Bài giảng Sinh học - Tiết 54: Thực hàng xem băng hình về tập tính của thú

* Thú sống ở đất là phong phú nhất.

 Chúng có mặt ở rừng núi, ở đồng bằng, trên hoang mạc, t

rên đồng cỏ và ngay trong thành phố

 

ppt29 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 30/09/2016 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học - Tiết 54: Thực hàng xem băng hình về tập tính của thú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Môn sinh 7Tiết 54:THỰC HÀNG XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA THÚGV: Trần Thanh QuangTrường THCS Quốc Oai Đạ The – Lâm ĐồngÑÔØI SOÁNG VAØ TAÄP TÍNH CUÛA THUÙMOÂI TRÖÔØNG SOÁNG Lôùp thuù coù treân 4600 loaøi vôùi 26 boä. Ñaëc ñieåm chung cuûa chuùng laø coù tuyeán söõa vaø loâng mao. Chuùng thuoäc loaøi ñoäng vaät coù vuù.MOÂI TRÖÔØNG SOÁNGLoaøi thuù hieän dieän khaép nôi treân Traùi ñaát.Moâi tröôøng soáng cuûa chuùng raát ña daïng.	Thuù bay löôïn : Ñaëc tröng laø loaøi dôi, ban ngaøy naáp trong hang, hay choã toái, ban ñeâm bay ñi saên moài.MOÂI TRÖÔØNG SOÁNGThuù soáng ôû ñaát laø phong phuù nhaát.	Chuùng coù maët ôû röøng nuùi, ôû ñoàng baèng, treân hoang maïc, treân ñoàng coû vaø ngay trong thaønh phoáMOÂI TRÖÔØNG SOÁNGThuù soáng trong hang döôùi loøng ñaát nhö chuoät chuõi, nhím . . .	Nhöõng loaøi thuù naøy coù raêng cöûa to khoeû, moùng vuoát chaân tröôùc cuõng raát khoûe ñeå ñaøo hangMOÂI TRÖÔØNG SOÁNGSoùc bay, thaät ra hai beân löôøn coù lôùp da noái chaân tröôùc chaân sau , giuùp noù löôïn töø cao xuoáng thaáp. Chuùng kieám aên vaøo ban ngaøy . Röøng mieàn ñoâng Nam boä , Taây nguyeân coù soùc bayMOÂI TRÖÔØNG SOÁNGNhöõng loaøi thuù soáng trong moâi tröôøng nöôùc : Caù heo (caù denphin) , caù voi, thuù moû vòt , haûi lyDI CHUYEÅNCAÙCH KIEÁM AÊNThöùc aên cuûa loaøi thuù cuõng ña daïng .	Coù loaïi thuù chuyeân aên thòt nhö chuù gaáu traéng mieàn bieån cöïc Baéc naøyCAÙCH KIEÁM AÊNCoù loaïi thuù chuyeân aên moät loaïi laù caây khuynh dieäp nhö con kaola ôû chaâu Uùc. 	Gaáu truùc Trung quoác chuyeân aên laù truùc , laù treCAÙCH KIEÁM AÊN Voi laø loaøi thuù lôùn treân maët ñaát chuyeân aên coû vaø caây thaân thaûo.	Voi röøng Phi chaâu lôùn con vôùi ñoâi tai raát to.	Voi chaâu AÙ nhoû con hôn.	Voi röøng nöôùc ta laø ñoäng vaät quyù ñang coù nguy cô tuyeät chuûngCAÙCH KIEÁM AÊNHöôu cao coå chuyeân aên laù non treân cao . Chuùng coù khaû naêng chaïy raát nhanh treân caùnh röøng thöa, ñoàng coû caèn coãi ôû chaâu PhiCAÙCH KIEÁM AÊNCaù voi laø loaøi thuù soáng döôùi nöôùc lôùn nhaát trong giôùi ñoäng vaät , ñang coù nguy cô tuyeät chuûng.	Caù voi chuyeân aên nhöõng phieâu sinh vaät ôû ñaïi döôngCAÙCH KIEÁM AÊNBoø nöôùc hay caù cuùi (dugon) , soáng ôû vuøng bieån nhieàu rong, taûo. Dugon laø loaøi thuù hieàn laønh. 	ÔÛ vuøng bieån Kieân giang Phuù quoác nöôùc ta coù loaøi naøyCAÙCH KIEÁM AÊNHaûi caåu, haûi maõ soáng ven bieån Baéc cöïc thaønh baày ñaøn.CAÙCH KIEÁM AÊNNhieàu loaøi thuù coù thoùi quen di chuyeån thaønh ñaøn ñi kieám aên tuøy theo muøa trong naêm.	Trong ñaøn thuù luoân coù con ñaàu ñaøn thöôøng laø con ñöïc ,to lôùn.CAÙCH KIEÁM AÊNCAÙCH KIEÁM AÊNCAÙCH KIEÁM AÊNSINH SAÛNSINH SAÛNSINH SAÛNThuù coù loaøi sinh saûn baèng caùch ñeû tröùng. Ñaây laø tröôøng hôïp raát hieám, loaøi thuù moû vòt ñeû tröùng coù raát nhieàu ôû chaâu Uùc.SINH SAÛNPhaàn lôùn caùc loaøi thuù coøn laïi ñeàu sanh con vaø cho con buù cho ñeán khi con aên ñöôïc caùc thöùc aên khaùcVAI TROØ CUÛA THUÙNhieàu loaøi thuù ñöôïc thuaàn hoùa, chuùng laø baïn cuûa con ngöôøi töø raát xa xöa nhö meøo , choù ,ngöïa, traâu boø . ..VAI TROØ CUÛA THUÙNhieàu loaøi thuù coù khaû naêng thay ñoåi maøu loâng cho tieäp vôùi maøu moâi tröôøng xung quanh ñeå deã laån troánVAI TROØ CUÛA THUÙThuù cung caáp cho loaøi ngöôøi söùc keùo ñeå chuyeân chôû. Thuù coøn laø nguoàn nguyeân lieäu , döôïc lieäu , laøm thöùc aên cho con ngöôøiVAI TROØ CUÛA THUÙCaàn phaûi baûo veä nhöõng loaøi thuù saép bò tuyeät chuûng.Baûo veä thieân nhieân muoân thuù laø baûo veä moâi tröôøng soáng cuûa chuùng ta THU HOAÏCH:1/ Haõy trình baøy toùm taéc nhöõng noäi dung chính cuûa baêng hình.2/ Thuù soáng ôû nhöõng moâi tröôøng naøo?3/ Haõy neâu caùc caùch thöùc kieám aên vaø taäp tính sinh saûn ôû thuù.

File đính kèm:

  • pptTAP TINH THU.ppt
Bài giảng liên quan