Bài giảng Tiếng Anh - Unit 13: Activities and the seasons

/ Listen and repeat. Then ask and answer the question.

Ex:

What weather do you like?

I like hot weather.

What weather does she like?

She likes cool weather.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 11/10/2016 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiếng Anh - Unit 13: Activities and the seasons, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NAÊM HOÏC 2008-2009CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG.LỚP: 6A6- TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ.GIÁO VIÊN DẠY: NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH.Crossword puzzleIt has 4 lettersThe first letter is “w”What’s the weather like in the spring? 1WARMSUMMERFALLWINTERHOTFIENPRSINGEWARTHEIt has 6 lettersWhat is this season?2It has 4 lettersWhat is this season?3It has 6 lettersWhat is this season?4It has 3 lettersWhat’s the weather like in the summer? 5It has 4 lettersWhat’s the weather like today?The first letter is “ f ”. 6It has 6 lettersWhat is this season?7What is the “key word”?* Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question. She likes cool weather. They like warm weather.We like cold weather.I like hot weather.ABCDWhat weather do you like? Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question.Ex: S1: What weather do you like? S2: I like hot weather. S1: What weather does she like? S2: She likes cool weather. Form:Usage: Cấu trúc này được dùng để hỏi và trả lời xem ai đó thích thời tiết gì.What weather + do/does + S + like? -> S + like(s) + adj + weather. Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question. She likes cool weather. They like warm weather.We like cold weather.I like hot weather.ABCDWhat weather do you like? Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS 3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question.Form:What weather + do/ does + S + like?-> S+ like(s)+ adj+ weather.* Ask and answer about the weather these people like.ABCD Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS 3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question.S1: What weather do you like? S2: I like hot weather.Ex:*Tell me what weather you like and your partner likes. Ex: I’m Oanh. I like hot weather. This is Tuyet. She likes cold weather. *Ask and answer about the weather you like. Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question. Complete this open dialogue. Then practice it with one of your classmates.Hoa: Hello,Lan. How are you?Lan: Hi, Hoa. , And you?Hoa: ., thanks.Lan: Oh. It’s very hot today. Do you like hot weather?Hoa: . What weather do you like?Lan: ...........................Hoa: Goodbye. Lan: Bye.I’m fine thank you .I’m fineYes, I do.I like cold weather. Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question. Make a similar dialogue. Then practice it with one of your classmates.Hoa: Hello,Lan. How are you?Lan: Hi, Hoa. , And you?Hoa: ., thanks.Lan: Oh. It’s very hot today. Do you like hot weather?Hoa: . What weather do you like?Lan: ...........................Hoa: Goodbye. Lan: Bye.I’m fine, thank you.I’m fineYes, I do.I like cold weather. Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question.HOMEWORK: -Learn the structure by heart. -Write four questions and answers using this structure. -Do exercise A3 page 109 in your work book. *Prepare A4: review the activities in unit 12. Unit 13:ACTIVITIES AND THE SEASONS Period 79:A/ THE WEATHER AND SEASONS3/ Listen and repeat. Then ask and answer the question.Ex: S1: What weather do you like? S2: I like hot weather. S1: What weather does she like? S2: She likes cool weather. Form:Usage: Cấu trúc này được dùng để hỏi và trả lời xem ai đó thích thời tiết gì.What weather + do/does + S + like? -> S + like(s) + adj + weather. TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC. CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, CÔNG TÁC TỐT. CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN.

File đính kèm:

  • pptUnit13_A3_ENGLISH_6.ppt
Bài giảng liên quan