổ sung. 
Ê Thấu kính là quan trọng nhất vì có ống kính để phóng to được các vật.
- Chuù yù theo doõi 
- Hs thöïc haønh treân kính
2). Kính hieån vi vaø caùch söû duïng
a./ Cấu tạo: gồm 3 phần chính:
- Chân kính
 Thân kính: gồm: 
 + Ống kính: thị kính, đĩa qu

File đính kèm:

  • docsinh 6 (11-12).doc
Bài giảng liên quan