Bài giảng Tiết 11 - Bài 10: Giảm phân

I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I

4. Kì cuối I

 Diễn biến ở kì cuối I có đặc điểm gì khác so với nguyên phân?

Tại sao có sự khác nhau đó?

 

ppt28 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 11 - Bài 10: Giảm phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TextTextSINH HỌC 9Giáo viên bộ môn: Hà Tiến QuangTRƯỜNG THCS TÂN AN Năm học: 2011 - 2012Tieát 11 – Baøi 10I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I.TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN Kỳ trung gianKỳ trung gianI. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I.TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN Kì đầu IKì đầu I xảy ra diễn biến cơ bản nào của NST ?I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I.TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN 1. Kì ®ầu I- NST kÐp b¾t ®Çu ®ãng xo¾n, co ng¾n. - C¸c NST kÐp tiÕp hîp theo chiÒu däc, b¾t chÐo, sau ®ã l¹i t¸ch nhau ra. - C¸c NST kÐp dÝnh vµo c¸c sîi t¬ cña thoi ph©n bµo ë t©m ®éng.I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân ITIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN Sự tiếp hợp và trao đổi chéo những đoạn tương đồng có ý nghĩa gì trong di truyền? Sự tiếp hợp vµ trao ®ổi chéo những đoạn tương đồng Sự tiếp hợp và trao đổi chéo có ý nghĩa tạo ra các biến dị tổ hợpTIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân IKì giữa IKì giữa I xảy ra diễn biến cơ bản nào của NST ?TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I2. Kì giữa I- C¸c NST kÐp xo¾n cùc ®¹i.- C¸c NST kÐp xÕp song song thµnh hai hµng däc trªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña thoi ph©n bµo. Sự xếp hàng của các NST kép có đặc điểm gì khác so với nguyên phân?Sự khác nhau đó dẫn đến sự phân li của NST ở kì sau I như thế nào?TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân IKì sau IKì sau I xảy ra diễn biến cơ bản nào của NST ?TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I3. Kì sau ITõng cÆp NST kÐp t­¬ng ®ång ph©n li ®éc lËp víi nhau vÒ 2 cùc cña tÕ bµoTIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân IKì cuối I xảy ra diễn biến cơ bản nào của NST ?Kì cuối ITIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I4. Kì cuối IC¸c NST kÐp giữ nguyªn hình th¸i vµ n»m gän trong hai mµng nh©n míi. Diễn biến ở kì cuối I có đặc điểm gì khác so với nguyên phân?Tại sao có sự khác nhau đó?TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN Giảm phân lần I có kết quả như thế nào? Kết quả: Từ 1 TB mẹ (2n đơn) tạo thành 2 TB con (nkép)TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN II. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n IITIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN II. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n IIKì trung gian giữa 2 lần phân bàoTIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN II. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n II Các kì Những diễn biến cơ bản cña NST qua của các kì của giảm phân IIKì đầu IIKì giữa IIKì sau IIKì cuối II Hoàn thành phiếu học tập sau? TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN II. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n II Các kì Những diễn biến cơ bản cña NST qua của các kìKì đầuC¸c NST kÐp dÝnh vµo c¸c sîi t¬ cña thoi ph©n bµo ë t©m ®éng. II. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n II Các kì Những diễn biến cơ bản cña NST qua của các kìKì giữaCác NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.II. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n II Các kì Những diễn biến cơ bản cña NST qua của các kìKì sauTừng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn, phân li về hai cực của tế bàoII. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n II Các kì Những diễn biến cơ bản cña NST qua của các kìKì cuốiCác NST đơn dãn xoắn, dài ra, trở về dạng sợi mảnh dần thành chất nhiễm sắcII. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST trong qu¸ tr×nh giảm ph©n II Các kì Những diễn biến cơ bản cña NST qua của các kìKì đầu IIC¸c NST kÐp dÝnh vµo c¸c sîi t¬ cña thoi ph©n bµo ë t©m ®éng. Kì giữa IICác NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.Kì sau IITừng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn, phân li về hai cực của tế bàoKì cuối IICác NST đơn dãn xoắn, dài ra, trở về dạng sợi mảnh dần thành chất nhiễm sắcNêu kết quả của quá trình giảm phân?Từ 1 tế bào mẹ (2n) sau 2lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con có bộ NST giảm đi một nửa.Nguyên phân Giảm phânPhim quá trình giảm phânTIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN Giảm phân có ý nghĩa như thế nào đối với từng loài sinh vật ? Giảm phân là cơ sở để hình thành giao tử khi thụ tinh, bộ NST đặc trưng cho từng loài sinh vật được khôi phục lại. Giảm phân là cơ chế đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho từng loài sinh vật (sinh sản hữu tính, giao phối)TIẾT 11 – BÀI 10: GIẢM PHÂN Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?24816CỦNG CỐỞ ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?24816CCỦNG CỐHÖÔÙNG DAÃN HS TÖÏ HOÏC ÔÛ NHAØ - HOÏC THUOÄC BAØI - TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI SGK VAØ LAØM BAØI TAÄP - TÌM HIEÅU: Phaùt sinh giao töû ñöïc vaø caùi

File đính kèm:

  • pptTiet_11_Giam_phan.ppt
Bài giảng liên quan