Bài giảng Số học 6 - Tiết 71 - Bài 2: Phân số bằng nhau

Có thể khẳng định ngay các xặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao?

Phân số âm

Phân số dương

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Số học 6 - Tiết 71 - Bài 2: Phân số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chóc c¸c b¹n häc tèt trong tiÕt häc nµy.-------------------------------------Sè häc 6. TiÕt 71. Bµi 2.Ph©n sè b»ng nhau------------------------------------Chµo c¸c b¹n!!!!Hái bµi cò! C©u 1. §Þnh nghÜa ph©n sèC©u 2. H·y viÕt c¸c phÐp chia sau d­íi d¹ng ph©n sè;-3: 7	-2: -9	x: -5	n: m(x , m, n Z; m ≠ 0)§¸p ¸n C©u 1. Ph©n sè cã d¹ngvíi a, b Z, b 0a. lµ tö sè; b. lµ mÉu sè c©u 2:  Quan s¸t h×nh vÏ sau!LÇn 1 lÊy ®i 1/3 c¸i b¸nhLÇn 2 lÊy ®i 2/6 c¸i b¸nh*Hai ph©n sè	cã cÆp tÝch nµo b»ng nhau? 1.6 = 2.3*§èi víi nh÷ng ph©n sè mµ tö vµ mÉu lµ c¸c sè nguyªn th× nhËn xÐt trªn còng ®óng.VD.	1.6 = 2.3Hai ph©n sè khi nµo?a.d = b.cHai ph©n sè sau cã b»ng nhau kh«ng v× sao?v× V× (-3)(-12) = 4.9Hai ph©n sè	 gäi lµ b»ng nhau nÕu a.d = b.cv× (-3).(-8) = 4.6v× (3).(7) ≠ (-4).5c¸c vÝ dôC¸c cÆp ph©n sè sau ®©y cã bµng nhau kh«ng?v× 1.12 = 3.4§¸p ¸nv× 2.8 ≠ 6.3v×(-3).(-15) = 9.5v× 4.9 ≠ (- 12).3Bµi tËp 1. t×m x  Z biÕt a. b.c.d. x.21 = 6.7 x = (6.7):21 x = 2 (-5).28 = x.20 x = [(-5).28]:20 x = -7 (-5).(-x) = 6.20 x = 6.20:(-5) x = -24 3.14 = 7.(x+1)  x + 1 = (3.14):7 x + 1 = 6  x = 6 – 1 = 5  x = 5Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ngay c¸c xÆp ph©n sè sau ®©y kh«ng b»ng nhau, t¹i sao?Ph©n sè ©mPh©n sè d­¬ng

File đính kèm:

  • pptKhai_niem_ve_bieu_thuc_dai_so.ppt