Bài giảng Sự nổi (tiếp)

Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc, bên trong tàu có nhiều khoảng rỗng nên trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sự nổi (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kiểm tra bài cũ: Viết công thức tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên một vật nhúng ngập hoàn toàn trong chất lỏng.Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng. FA = d.V trong đó FA là lực đẩy Acsimet lên vật.(N) d là trọng lượng riêng chất lỏng.(N/m3) V là thể tích của vật.( m3 ) Câu 2: Có ba quả bóng thể tích như nhau quả 1: đựng một ít nướcquả 2: đựng nướcquả 3: đựng cát. Nhúng ngập cả ba quả vào chậu nước. So sánh lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên ba quả bóng trên?Nêu cách đo lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên quả bóng .Tàu nổiBi thép chìmC1: Một vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét FA. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. FA P	 Vật chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)So sánh P và FAHiện tượng xảy ra với các quả bóng bànQuả vàngQuả xanhQuả đỏP>FAPdl Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv=dl- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv ”, “Hình ảnh tàu ngầm đang nổi trên mặt nước.Hình ảnh tàu ngầm ở dưới mặt nước .“Bieån cheát”Do được bơm khí nhẹ nên trọng lượng riêng của khí cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí. Khí cầu dễ dàng bay lên. Con vật may mắn12345Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-Si-Mét FA có mối quan hệ với trọng lượng P của vật như thế nào?A. FA > PB. FA = PC. FA PB. FA = PC. FA FA+ VËt næi lªn khi PV2=> Lùc ®Èy Acsimet trong 2 TH lµ nh­ nhau=>Träng l­îng riªng cña chÊt láng thø nhÊt nhá h¬n träng l­îng riªng cña chÊt láng thø haiBài 12.5 ( SBT/34) Gắn một thanh chì vào giữa mặt của miếng gỗ đang nổi trên mặt nước. Nếu quay ngược miếng gỗ cho thanh chì nằm trong nước thì mực nước có thay đổi không?Mực nước không thay đổi. Do lực đẩy Ác-Si-Mét trong 2 trường hợp đều bằng trọng lượng của miếng gỗ và quả cầu, nên thể tích nước bị chiếm chỗ trong 2 trường hợp đều bằng nhau và mực nước trong bình không thay đổi.BT 12.7:1 vËt cã träng l­îng riªng lµ 26000N/m3. Treo vËt vµo 1 lùc kÕ råi nhóng ngËp vËt trong n­íc th× lùc kÕ chØ 150N. Hái nÕu treo vËt ë ngoµi kh«ng khÝ th× lùc kÕ chØ bao nhiªu? Cho biÕt träng l­îng riªng cña n­íc lµ 10000N/m3.H­íng dÉn:FA=Pkk-Pn hay dn.VvËt = dvËt .VvËt –Pn ( Pn=150N)=> VvËt( dvËt-dn) = Pn => VvËt= Pn/(dvËt-dn)=> Pkk=dvËt. VvËt

File đính kèm:

  • pptsu_noi.ppt
Bài giảng liên quan