Bài giảng Số học 6 - Tiết 47: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Phép cộng các số tự nhiên có các tính chất:

- Tính chất giao hoán:

 a + b = b + a

- Tính chất kết hợp :

( a + b ) + c = a + ( b + c )

- Cộng với số 0 :

 a + 0 = 0 + a = a

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 19/09/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Số học 6 - Tiết 47: Tính chất của phép cộng các số nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BàI soạnTiết 47: Tính chất của phép cộng các số nguyênSố học 6kieồm tra baứi cuừThửự 4 ngaứy 17 thaựng 12 naờm 2008Câu hỏi 1Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên cùng dấu	Câu hỏi 2Phát biểu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.a-19563-14b9-957a + b02-20BT 51/60 SBT: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đâyTính: 	(-2) + (-3) và (-3) + (-2)	(-5) + (+7) và (+7) + (-5)	(-8) + (+4) và (+4) + (-8)- Qui tắc cộng hai số nguyên khác dấu:+ Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.a-19563-14b9-957a + b02-20BT 51/60 SBT:80-63-5-6Đáp án Câu hỏi 1Đáp án Câu hỏi 2Tính: 	(-2) + (-3) = -(2 + 3) = -5và (-3) + (-2) = -(3+2) = -5	(-5) + (+7) =( 7 - 5) = 2và (+7) + (-5) =( 7 - 5) = 2	(-8) + (+4) = -(8 - 4) = -4và (+4) + (-8) = -(8 - 4) = -4Phép cộng các số tự nhiên có các tính chất:- Tính chất giao hoán: a + b = b + a- Tính chất kết hợp :( a + b ) + c = a + ( b + c)- Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = aPhép cộng các số tự nhiên có các tính chất:- Tính chất giao hoán: a + b = b + a- Tính chất kết hợp : ( a + b ) + c = a + ( b + c )- Cộng với số 0 : a + 0 = 0 + a = aCaực tớnh chaỏt cuỷa pheựp coọng trong N coự coứn ủuựng trong Z?Tiết 47- Đ6: Tính chất của phép cộng các số nguyênThửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008Tính và so sánh kết quả :a? 1bc( - 2 ) + ( - 3 ) và ( - 3) + ( - 2 )( - 8 ) + ( + 4 ) và ( + 4 ) + ( - 8 ) ( - 5 ) + ( + 7 ) và ( + 7 ) + ( - 5 ) 1 ) Tính chất giao hoánTiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008a( - 2 ) + ( - 3 )=- 5( - 3 ) + ( - 2 )=( - 2 ) + ( - 3 )=( - 3 ) + ( - 2 )Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008=-( 2 + 3 )=- 5-( 3 + 2 )b( - 8 ) + ( + 4 )=- 4( + 4 ) + ( - 8 )=- 4( - 8 ) + ( + 4 )=( + 4 ) + ( - 8 )c( - 5 ) + ( + 7 )=2( + 7 ) + ( - 5 )=2( - 5 ) + ( + 7 )=( + 7 ) + ( - 5 )a( - 2 ) + ( - 3 )=- 5( - 3 )=- 5( - 2 ) + ( - 3 )=( - 3 ) + ( - 2 )b( - 8 ) + ( + 4 )=- 4=- 4( - 8 ) + ( + 4 )=( + 4 ) + ( - 8 )c( - 5 ) + ( + 7 )=2=2( - 5 ) + ( + 7 )=( + 7 ) + ( - 5 )+( - 2 )( - 4 )+( - 8 )( - 7 )+( - 5 )a + b =b + aTổng hai số nguyên không đổi 	nếu 	ta đổi chỗ các số hạng.1 ) Tính chất giao hoánTiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008Tính và so sánh kết quả :? 2[( - 3 ) + 4 ] + 2 ; ( - 3 ) + (4 + 2) ;[( - 3 ) + 2 ] + 4 ; 2 ) Tính chất kết hợpTiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008= [( - 3 ) + 2 ] + 4 ) [( - 3 ) + 4 ] + 2 1 + 2 = 3=( - 3 ) + (4 + 2) ( - 3 ) + 6 = 3[( - 3 ) + 2 ] + 4 ( - 1 ) + 4 = 3[( - 3 ) + 4 ] + 2 )= ( - 3 ) + ( 4 + 2 )==Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008Chú ý : (sgk)Kết quả trên còn gọi là tổng của ba số a, b, c và viết a + b + c.Tương tự vậy ta có thể nói đến tổng của bốn, năm ,số nguyên . Khi thực hiện cộng nhiều số ta có thể thay đổi tuỳ ý thứ tự các số hạng, nhóm các số hạng một cách tuỳ ý bằng các dấu ( ), [ ], { }.2 ) Tính chất kết hợp( a + b ) + c =a + ( b + c )Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 20083 ) Cộng với số 0Ví dụ :( - 10 ) + 0 =( + 12 ) + 0 =Một số cộng với số 0, kết quả bằng chính nó.a + 0= 0 + a = a-10 +12Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008Thực hiện phép tính ?( - 12 )+12==25+(- 25)00Ta nói ( - 12 ) và 12 là hai số đối nhau.4 ) Cộng với số đốiTa nói 25 và ( - 25 ) là hai số đối nhau.Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008Số đối của số nguyên a kí hiệu là - aKhi đó số đối của ( - a ) là anghĩa là : - ( - a ) =aNếu a là số nguyên dương thì - a là số nguyên âm . Nếu a là số nguyên âm thì - a là số nguyên dương.Số đối của 0là 0nên - 0 = 0Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008 Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0.a + ( - a ) = 0Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau.Nếu: a + b = 0thì b = - avà a = - bTiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 20084 ) Cộng với số đối? 3Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết:-3 < a < 3Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008a = ?-3 < a < 3-3 -2 -1 0 1 2 3Tổng của tất cả các số nguyên a mà -3 < a < 3Ta có : a = -2; - 1; 0 ; 1 ; 2Tổng :( - 2 ) + ( - 1 ) + 0 + 1 + 2 == [ - 2 + 2 ] +[ - 1 + 1 ] +0= 0 + 0 + 0 = 0Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 20081 ) Tính chất giao hoán: a + b = b + a2 ) Tính chất kết hợp của các số nguyên :( a + b ) + c = a + ( b + c )3 ) Cộng với số 0:a + 0 = 0 + a = a4 ) Cộng với số đối:a + ( - a ) = 0Phép cộng các số nguyên có 4 tính chất :Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên Thửự 4 ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2008Hoạt động nhómBài 36/78 (SGK) Tính:126 + (-20) + 2004 + (-106)(-199) + (-200) + (-201)(các em thưc hiện trong 3phút)GiảiBài 36:a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + [(-29) +(-106)] + 2004 	 = 126 +(-126) +2004 = 2004b) (-199) + (-200) + (-201) = [(-199) + (-201)] + (-200)	 = (-400) + (-200) = -600- Làm các bài tập : 37, 38, 39, 40, 41, 42 (trg 79/SGK) Hướng dẫn về nhà: ( Chuẩn bị cho giờ học sau )- Học thuộc các tính chất phép cộng các số nguyên.1 ) Tính chất giao hoán: a + b = b + a2 ) Tính chất kết hợp của các số nguyên :( a + b ) + c = a + ( b + c )3 ) Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a4 ) Cộng với số đối: a + ( - a ) = 0Tiết 47 - Đ 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên xin chân thành cảm ơn các thầy giáo ,cô giáo đã chú ý lắng nghe

File đính kèm:

  • pptTinhchatphepcongcacsonguyen.ppt
Bài giảng liên quan