Bài giảng Tiếng Anh - Unit 12: Let’s eat

C - Questions :

1. What did Lan have for lunch ?

2. Did Ba have some fruit?

3. Who had vegetable ?

4. Who drank Juice ?

5. Did Hoa have fish ?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 11/10/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Unit 12: Let’s eat, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121Unit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121A – Prediction :Predict what Lan , Ba , Nga and Hoa had for their lunch Example : Lan : vegetables , juice, beef, and noodleLan : d, g, f, b Ba : Nga : Hoa :Unit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121B- Listening Answer key : Lan : b, d, f, g Ba : c, a, e, hNga : a, d, g Hoa : b, e, gUnit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121C - Questions :1. What did Lan have for lunch ?2. Did Ba have some fruit?3. Who had vegetable ?4. Who drank Juice ?5. Did Hoa have fish ?Unit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121* Answer key :1. She had beef, noodles, vegetables and Juice .2. Yes, he did.3. Lan and Nga .4. Lan , Nga and Hoa .5. No, she didn’t.Unit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121D – WriteFor her lunch , Lan had beef, noodles, vegetables and Juice .For his lunch , Ba ..For her lunch , Nga For her lunch , Hoa.Unit 12: let’s eat lesson 6 : B4 p. 121E- Homework - Do exercise1, 2 P. 124 Thank for your attendanceGood luckand

File đính kèm:

  • pptunit12_leson6p121.ppt
Bài giảng liên quan