Bài giảng Sinh học - Tiết 16 - Bài 16: Thân to ra do đâu?

Nhờ sự phân chia các tế bào mô phân sinh của tầng sinh vỏ, làm tăng và lớn lên số lượng tế bào ở vỏ và thịt vỏ )

Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào?

 

 

 

 

 

 

 

 - Thân cây to ra do đâu ?

 

 

ppt49 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 06/10/2016 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học - Tiết 16 - Bài 16: Thân to ra do đâu?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THCS Tế TiêuGiáo viên: NguyễnThị Thu MaiNhiệt liệt chào mừng Môn: Sinh học 6Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?Vỏ (biểu bì)Tầng sinh vỏMạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhQuan s¸t H16.1 em h·y nªu cÊu t¹o trong cña th©n tr­ëng thµnh ?I- Tầng phát sinhH·y cÊu t¹o trong cña th©n non ?Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?Vỏ (biểu bì)Tầng sinh vỏMạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhTõ s¬ ®å H15.1 vµ H16.1, em h·y cho biÕt: cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác cấu tạo trong của thân non?Khác : Thân cây trưởng thành có thêm tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ I- Tầng phát sinhTiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?Vỏ (biểu bì)Mạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhI- Tầng phát sinh Theo em nhê bé phËn nµo mµ th©n c©y to ra ®­îc ( Vá ? Trô gi÷a ? C¶ vá vµ trô gi÷a ?)Tầng sinh vỏTiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?Vỏ (biểu bì)Mạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhI- Tầng phát sinhTầng sinh vỏQuan s¸t H16.1, em h·y cho biÕt: - VÞ trÝ cña tÇng sinh vá vµ tÇng sinh trô ?- Chøc n¨ng cña tÇng sinh vá vµ tÇng sinh trô ?Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I- Tầng phát sinh Thảo Luận: - Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào ? - Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào? - Thân cây to ra do đâu ?Vỏ to ra là nhờ tầng sinh vỏ Trụ giữa to ra là nhờ tầng sinh trụVỏ (biểu bì)Mạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhTầng sinh vỏ( Nhờ sự phân chia các tế bào mô phân sinh của tầng sinh vỏ, làm tăng và lớn lên số lượng tế bào ở vỏ và thịt vỏ ) ( Nhờ sự phân chia các tế bào mô phân sinh của tầng sinh trụ , làm tăng và lớn lên số lượng tế bào ở mạch rây , mạch gỗ Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?Vỏ (biểu bì)Mạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhI- Tầng phát sinh Theo em nhê bé phËn nµo mµ th©n c©y to ra ®­îc ( Vá ? Trô gi÷a ? C¶ vá vµ trô gi÷a ?)Tầng sinh vỏTh©n to ra nhê c¶ vá vµ trô gi÷aMột số hình ảnh về cấu tạo thânVỏTầng sinh trụRuộtMạch râyMạch gỗThịt vỏTầng sinh vỏHình vẽ cấu tạo th©n của câyKhi c©y bÞ bãc vá, cã ¶nh h­ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn cña c©y kh«ng ?§Ó b¶o vÖ c©y xanh , mçi häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ?Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mMïa m­a mét vßng gç mµu s¸ng, dµyMïa kh« mét vßng gç mµu sÉm, máng§èi víi c©y vïng nhiÖt ®íi(nhiÒu thøc ¨n)(Ýt thøc ¨n)Theo em mét n¨m c©y sinh ra mÊy vßng gç ?(Mét n¨m c©y sinh ra hai vßng gç: mét mµu s¸ng, mét mµu sÉm)(Mét n¨m cã hai mïa m­a vµ mïa kh« râ rÖt )Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mMïa m­a mét vßng gç mµu s¸ng, dµyMïa kh« mét vßng gç mµu sÉm, máng§èi víi c©y vïng nhiÖt ®íi(nhiÒu thøc ¨n)(Ýt thøc ¨n)§Õm vßng gç ta cã x¸c ®Þnh ®­îc tuæi cña c©y kh«ng ?( Cã, ta chØ cÇn ®Õm mµu sÉm hoÆc mµu s¸ng )(Mét n¨m cã hai mïa m­a vµ mïa kh« râ rÖt)Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mMïa m­a mét vßng gç mµu s¸ng, dµyMïa kh« mét vßng gç mµu sÉm, máng§èi víi c©y vïng nhiÖt ®íi(nhiÒu thøc ¨n,)(Ýt thøc ¨n)V× sao cã vßng gç h»ng n¨m ?(Mét n¨m cã hai mïa m­a vµ mïa kh« râ rÖt)Vỏ (biểu bì)Mạch gỗTầng sinh trụMạch râyThịt vỏRuộtH16.1: Sơ đồ cấu tạo của thân trưởng thànhTầng sinh vỏTiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mIII- D¸c vµ rßng:H·y nªu cÊu t¹o cña c©y gç giµ ? ( tõ ngoµi vµo trong)Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mIII- D¸c vµ rßng: T×m sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a d¸c vµ rßng? ( VÒ vÞ trÝ, mµu s¾c, cÊu t¹o, chøc n¨ng )Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mIII- D¸c vµ rßng:- §èi víi sù ph¸t triÓn cña c©y, theo em phÇn d¸c hay rßng quan träng h¬n ?- §èi víi con ng­êi, khi dïng gç ®Ó x©y dùng: lµm nhµ cöa, ®ãng ®å gç, tñ, gi­êng ng­êi ta th­êng dïng d¸c hay ròng ?Tiết 16 - Bµi 16 .THÂN TO RA DO §¢U ?I. TÇng ph¸t sinhII. Vßng gç h»ng n¨mIII- D¸c vµ rßng:C©y gç l©u n¨m cã d¸c vµ rßngCấu tạo chung toàn bộ thân654321TRÒ CHƠI Ô CHỮLuật chơi: Ô chữ cần tìm gồm 13 chữ cái Có 6 hàng ngang tương ứng với 6 câu hỏi , mỗi câu trả lời đúng sẽ có những chữ cái hiện ra ở câu cần tìm, thêi gian tr¶ lêi mçi c©u lµ 10 gi©y 654321 Hµng ngang sè 1 gåm 2 ch÷ c¸i: Bộ phận nào của cây có chức năng hút nước vµ muèi kho¸ng?RỄHµng ngang sè 2 gåm 4 ch÷ c¸i: Phần dác gồm lớp tế bào sống vận chuyển . và muối khoáng ?RNỚƯCƯỜ Hµng ngang sè 3 gåm 10 ch÷ c¸i : Nằm ngay lớp thịt vỏ làTẦNGSINHVỎTNGIHµng ngang sè 4 gåm 10 ch÷ c¸i: Đếm vòng gỗ cho ta biết được TUỔICỦAÂYCÔAHµng sè 5 gåm 4 ch÷ c¸i: Ròng là lớp gỗ có màu  rắn chắc hơn dácMTHẪMHµng ngang sè 6 gåm 4 ch÷ c¸i: Hãy điền từ còn thiếu “ Mùa xuân là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng ..”XUÂNXNHGợi ý câu chìa khóa: gåm 13 ch÷ c¸iĐây là vấn đề mà tất cả mọi người trên thế giới cần phải quan tâmTRÒ CHƠI Ô CHỮ Kết quảƯTNÔAMXNHRGIỜ01020304050607080910 Con ng­êi khai th¸c gç vµ ph¸ rõng ®Ó lÊy ®Êt canh t¸c, trång c¸c c©y l­¬ng thùc, c¸c c©y ¨n qu¶ vµ c©y c«ng nghiÖp.Do con người khai thác rừng bừa bãi làm cho rừng biến thành đất trống đồi trọc, lũ lụt, hạn hán diễn ra nhiều hơn. - KhÝ hËu bÞ thay ®æi; lò lôt, h¹n h¸n x¶y ra th­êng xuyªn. - §éng vËt, thùc vËt quý hiÕm gi¶m dÇn, mét sè loµi cã nguy c¬ bÞ tuyÖt chñng.- §éng vËt mÊt n¬i sinh sèng nªn hung d÷ vµ th­êng xuyªn tÊn c«ng con ng­êi.HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØHäc bµi ,tr¶ lêi c©u hái 1, 2, 3, 4 SGK/52-§äc môc“Em cã biÕt”-ChuÈn bÞ bµi míi “VËn chuyÓn c¸c chÊt trong th©n”.CHÚC CÁC EM HỌC TỐTChuùc quí thaày coâ doài daøo söùc khoeûKiểm tra bài cũ1. Hãy nêu cấu tạo trong của thân non ?PhÇn I: PhÇn II: 1. BiÓu b× 2. ThÞt vá3. M¹ch r©y4. M¹ch gç5. RuétKiểm tra bài cũ1. Hãy nêu cấu tạo trong của thân non ?PhÇn I: PhÇn II: 1. BiÓu b× 2. ThÞt vá3. M¹ch r©y4. M¹ch gç5. Ruét- Muèn c©y xanh kh«ng bÞ tµn ph¸ th× chóng ta ph¶i lµm g×?Một số hình ảnh về cấu tạo thânMạch râyMạch gỗTầng sinh trụMạch râyMạch gỗThân nonThân trưởng thành Con ng­êi ph¸ rõng, khai th¸c gç ®Ó lÊy gç lµm nhµ, ®ãng c¸c ®å dïng trong nhµ. Con ng­êi ph¸ rõng, khai th¸c gç ®Ó lÊy cñi lµm chÊt ®èt hoÆc ®èt than ®em b¸n.  Ch¸y rõng U Minh H¹ Rõng U Minh H¹ sau khi ch¸y3.DÁC VÀ RÒNGCây gỗ lâu năm có dác và ròngDÁCRÒNG-Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài. -Gồm những tế bào mạch gỗ . -Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.-Ròng là lớp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong. -Gồm những tế bào chết, vách dày. -Có chức năng nâng đỡ cây.Chúc các thầy, cô dồi dào sức khỏe523416789101201020304050607080910trß ch¬i « ch÷523416MÇus¸ngHµng ngang sè 1 cã b¶y ch÷ c¸i. H·y t×m tõ cßn thiÕu trong c©u sau : Khi c©y cã nhiÒu chÊt dinh d­ìng th× sinh ra vßng gç cã .........78910111213m«h×nhtuæicñac©ytÇngph¸tsinhn­íctr­êngtÇngsinhtrôtÇngsinhvámÇmHoangänhoam «itr­êngxanhHµng ngang sè 2 cã 6 ch÷ c¸i : Häc m«n sinh häc c¸c em th­êng ®­îc quan s¸t b»ng tranh vÏ, vËt mÉu, tiªu b¶n............Hµng ngang sè 3 gåm 10 ch÷ c¸i : §Õm vßng gç cho ta biÕt .........Hµng ngang sè 4 gåm 12 ch÷ c¸i : Th©n to ra do ®©u ?Hµng ngang sè 5 bao gåm 2 ch÷ c¸i : Bé phËn nµo cña c©y hót n­íc vµ muèi kho¸ngHµng ngang sè 6 gåm 4 ch÷ c¸i : H·y t×m tõ cßn thiÕu trong c©u sau “ PhÇn d¸c lµ tÕ bµo sèng vËn chuyÓn ...... vµ muèi kho¸ng ”Hµng ngang sè 7 gåm 6 ch÷ c¸i : Cø mçi s¸ng tõ thø hai ®Õn thø b¶y chóng ta th­êng ®i ®Õn .........Hµng ngang sè 8 gåm 11 ch÷ c¸i : N»m gi÷a m¹ch gç vµ m¹ch d©y lµ ........Hµng ngang sè 9 gåm 10 ch÷ c¸i : N»m ngay líp vá lµ..........Hµng ngang sè 10 gåm 7 ch÷ c¸i : Vßng gç hµng n¨m gióp ta ......... tuæi cña c©y.Hµng ngang sè 11 gåm 6 ch÷ c¸i : Chåi hoa kh¸c chåi l¸ ?Hµng ngang sè 12 gåm 4 ch÷ c¸i : Th©n dµi ra do phÇn nµo ?Hµng ngang sè 13 gåm 3 ch÷ c¸i . Bé phËn cña c©y cã chøc n¨ng duy tr× vµ ph¸t triÓn nßi gièng lµ , qu¶, h¹t.x¸c§ÞnhCh×a kho¸ cña chß ch¬i « ch÷ gåm 13 ch÷ c¸i. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c¶ thÕ giíi cÇn ph¶i quan t©m.rÔ01020304050607080910trß ch¬i « ch÷523416MÇus¸ngHµng ngang sè 1 cã b¶y ch÷ c¸i. H·y t×m tõ cßn thiÕu trong c©u sau : Khi c©y cã nhiÒu chÊt dinh d­ìng th× sinh ra vßng gç cã .........78910111213m«h×nhtuæicñac©ytÇngph¸tsinhn­íctr­êngtÇngsinhtrôtÇngsinhvámÇmHoangänhoam «itr­êngxanhHµng ngang sè 2 cã 6 ch÷ c¸i : Häc m«n sinh häc c¸c em th­êng ®­îc quan s¸t b»ng tranh vÏ, vËt mÉu, tiªu b¶n............Hµng ngang sè 3 gåm 10 ch÷ c¸i : §Õm vßng gç cho ta biÕt .........Hµng ngang sè 4 gåm 12 ch÷ c¸i : Th©n to ra do ®©u ?Hµng ngang sè 5 bao gåm 2 ch÷ c¸i : Bé phËn nµo cña c©y hót n­íc vµ muèi kho¸ngHµng ngang sè 6 gåm 4 ch÷ c¸i : H·y t×m tõ cßn thiÕu trong c©u sau “ PhÇn d¸c lµ tÕ bµo sèng vËn chuyÓn ...... vµ muèi kho¸ng ”Hµng ngang sè 7 gåm 6 ch÷ c¸i : Cø mçi s¸ng tõ thø hai ®Õn thø b¶y chóng ta th­êng ®i ®Õn .........Hµng ngang sè 8 gåm 11 ch÷ c¸i : N»m gi÷a m¹ch gç vµ m¹ch d©y lµ ........Hµng ngang sè 9 gåm 10 ch÷ c¸i : N»m ngay líp vá lµ..........Hµng ngang sè 10 gåm 7 ch÷ c¸i : Vßng gç hµng n¨m gióp ta ......... tuæi cña c©y.Hµng ngang sè 11 gåm 6 ch÷ c¸i : Chåi hoa kh¸c chåi l¸ ?Hµng ngang sè 12 gåm 4 ch÷ c¸i : Th©n dµi ra do phÇn nµo ?Hµng ngang sè 13 gåm 3 ch÷ c¸i . Bé phËn cña c©y cã chøc n¨ng duy tr× vµ ph¸t triÓn nßi gièng lµ , qu¶, h¹t.x¸c§ÞnhCh×a kho¸ cña chß ch¬i « ch÷ gåm 13 ch÷ c¸i. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c¶ thÕ giíi cÇn ph¶i quan t©m.rÔ01020304050607080910trß ch¬i « ch÷523416MÇus¸ngHµng ngang sè 1 cã b¶y ch÷ c¸i. H·y t×m tõ cßn thiÕu trong c©u sau : Khi c©y cã nhiÒu chÊt dinh d­ìng th× sinh ra vßng gç cã .........78910111213m«h×nhtuæicñac©ytÇngph¸tsinhn­íctr­êngtÇngsinhtrôtÇngsinhvámÇmHoangänhoam «itr­êngxanhHµng ngang sè 2 cã 6 ch÷ c¸i : Häc m«n sinh häc c¸c em th­êng ®­îc quan s¸t b»ng tranh vÏ, vËt mÉu, tiªu b¶n............Hµng ngang sè 3 gåm 10 ch÷ c¸i : §Õm vßng gç cho ta biÕt .........Hµng ngang sè 4 gåm 12 ch÷ c¸i : Th©n to ra do ®©u ?Hµng ngang sè 5 bao gåm 2 ch÷ c¸i : Bé phËn nµo cña c©y hót n­íc vµ muèi kho¸ngHµng ngang sè 6 gåm 4 ch÷ c¸i : H·y t×m tõ cßn thiÕu trong c©u sau “ PhÇn d¸c lµ tÕ bµo sèng vËn chuyÓn ...... vµ muèi kho¸ng ”Hµng ngang sè 7 gåm 6 ch÷ c¸i : Cø mçi s¸ng tõ thø hai ®Õn thø b¶y chóng ta th­êng ®i ®Õn .........Hµng ngang sè 8 gåm 11 ch÷ c¸i : N»m gi÷a m¹ch gç vµ m¹ch d©y lµ ........Hµng ngang sè 9 gåm 10 ch÷ c¸i : N»m ngay líp vá lµ..........Hµng ngang sè 10 gåm 7 ch÷ c¸i : Vßng gç hµng n¨m gióp ta ......... tuæi cña c©y.Hµng ngang sè 11 gåm 6 ch÷ c¸i : Chåi hoa kh¸c chåi l¸ ?Hµng ngang sè 12 gåm 4 ch÷ c¸i : Th©n dµi ra do phÇn nµo ?Hµng ngang sè 13 gåm 3 ch÷ c¸i . Bé phËn cña c©y cã chøc n¨ng duy tr× vµ ph¸t triÓn nßi gièng lµ , qu¶, h¹t.x¸c§ÞnhrÔ

File đính kèm:

  • pptsinh6_giai_3_hanoi.ppt
Bài giảng liên quan