Bài giảng Tiếng Anh - Unit 12: Let’s eat

Vocabulary

. pork

2.spinach

3.cucumber

papaya

pineapple

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Unit 12: Let’s eat, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ENGLISH 7UNIT 12A1-2WELCOME TO THE TEACHING FESTIVALUnit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009HoaHoa’s auntTuesday,March3rd, 2009I/ Vocabulary 4. papaya 5. pineapple 6. durian1. pork 3.cucumber 2.spinachUnit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1 7. hate(v)>< loveMatch1. Porka.Quả dứa2. Cucumberb.Rau mâm xôi3.Spinachc.Quả sầu giêng4.Hated.Quả đu đủ5.Pineapplee.Thịt lợn6.Papayaf.Quả dưa chuột7.Duriang.GhétUnit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009Unit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 20091/ VocabularyPork: Thịt lợnCucumber: Dưa chuộtSpinach:Rau mâm xôiHate : GhétPineapple : DứaPapaya : Đu đủDurian : Sầu giêngA : I like pineapplesB : I don’t like durians,either . B : I like pineapples, too.A : I don’t like durians.(So do I)(Neither do I)Unit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 20091/ Vocabulary2/ Model sentencesA: I like papayas.B: I like papayas,too.(So do I)A: I don’t like durians.B: I don’t like durians, either. (Neither do I)Ý nghĩaVị tríSo TooDiễn đạt sự đồng tình (ở dạng khẳng định)Too đứng ở cuối câu sau dấu phảySo đứng trước trợ động từ hoặc tobeEither NeitherDiễn đạt sự đồng tình (ở dạng phủ định)Either đứng ở cuối câu sau dấu phảyNeither đứng trước trợ động từ hoặc tobeUnit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009I/ VocabularyComplete the sentences using : a. A: I like oranges. B :I like oranges,................b. A : I don’t like cucumbers. B : I don’t like cucumbers,.................c. A : I like chicken. B : ..........do I.d. A : I don’t like fish. B : .................do ISo.Ý nghĩaVị tríSo / TooDiễn đạt sự đồng tình (ở dạng khẳng định)Too đứng ở cuối câu sau dấu phảySo đứng trước trợ động từ hoặc tobeEither / NeitherDiễn đạt sự đồng tình (ở dạng phủ định)Either đứng ở cuối câu sau dấu phảyNeither đứng trước trợ động từ hoặc tobeII/ Model sentencestoo.either.Neither.Unit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009What did Hoa and her aunt buy at the market?They bought beef, spinach, cucumbers and orangesMeat stallVegetable stallFruit stallbeefspinach and cucumbersorangesUnit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009A : What meat would you like for lunch ?B : I like pork and beef.A : I like pork,too but I don’t like beef.B : Let’s have some pork. What vegetables do you like?A : I like cucumbers and tomatoes.B : So do I. Do you like pineapples?A : No, I don’t .B : Neither do I. Let’s buy some cucumbers and tomatoes.Choose the best answer.I like beef, and..............does my sister. a. neither b. either	c.too	 d.so2.Hoa doesn’t like pork, and.......... does her aunt.so	 b. too	c. neither d. either3. The durians aren’t ripe, and neither...........the pineapples.are	 b. aren’t	 c.do	 d.did4. Hoa bought cucumbers, and so........her aunt.do b. does c.did d. is5. Hoa likes spinach, and her aunt does,................so	 b. neither	 c.either d.tooUnit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009I/ VocabularyII/ Model sentences 1. Vị trí :-Either và Too nằm ở cuối câu sau dấu phảy.Neither và so nằm ở trước trợ động từ hoặc động từ tobe2. Ý nghĩa : - Neither và Either diễn đạt sự đồng tình(ở dạng phủ định).- Too và so diễn đạt sự đồng tình(ở dạng khẳng định)4. papaya5. pineaple6. durian2. pork3. cucumber1. spinachIII/ Homework1. Learn new words by heart.2. Do exercise A2-3(P74,75 in workbook)3. Prepare for A2-47. hate (v)Unit 12 : Let’s eatLesson 1 – A.What shall we eat? – A1Tuesday,March3rd, 2009

File đính kèm:

  • pptUnit_12_Lesson_1_A1_Grade_7.ppt
Bài giảng liên quan