Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 15)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA : Khối lượng mol của khí A.

 MB : Khối lượng mol của khí B.

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 15), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛMOÂN HÓA HOÏC LÔÙP 8Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyễn Taát Thaéng Trường THCS Bình SơnHÓA HỌC 8 TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ H2CO21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .(1)=>Hình 1Hình 2BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍEm hãy dùng những từ sau : , hoặc để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A .. khí BdA/BChú ý:BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍBài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:MAdA/H1642223164163244832Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3SO2CO2CH4O21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2Khinh khí cầuBAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Trong đó :Thay giá trị Mkk vào công thức trên?Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài làm:- Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần- Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lầnKết luận:BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. Baøi taäp 4 : Khí A coù coâng thöùc RO2. Bieát khí A coù tæ khoái ñoái vôùi khoâng khí laø 1,5862. Haõy xaùc ñònh coâng thöùc khí A	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.Hướng dẫn:- Xác định MA. Xác định MR. Tìm R và suy ra công thức RO2.Khí ABài tập 5: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:Chất lỏngKhí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?a) Khí O2c) Khí H2b) Khí CO21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. 	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍBài tập 6: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?Biểu thức tính khối lượng?M = n x M (g)Từ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ - Veà nhaø hoïc baøi - Laøm baøi taäp 1,2,3 trang 69 SGKXem tröôùc baøi 21: “TÍNH THEO COÂNG THÖÙC HOAÙ HOÏC”.

File đính kèm:

  • pptTi_khoi_cua_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan