Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 10)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA : Khối lượng mol của khí A.

 MB : Khối lượng mol của khí B.

Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 10), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đã đến dự giờ.GV: Huỳnh Hoàng Giang - Trường THCS P2 TP Bạc LiêuBài giảng Hóa Học 8TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍH2Em haõy quan saùt hai loại boùng, moät loại bôm khí H2 vaø moät loại bôm CO2 trong cuøng ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát, boùng naøo seõ bay leân, boùng naøo rôi xuoáng ñaát?CO21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍSo saùnh khí khoái löôïng mol cuûa khí CO2vaø khí H2. Haõy tính khoái löôïng mol cuûa khí CO2 vaø khí H2.MCO2 = 12 + (16 x 2) = 44 (g)MH2 = 1 x 2 = 2 (g)	 MCO2 44 22 MH2 2 1 = =Khí CO2 naëng hay nheï hôn khí H2 bao nhieâu laàn?Vaäy khí CO2 naëng hôn khí H2 22 laàn.2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Thứ 4, 24/11/20101 mol H2(2g)1mol CO2(44g)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍVaäy khí CO2 naëng hôn khí H2 22 laàn.Thứ 4, 24/11/2010Bài tập 1: Cho biết khí O2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?- Khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần.- Khí Cl2 nặng hơn khí H2 35,5 lần.Kết luận:1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍThứ 4, 24/11/2010Giải:1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍBài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:MAdA/H2 32228644416Thứ 4, 24/11/2010MA = dA/H2 x MH2 = dA/H2 x 2 = MH2 = 1 x 2 = 2 (g)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍKhinh khí cầu2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Thứ 4, 24/11/2010Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí (kk), hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Thay giá trị Mkk vào công thức trên?Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Trong đó :MKK = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29 (g)~~Thứ 4, 24/11/2010=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Giải:- Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần.- Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lần.Kết luận:Thứ 4, 24/11/2010=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Bài tập 4 : Khí A có công thức dạng chung là RO2 (R là nguyên tố chưa biết). Biết dA/kk = 1,5862. Hãy xác định công thức hóa học của khí A:- Xác định MA = ?Gợi ý:- Xác định MR = ?- Tra bảng 1 SGK tr 42 để xác định R => AMA = 29 x dA/kk = 29 x 1,5862 ~ 46 (g) ~Giải :MR = 46 – 32 = 14 (g) Vậy R là nitơ (N) Công thức hóa học của A là: NO2 Thứ 4, 24/11/2010=>H2BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. CO2Taïi sao quaû boùng bôm khí H2 laïi bay leân coøn quaû boùng bôm khí CO2 laïi rôi xuoáng?Thứ 4, 24/11/2010=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Thứ 4, 24/11/2010Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Thứ 4, 24/11/2010Vì sao trong tự nhiên khí cacbon đioxit (CO2) thường tích tụ ở đáy giếng khơi hay đáy hang sâu?=> CO2 nÆng h¬n kh«ng khÝ nªn trong tù nhiªn khÝ CO2 th­êng tÝch tô ë ®¸y giÕng hay ®¸y hang s©u. =>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. 	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍKhí ABài tập 5: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:Chất lỏngKhí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?a) Khí O2c) Khí H2b) Khí CO2Thứ 4, 24/11/2010=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Caâu 1 : Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây? H2	c. NH3b. C2H2	d. O2Bài tập 6: Caâu 2: Chaát khí naøo sau ñaây naëng hôn khoâng khí ?SO2 	c. H2b. CH4 	d. N2 Thứ 4, 24/11/2010=>Hướng dẫn học ở nhà: Làm bài 1, 2, 3, (SGKtrang 69). Xem bài mới: Tính theo công thức hóa học. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n QUÍ THẦY CÔ vµ c¸c em häc sinh!1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. 	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍThứ 4, 24/11/2010Bài tập 7: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng bao nhiêu gam ?Biết: VA = 5,6 lit. dA/H2 = 17. mA = ?nA = MA = dA/H2 x MA = 17 x 2 = 34 gammA = nA x MA = 0,25 x 34 = 8,5 gam Giải:=>

File đính kèm:

  • pptti_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan