Bài giảng Tiếng Anh - Unit 8: Places

Listen and repeat.

, New words :

MÉu c©u :

How far

from

Ho Chi Minh City ?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh - Unit 8: Places, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Phßng gi¸o dôc th¸i thôyTr­êng THcs th¸i phócN¨m häc: 2007 - 2008Chµo mõng thÇy c« vÒ dù héi gi¶ng côm Th¸i S¬n Khëi ®éngpost officerestaurantschoolbankpolice stationhospitalUnit 8 : Places Lesson : A4,5,6 4, Listen and repeat.Unit 8 : Places Lesson : A4,5 4, Listen and repeat.- coach (n) :xe ch¹y ®­êng dµi, xe tuyÕn.- guess (n) :sù pháng ®o¸n.- How far.....? : Bao xa....?- take (v): hÕt bao nhiªu (thêi gian) A, New words :Unit 8 : Places Lesson : A4,5 4, Listen and repeat.A, New words :123guesscoachhow far4takeUnit 8 : Places Lesson : A4,5 4, Listen and repeat.A, New words :B , MÉu c©u : ...............is it..........Hue ....... Ho Chi Minh City ? It’s ......... 1,030 km.How farfromtoabout CÊu tróc How far is it from.......to........? It is about...........km.HiÓu biÕt12345VinhDa NangHa NoiHueH.C.M CityHueUnit 8 : Places Lesson : A4,5 4, Listen and repeat. How far is it from.......to........? It is (about)...........km.5, Look at this table of distances in km. Ask and answer questions with a partner.- VÝ dô :- PracticeHow far is it from Ha Noi to Hue ?It’s about 688 km.319 kmHow far is it from Ha Noi to Vinh ?It’s about 319 km.City688kmHow far is it from Ha Noi to Hue ?It’s about 688 km.City791kmHow far is it from Ha Noi to Da Nang ?It’s about 791 km.City1,726 kmHow far is it from Ha Noi to HCMCity ?It’s about 1,726 km.CityKiÕn thøca, I often come here by coach.b, Hello, Mai.c, I am from Thai Binh Town.d, OK, that’s all right.e, It is about 30 km.1,Hello, Tom.2,Where are you from,Mai ?3,How far is it from here to Thai Binh Town? 4,How do you often come here ?5, Thanks.Unit 8 : Places Lesson : A4,5 Do the matching.ABb, Hello, Mai.c, I am from Thai Binh Town.e, It is about 30 km.a, I often come here by coach.1,Hello, Tom.2,Where are you from,Mai ?3,How far is it from here to Thai Binh Town? 4,How do you often come here ?5, Thanks.Unit 8 : Places Lesson : A4,5 Do the matching.ABd, OK, that’s all right.Unit 8 : Places Lesson : A4,5 - coach (n) :xe ch¹y ®­êng dµi, xe tuyÕn.- guess (n) :sù pháng ®o¸n.- How far.....? : Bao xa....?- take (v): hÕt bao nhiªu (thêi gian) A, New words :B, CÊu tróc How far is it from.......to........? It is (about)...........km.C, homework319 km688km791km7.126km

File đính kèm:

  • pptde_thi_HSG.ppt
Bài giảng liên quan