Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hóa học (tiết 7)

Viết công thức hoá học của các đơn chất phi kim sau :

a) Nitơ, biết phân tử có 2 N . Công thức: .

b) Hiđro, biết phân tử có 2 H. Công thức: .

c) Ozôn, biết phân tử có 3 O. Công thức: .

d) Clo, biết phân tử có 2 Cl. Công thức: .

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài 9: Công thức hóa học (tiết 7), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 8BKiỂM TRA Bµi cò: TÝnh ph©n tö khèi (PTK) cña : 	a, R­îu etylic biÕt ph©n tö gåm : 2 C , 6 H , 1O 	b, Khí nitơ, biết phân tử gồm 2 N Bµi gi¶ia, PTK r­îu etylic = 12.2 + 6 + 16 = 46 ®vCb, PTK khí nitơ: 2.14 = 28 đvCTiết 12 . Bµi 9 C«ng thøc hãa häcTiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcĐơn chất là gì?C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt cã mÊy kÝ hiÖu hãa häc?I. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt Công thức hoá học chung của đơn chất chỉ có 1 KHHH 	Mẫu kim loại đồngHHMẫu khí hiđroCuTiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcCông thức hóa học của đơn chất được viết dưới dạng chung như thế nào?I. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊtCông thức chung:	 An 	Trong đó: A là kí hiệu hóa học n là chỉ số nguyên tử 	- Đơn chất kim loại n= 1CTHH trùng với KHHH là AVD: Đồng: Nhôm: Natri : NaCuAlMẫu kim loại đồngCuTiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcI. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt- Đơn chất phi kim Công thức hoá học thường là A2 ( n= 2) VD: H2 , O2 Đơn chấtCTHHSắtKhí NitơKaliLưu hùynhKhí CloViết công thức hoá học của các đơn chất phi kim sau :a) Nitơ, biết phân tử có 2 N . Công thức: .b) Hiđro, biết phân tử có 2 H. Công thức: .c) Ozôn, biết phân tử có 3 O. Công thức:.d) Clo, biết phân tử có 2 Cl. Công thức: .N2H2O3Cl2TiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcI. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊtII. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT Hợp chất là gì? Vậy công thức hóa học của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?VD: Nước: H2O Khí metan:	CH4 Muối ăn: NaClCông thức hóa học của hợp chất gồm 2 kí hiệu hóa học trở lênOHHMô hình phân tử khí metanMô hình phân tử nướcTiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcI. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt2- Đơn chất phi kim1- Đơn chất kim loạiII. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤTCông thức chung của hợp chất:	AxBy hoặc AxByCz Trong đó : A, B, C là KHHH x, y,z là chỉ số	 ( Chỉ số 1 không ghi)	 Gọi A, B là KHHH mỗi nguyên tố x, y lần lượt là chỉ số nguyên tử của A, B.=> Hãy viết công thức hóa học chung của hợp chất ?Viết công thức hóa học của các chất saua) Khí cacbondioxittrong phân tử có 1 C và 2 Ob) Rượu etylictrong phân tử có 2 C, 6 H và 1 Oc) Canxi cacbonat (đá vôi) Trong phân tử có 1 Ca, 1 C và 3 OCaCO3C2H6OCO2TiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcI. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt2- Đơn chất phi kim 1- Đơn chất kim loạiII. CÔNG THỨ HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤTIII. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HÓA HỌC Khí oxi: O2Có 2 nguyên tử oxi trong một phân tử.Khí oxi do nguyên tố O tạo nênPhân tử khối bằng: 2. 16 = 32 đvCNướcNước do 2 nguyên tố là H và O tạo nên Có 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi trong một phân tử.- PTK : 2.1 + 16 = 18 đvcH2OThảo luận nhóm:Nhóm 1, 2: Công thức hóa học của nước cho biết những ý gì?Nhóm 3, 4: Công thức hóa học của khí oxi cho biết những ý gì?TiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häcI. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊtII. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤTIII. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HÓA HỌC CÔNG THỨC HÓA HỌCSố nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất Tên nguyên tố tạo nên chấtPhân tử khốịCông thức hóa học cho biết ý gì?Cho biết ý nghĩa của các CTHH sau?Khí metanRượu etylicC2 H6OCH4- Do 2 nguyên tố C và H tạo nên Có 1 C và 4 H trong một phân tử.- PTK : 12 +1.4 = 16đvC- Do nguyên tố C ; H và O tạo nên Có 2 C , 6 H , 1 O trong một phân tử- PTK : 2.12 + 6.1 + 16= 46đvCLưu ý : Viết H2 chỉ 1 phân tử hiđro , khác với viết 2 H chỉ 2 nguyên tử hiđro Công thức hóa học của nước H2O cho biết trong 1 phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi	(Nói trong phân tử nước có phân tử Hiđro là sai ) Muốn viết ba phân tử hiđro ta viết 3 H2. Số 3 gọi là hệ số viết ngang bằng kí hiệu hóa học.Củng cốCTHHSố nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tửPhân tử khối của chấtSO31 Ag, 1 N, 3 O2 Na, 1 S, 4 O1 S, 3 ONa2SO417080142AgNO31, Hãy hoàn thành bảng sau:2/ Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau :- Sáu phân tử hiđro: ..............................- Năm nguyên tử nhôm:.........................- Bảy phân tử khí mêtan: ......................6 H25 Al7 CH4Bài 1  4 (SGK – T33-34)Bài tập về nhàCh©n thµnh c¸m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh !Chµo t¹m biÖt

File đính kèm:

  • pptCong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan