Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hóa học (tiết 4)

 II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT

- CTHH của hợp chất có từ 2 KHHH trở lên

- Công thức chung của hợp chất

A , B, : Kí hiệu nguyên tố

x , y, : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B,

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hóa học (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
FeZnAlMgNaKAuAgCuHPb* Chào mừng quý thầy cô về dự giờ hội giảng* LỚP 8A1KIỂM TRA MIỆNG TÝnh ph©n tö khèi (PTK) cña : 	a, R­îu Etilic biÕt ph©n tö gåm : 2C , 6H , 1O 	b, Axit sunfuric biÕt ph©n tö gåm: 2H , 1S , 4OBµi gi¶ia, PTK r­îu etilic = 12.2 + 6 + 16 = 46 ®vCb, PTK Axit sunfuric = 2+ 32 + 4.16 = 98 ®vC Ñaëng Höõu HoaøngTiết 12. Bài 9: C«ng thøc hãa häcTiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌCĐơn chất là gì?I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT Công thức hoá học chung của đơn chất chỉ có 1 KHHH Công thức chung:	 An 	A: là kí hiệu hóa học của nguyên tốn: là chỉ số nguyên tử của nguyên tố. Gọi là chỉ sốCông thức hóa học của đơn chất có mấy kí hiệu hóa học?1- Đơn chất kim loại n= 1CTHH trùng với KHHH là AVD: 	Mẫu kim loại đồngKHHHCTHH đơn chất KLCuNa K Cu NaK Trong mẫu kim loại đồng theo em thì n bằng mấy?Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT1- Đơn chất kim loại2- Đơn chất phi kimEm hãy nhận xét số nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau? Công thức hoá học thường là A2 ( n= 2) VD: H2 , O2 Trừ : Phi kim trạng thái rắn: 	n= 1 : C, S, Si, P	và n= 3 : O3Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌCĐơn chấtCTHHSắtKhí NitơKaliLưu hùynhKhí CloBài tập; Hãy hoàn thành bảng sau:FeN2KSCl2Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT1- Đơn chất kim loại2- Đơn chất phi kim II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤTQuan sát mô hình tượng trưng các chất:NöôùcMetan CTHH cuûa hôïp chaát coù daïng chung nhö theá naøo ? CTHH cuûa hôïp chaát nöôùc, metan coù bao nhieâu kí hieäu hoùa hoïc ? Nhaän xeùt soá nguyeân töû trong phaân töû nöôùc, phaân töû metan?2 kí hiệu hóa họcDạng chung : AxByNước có 2 H, 1 O . Metan có 1C , 4 H . - CTHH của hợp chất có từ 2 KHHH trở lên- Công thức chung của hợp chấtA , B,  : Kí hiệu nguyên tốx , y,  : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B, AxBy ; AxByCzHoặc có dạng : AxByCzHợp chất là gì? Vậy công thức hóa học của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?Viết công thức hóa học của các chất sauKhí metantrong phân tử có 1 C và 4 HNhôm oxittrong phân tử có 2 Al và 3OCanxi cacbonat (đá vôi) Trong phân tử có 1 Ca, 1C và 3OCaCO3Al2O3CH4Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT1- Đơn chất kim loại2- Đơn chất phi kimII. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤTIII. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOA HỌC AxByCz- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố - Những nguyên tố tạo nên chất- Phân tử khốiVí dụ: CuSO4- Do 3 nguyên tố Cu ; S và O tạo nên 1Cu , 1S , 4O- PTK : 64 + 32 + 16×4 = 160 đvCTừ CTHH của H2O em có thể biết được điều gì?- Do nguyên tố H và O tạo nên Có 2H , 1O- PTK : 2 + 16 = 18 đvC- Những nguyên tố nào tạo nên nước?- Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?- Phân tử khối của nước ?*LÖU YÙ :Vieát 2 HHeä soáChæ soá H2 2 Al2O3chæ 2 nguyeân töû hidrochæ 1 phaân töû hidro 5Al2O3chæ 5 phaân töû nhoâm oxitchæ 2 phaân töû nhoâm oxitTỔNG KẾTCTHHSố nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tửPhân tử khối của chấtSO31Ag,1N,3O2Na,1S,4O1S, 3ONa2SO417080142AgNO3Hoàn thành phiếu học tập sau AxAxByAxByCzTên nguyên tố tạo nên chất Số nguyên tử của mỗi nguyên tốPhân tử khối của chấtVới: A, B, C là kí hiệu hóa học x , y, z là chỉ số nguyên tửChỉ số ghi nhỏ dưới chân kí hiệu hóa họcĐối với bài học ở tiết học này :Học và nắm vững CTHH của đơn chất ,hợp chất .Ý nghĩa của CTHH .Làm BT 1 , 2, 3, 4 (SGK – T33-34), BT 9.2,9.3,9.4,9.5 SBT HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :Đọc trước bài HÓA TRỊ cho biết hidro ,oxi có hóa trị mấy ? + Cách xác định hóa trị + Hóa trị là gì ? + Quy tắc hóa trị*Chóc c¸c thÇy c« gi¸o søc khoÎchóc c¸c em häc sinh häc tËp tèt 

File đính kèm:

  • pptBai_9_Cong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan