Bài giảng Tiết 12 - Bài Công thức hoá học (tiết 17)

Bài tập 3 (sgk/34)

 Viết CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Canxi oxit, biết trong phân tử có 1Ca và 1O

b) Amoniac, biết trong phân tử có: 1N và 3H

c) Axit nitric, biết trong phân tử có: 1H; 1N và 3O

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12 - Bài Công thức hoá học (tiết 17), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Gi¸o viªn d¹y: NguyÔn H÷u H¶i§¬n vÞ: Tr­êng THCS Hîp §ångHo¸ häc líp 9TiÕt 12 Bµi 9: C«ng thø­c ho¸ häcPhßng gi¸o dôc - §µo t¹o huyÖn ch­¬ng müDate1Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngTiết 12 Bài 9: Công thức hóa họcI – Công Thức hóa học của đơn chất:Với kim loại: 	CTHH: A	Ví dụ: Đồng: Cu; Sắt: Fe; Natri: Na 2. Với Phi kim:	CTHH: Ax (x thường là 2)	Ví dụ: Clo: Cl2; Oxi: O2; Hiđro: H2... Một số phi kim như: Cacbon: C; Lưu huỳnh: S; Photpho: PDate2Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngI – Công thức hóa học của hợp chất:Công thức chung: AxBy ; AxByCz...Trong đó A, B, ... Là kí hiệu của nguyên tốx, y, ... Là số nguyên chỉ số nguyên tử của nguyên tố có trong một phân tử hợp chất, gọi là chỉ số.Thí dụ: CTHH của các hợp chất: Nước: H2O Natri clorua: NaCl Canxi cacbonat: CaCO3Date3Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngIII – Ý nghĩa của công thức hoá học:Mỗi công thức hoá học còn chỉ một phân tử của chất (trừ một số đơn chất)Mỗi công thức hoá học cho biết những ý sau: - Nguyên tố nào tạo ra chất. - Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất. - Phân tử khối của chất.Date4Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngThí dụ: a) CTHH của khí Hiđro H2, biết được: - Khí Hiđro do nguyên tố hiđro tạo ra. - Có 2 nguyên tử H trong 1 phân tử. - Phân tử khối bằng: 2.1 = 2 (đvC). Date5Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp Đồngb) CTHH của Canxi cacbonat CaCO3, cho biết:- Canxi cacbonat do ba nguyên tố: Ca; C; và O tạo ra.Có 1 ngtử canxi; 1 ngtử cacbon; 3 ngtử oxi trong 1 phân tử chất.Phân tử khối bằng: 40 + 12 + 3.16 = 100 (đvC)Thí dụ:Date6Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngThảo luận nhómBài tập 3 (sgk/34) Viết CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất sau:a) Canxi oxit, biết trong phân tử có 1Ca và 1O b) Amoniac, biết trong phân tử có: 1N và 3Hc) Axit nitric, biết trong phân tử có: 1H; 1N và 3ODate7Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngThảo luận nhómHNO3 = 63NH3 = 17CaO = 56 Canxi oxitAmoniacAxit nitricDate8Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngChú ý:Cách viết: H2 khác với 2HCông thức hoá học NaCl cho biết trong 1 phân tử natri clorua có 1 ngtử Na và 1 ngtử Cl3NaCl chỉ 3 phân tử natri clorua. Date9Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngGhi nhớ:Công thức hoá học dùng biểu diễn chất, gồm một kí hiệu hoá học (đơn chất) hay hai, ba... Kí hiệu (hợp chất) và chỉ số ở chân mỗi kí hiệu.Mỗi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất kim loại...), cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối.Date10Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngBài tập về nhà:Làm bài 2 (sgk/33) bài 4 (sgk/34)Các bài trong sách bài tập.Bài học đến đây là kết thúcDate11Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp ĐồngMức độ cần đạtKiến thức: Biết được công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của chất.Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố (kèm theo số nguyên tử nếu có)Công thức hóa học của hợpchất gồm kí hiệu của hai hay nhiều nguyên tố tạo ra chất kèm theo số nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng.Kĩ năng: Quan sát CTHH cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.Viết được CTHH của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại.Nêu được ý nghĩa công thức hóa học của chất cụ thể.Date12Nguyễn Hữu Hải Trường THCS Hợp Đồng

File đính kèm:

  • ppttiet_12_CTHH.ppt
Bài giảng liên quan