Bài giảng Tiết 12: Công thức hóa học (tiết 22)

III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC:

Công thức hoá học của của một chất cho biết:

 -Nguyên tố nào tạo ra chất

 -Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất

 -Phân tử khối của chất.

*Đáp án:

Có công thức hoá học H2SO4cho biết:

 +Phân tử được tạo nên từ 3 nguyên tố là: hiđro,lưu huỳnh và oxi

 +Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử của chất là:2H,1S,4O.

 +Phân tử khối của H2SO4(axit sunfuric) là:

1x2+32x1+64x4=98(đ.v.c)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 12: Công thức hóa học (tiết 22), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV:VŨ NGỌC KHÁNH TRƯỜNG THCS PI TOONGNĂM HỌC:2009-2010nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh THAM DỰ TIẾT HÓA HỌC LỚP 8ATIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:1. Khái niệm:Hãy nhận xét số nguyên tử có trong một phân tử ở mỗi đơn chất trên? Khí hidro:2 H; khí oxi:2 O; kim lọai đồng: 1CuĐơn chất là gì?	Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa họcViết công thức của các đơn chất trên?Công thức của đơn chất trên là:H2,O2,Cu.CTHH của đơn chất trên có mấy KHHH?CTHH của đơn chất trên có một KHHHVậy thế nào là công thức hóa học của đơn chất?Công thức hoá họccủa đơn chất chỉ gồm một kí hiệu hoá học của một tên nguyên tốHãy lấy ví dụ về công thức hóa học của đơn chất?VD:Khí hidro:H2, khí oxi:O2,kim lọai đồng:CuTIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:1. Khái niệm:CTHH của đơn chất chỉ gồm một KHHH của một tên nguyên tốVD:Khí hidro:H2, khí oxi:O2,kim loại đồng:Cu2. Công thức chung:Giả sử kí hiệu hóa của nguyên tố tạo nên đơn chất là A và số nguyên tử của nguyên tố là n .Vậy công thức hóa học của đơn chất là gì?Công thức chung của đơn chất là:AnHãy giải thích các chữ:A,n? Trong đó: -A là kí hiệu hóa học của nguyên tố-n là chỉ số(có thể là 1,2,3Nếu n=1thì không cần viếtTIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Hãy nhắc lại định nghĩa hợp chất?Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lênVậy trong công thức của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?Trong công thức hóa học của hợp chất có từ 2 kí hiệu hóa học trở lênQuan sát hình ảnh mô hình tượng trưng mẫu nước,mẫu muối ăn và cho biết:Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử các chất trên?Số nguyên tử của mỗi nguyên tố là một hoặc hai:Phân tử nước(2H và 1O),phân tử muối ăn(1Na và 1Cl)TIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Giả sử kí hiệu hóa học của các nguyên tố tạo nên chất là A,B,C,và số nguyên tử của mỗi nguyên tố lần lượt là x,y,z,Vậy công thức hóa học của hợp chất được viết ở dạng chung như thế nào?Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là:AxBy ,AxByCzHãy giải thích các chữ:A,B,C và x,y,z?Trong đó : +A,B.Clà kí hiệu hóa học+x,y,zlà số nguyên,chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chấtTIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là:AxBy ,AxByCzTrong đó : +A,B.Clà kí hiệu hóa học+x,y,zlà số nguyên,chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chấtHãy quan sát các hình ảnh trên để ghi lại các công thức hoá học của nước và muối ăn?Công thức hoá học của nước là:H2OCông thức hoá học của muối ăn là:NaClTIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là:AxBy ,AxByCzTrong đó : +A,B.Clà kí hiệu hóa học+x,y,zlà số nguyên,chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chấtHãy thảo luận nhóm trong 5’ để hoàn thành bài tập sau:*Bài tập 1:1.Viết công thức hoá học của các chất sau:a.Khí metan,biết trong phân tử có1C và 4Hb.Nhôm oxit,biết trong phân tử có 2Al và 3O.c.Khí clo,biết trong phân tử có 2 nguyên tử clo.d.Khí oxi,biết trong phân tử có 2 nguyên tử oxi.2.Cho biết chất nào là đơn chất,chất nào là hợp chất?*Đáp án bài tập 1:1.a.CH4b.Al2O3c.Cl2d.O22.Các đơn chất là:Cl2,O2 Các hợp chất là:CH4,Al2O3.TIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là:AxBy ,AxByCzTrong đó : +A,B.Clà kí hiệu hóa học+x,y,zlà số nguyên,chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chấtĐể viết công thức hoá học chính xác chúng ta cần lưu ý điều gì?TIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌCI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC:*Ví dụ:Có công thức hoá học sau:H2SO4,hãy cho biết: +Phân tử được tạo nên từ các nguyên tố nào? +Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử là bao nhiêu? +Phân tử khối bằng bao nhiêu đ.v.c?*Đáp án:Có công thức hoá học H2SO4cho biết: +Phân tử được tạo nên từ 3 nguyên tố là: hiđro,lưu huỳnh và oxi +Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử của chất là:2H,1S,4O. +Phân tử khối của H2SO4(axit sunfuric) là:1x2+32x1+64x4=98(đ.v.c)Những điều cần biết về axit H2SO4 vừa nêu ở trên đó chính là ý nghĩa công thức H2SO4.Vậy em hãy cho biết công thức hoá học của một chất có ý nghĩa như thế nào?Công thức hoá học của của một chất cho biết: -Nguyên tố nào tạo ra chất -Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất -Phân tử khối của chất.Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản đã học trong tiết 12?TIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌC1. Khái niệm:CTHH của đơn chất chỉ gồm một KHHH của một tên nguyên tốVD:Khí hidro:H2, khí oxi:O2,kim loại đồng:Cu2. Công thức chung:Công thức chung của đơn chất là:An Trong đó: -A là kí hiệu hóa học của nguyên tố-n là chỉ số(có thể là 1,2,3Nếu n=1thì không cần viếtI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là:AxBy ,AxByCzTrong đó : +A,B.Clà kí hiệu hóa học+x,y,zlà số nguyên,chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chấtIII. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC:Công thức hoá học của của một chất cho biết: -Nguyên tố nào tạo ra chất -Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất -Phân tử khối của chất.Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản đã học trong tiết 12?TIẾT 12: CÔNG THỨC HÓA HỌC1. Khái niệm:CTHH của đơn chất chỉ gồm một KHHH của một tên nguyên tốVD:Khí hidro:H2, khí oxi:O2,kim loại đồng:Cu2. Công thức chung:Công thức chung của đơn chất là:An Trong đó: -A là kí hiệu hóa học của nguyên tố-n là chỉ số(có thể là 1,2,3Nếu n=1thì không cần viếtI. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT:II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT:Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là:AxBy ,AxByCzTrong đó : +A,B.Clà kí hiệu hóa học+x,y,zlà số nguyên,chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chấtIII. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC:Công thức hoá học của của một chất cho biết: -Nguyên tố nào tạo ra chất -Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất -Phân tử khối của chất.Hãy thảo luận nhóm (3’) hoàn thành bài tập 2.a,b,c(trang 33 SGK)*Đáp án:a.Từ công thức hoá học Cl2,ta biết được:	Đơn chất clo được tạo ra từ nguyên tố clo	Trong một phân tử clo có 2 nguyên tử clo liên kết với nhau	Phân tử khối của clo là:2x35.5=71(đ.v.c)b.Từ công thức hoá học CH4,ta biết được:	Hợp chất metan được tạo ra từ 2 nguyên tố C và H	Trong phân tử CH4 có 1C liên kết với 4H 	Phân tử khối của metan là:12+1x4=16(đ.v.c)c.Từ công thức hoá học ZnCl2,ta biết được:	Hợp chất kẽm clorua được tạo ra từ 2 nguyên tố Zn và Cl	Trong phân tử có 1Zn liên kết với 2Cl 	Phân tử khối của kẽm clorua là:65+2x35.5=136(đ.v.c)*Củng cố,luyện tập:*Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:Học thuộc bài cũ theo nội dung lí thuyết vừa ghiVề nhà làm bài tập:1,3,4(trang 33,34 SGK)Nghiên cứu trước bài:Hoá trị.

File đính kèm:

  • pptTiet_12Cong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan