Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 22)

 1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?

 2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tỉ khối của chất khí (tiết 22), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GV: Trần Thị DiễnBài giảng Hóa Học 8TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ? Hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chấtKIỂM TRA BÀI CŨ Công thức chuyển đổi:m = n x M (g)Trong đó : n : là lượng chất (số mol) M : là khối lượng mol của chất (g). m : là khối lượng chất (g)n = (mol) mM; M = (g)mnKIỂM TRA BÀI CŨÁp dụng : Hãy tính số mol của 22g CO2n CO2M CO2Bài giải : = 44 g Số mol của CO2 : = = = 0,5 mol mM2244Taïi sao quaû boùng bôm khí hiñro bay leân ñöôïc maø quaû boùng ta thoåi hôi thôû cuûa ta vaøo laïi khoâng bay leân ñöôïc?Khí H2Khí CO2ĐẶT VẤN ĐỀKhí AKhí BKhoâng khíKhí AĐẶT VẤN ĐỀTÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍTiết 29:Bài 20:NỘI DUNG BÀI 	1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?	2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍHaõy tính vaø so saùnh khoái löôïng molcuûa khí CO2 vaø khí H2.MCO2 = 12 + (16 x 2) = 44 (g)MH2 = 1 x 2 = 2 (g)	 MCO2 44 22 MH2 2 1 = =Khí CO2 naëng hay nheï hôn khí H2 bao nhieâu laàn?Vaäy khí CO2 naëng hôn khí H2 22 laàn.2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?1 mol H2(2g)1mol CO2(44g)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍVaäy khí CO2 naëng hôn khí H2 22 laàn.Bài tập 1: Cho biết khí O2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?- Khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần.- Khí Cl2 nặng hơn khí H2 35,5 lần.Kết luận:1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍGiải:1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍKhinh khí cầu2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí (kk), hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Thay giá trị Mkk vào công thức trên?Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Trong đó :MKK = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29 (g)~~=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Bài tập 2: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Giải:- Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần.- Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lần.Kết luận:=>H2BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. CO2Taïi sao quaû boùng bôm khí H2 laïi bay leân coøn quaû boùng bôm khí CO2 laïi rôi xuoáng?=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Vì sao trong tự nhiên khí cacbon đioxit (CO2) thường tích tụ ở đáy giếng khơi hay đáy hang sâu?=> CO2 nÆng h¬n kh«ng khÝ nªn trong tù nhiªn khÝ CO2 th­êng tÝch tô ë ®¸y giÕng hay ®¸y hang s©u. =>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí. Caâu 1 : Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây? H2	c. NH3b. C2H2	d. O2Bài tập 4: Caâu 2: Chaát khí naøo sau ñaây naëng hôn khoâng khí ?SO2 	c. H2b. CH4 	d. N2 =>OXIHIĐROHOAKHONNITÔ4321Hàng ngang số 1 có 3 chữ cái : Ñaây laø chaát khí raát caàn thieát cho söï soáng?Hàng ngang số 2 có 5 chữ cái : Ñaây laø loaïi khí nheï nhaát trong taát caû caùc chaát khí? Hàng ngang số 3 có 6 chữ cái : Khaùi nieäm naøo duøng ñeå chæ con soá bieåu thò khaû naêng lieân keát cuûa nguyeân töû nguyeân toá naøy vôùi nguyeân töû nguyeân toá khaùc?Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái : Ñaây laø hoãn hôïp caùc chaát khí coù khoái löôïng mol laø 29 g?TRGKHGIẢI Ô CHỮ HOÁ HỌCIIHaøng doïc coù 4 chöõ caùi: Ñaây laø chaát khí coù nhieàu nhaát trong thaønh phaàn cuûa khoâng khí?Hướng dẫn học ở nhà: Làm bài 1, 2, 3, (SGKtrang 69). Xem bài mới: Tính theo công thức hóa học. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n QUÍ THẦY CÔ vµ c¸c em häc sinh!

File đính kèm:

  • pptHoa Hoc 8. Tiet 29. Ti khoi cua chat khi.ppt
Bài giảng liên quan