Bài giảng Tiết 13 - Bài 10 (2 tiết): Hóa trị

I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?

Hãy xác định hóa trị của nhóm nguyên tử SO4, NO3, OH trong các hợp chất lần lượt có công thức hóa học là: H2SO4, HNO3, NaOH.

 - Hóa trị của SO4 trong H2SO4 bằng II.

 - Hóa trị của NO3 trong HNO3 bằng I.

 - Hóa trị của OH trong NaOH bằng I.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 13 - Bài 10 (2 tiết): Hóa trị, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Câu 1: Giải bài tập 3 trang 34 SGK.a- CTHH của canxi oxit là: CaO. Phân tử khối là: 40.1 + 16.1 = 56b- CTHH của amoniac là: NH3 Phân tử khối là: 14.1 + 1.3 = 17c- CTHH của đồng sunfat là: CuSO4 Phân tử khối là: 64.1 + 32.1 + 16.4 = 160KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: Viết công thức hóa học dạng chung của đơn chất kim loại, đơn chất phi kim, hợp chất. Nêu ý nghĩa của công thức hóa học?Trả lời: -Công thức hóa học của đơn chất kim loại có dạng: A-Công thức hóa học của đơn chất phi kim có dạng: Ax- Công thức hóa học của hợp chất có dạng: AxBy...- Công thức hóa học cho biết:*Những nguyên tố tạo ra chất.*Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất.*Phân tử khối của chất.Tiết 13 BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊ I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố Cl, O, N trong các hợp chất lần lượt có công thức hóa học là: HCl, H2O, NH3.- Hóa trị của Cl trong HCl bằng I.- Hóa trị của O trong H2O bằng II.- Hóa trị của N trong NH3 bằng III.Dựa vào hóa trị của oxi bằng II, hãy xác định hóa trị của Na trong Na2O, của Ca trong CaO và của C trong CO2.- Hóa trị của Na trong Na2O bằng I.- Hóa trị của Ca trong CaO bằng II.- Hóa trị của C trong CO2 bằng IV.	Tiết 13	BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?Hãy xác định hóa trị của nhóm nguyên tử SO4, NO3, OH trong các hợp chất lần lượt có công thức hóa học là: H2SO4, HNO3, NaOH.	- Hóa trị của SO4 trong H2SO4 bằng II.	- Hóa trị của NO3 trong HNO3 bằng I.	- Hóa trị của OH trong NaOH bằng I.	Tiết 13	BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?- Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).- Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.Vd : Hóa trị của N trong NH3 là III.	 Hóa trị của Na trong Na2O là I.	 Hóa trị của NO3 trong HNO3 là I.	Tiết 13	BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?	Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau:	a.KH, H2S, CH4.	b.FeO, Ag2O, SiO2.Giải	-Hóa trị của K trong KH là: 	...	-Hóa trị của S trong H2S là:	... 	-Hóa trị của C trong CH4 là: 	... 	-Hóa trị của Fe trong FeO là: 	... 	-Hóa trị của Ag trong Ag2O là: 	... 	-Hóa trị của Si trong SiO2 là: 	... 	IIIIVIIIIV 	Tiết 13	BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?II. Quy tắc hóa trị: 1. Quy tắc? Em hãy so sánh x x a với y x b trong công thức hóa học NH3, CO2? x x ay x b1 x III3 x I1 x IV2 x II? Vậy trong công thức hóa học ,xxa có bằng với y xb không? 	Tiết 13	BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?II. Quy tắc hóa trị: 1. Quy tắc?Phát biểu quy tắc hóa trị?Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.Trong CTHH 	 thì x x a = y x b	Tiết 13	BÀI 10 (2 tiết): HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?II. Quy tắc hóa trị: 1. Quy tắc	 2. Vận dụng: a. Tính hóa trị của một nguyên tố	Vd: Tính hóa trị của S trong SO3, biết oxi có hóa trị II.Giải	Gọi hóa trị của S trong SO3 là x.	Theo quy tắc hóa trị ta có: 1x x = 3 x II	 x = VI	Vậy hóa trị của S trong SO3 là: VIBÀI TẬP1. Tính hóa trị của Al trong AlCl3, biết hóa trị của Cl là I-Tính hóa trị của Fe trong FeSO4, biết hóa trị của SO4 là II. Giải	Hóa trị của Al trong AlCl3 là : III 	Hóa trị của Fe trong FeSO4 là : IIHƯỚNG DẪN HỌC TẬP Ở NHÀ 1. Xác định hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) trong hợp chất với hiđro dựa vào số nguyên tử hiđrô liên kết với nguyên tử (hay nhóm nguyên tử). 2. Thuộc quy tắc hóa trị và cách biểu diễn tổng quát. 3. Biết công thức hóa học và hóa trị của một nguyên tố ta tìm được hóa trị của nguyên tố còn lại bằng cách dựa vào quy tắc hóa trị. 4. Làm bài tập 3, 4a trang 37,38 SGK. 5.CB: Xem phần b. vận dụng

File đính kèm:

  • pptTIẾT 13 -14 HOA TRI.ppt
Bài giảng liên quan