Bài giảng Tiết 15 - Bài 11: Bài luyện tập 2 (tiếp theo)

1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học

2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử:

a. Tính hóa trị chưa biết

§ång trong Cu2O

 Sắt trong Fe2(SO4)3

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 15 - Bài 11: Bài luyện tập 2 (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên: Lê Thị Mỹ HạnhTr­êng THCS ThÞ trÊn CÇu DiÔn----  ----Ho¸ häc 8Tiết 15-Bài 11:BÀI LUYỆN TẬP 2Tiết 15- Bài 11: BÀI LUYỆN TẬP 2I. KIẾN THỨC CẦN NHỚII. LuyÖn tËp	Bµi tËp 1:	ViÕt CTHH cña c¸c chÊt :a) Nh«m ph©n tö gåm 1 nguyªn tö nh«m. b) KhÝ clo ph©n tö gåm 2 nguyªn tö.	c) Nh«m oxit gåm 2 Al vµ 3 O: 	 	 d) Axitphotphoric gåm 3H, 1O, 4OAlCl2Al2O3H3PO4	Bµi tËp 1:C«ng thøc ho¸ häc H3PO4 cho biÕt nh÷ng g×?- Do 3 nguyªn tè hi®ro, photpho, oxi cÊu t¹o nªn.- Gåm 3 nguyªn tö hi®ro, 1nguyªn tö photpho, 4 nguyªn tö oxi- Ph©n tö khèi: 1.3 + 31+ 4.16 =98 ®vCTiết 15- Bài 11: BÀI LUYỆN TẬP 2I. KiÕn thøc cÇn nhí1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa họca. Đơn chất: b. Hợp chất: AxBy hoÆc AxByCz 	 -KHHH cña nguyªn töCTHH -Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè 	 - Ph©n tö khèiII. LuyÖn tËpAx hoÆc A1.Bµi tËp 1Tiết 11(bài 10): BÀI LUYỆN TẬP 2I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử:Với hợp chất Trongđó: 	A, B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử.	a, b là hóa trị của A, B.Luôn có: x . a = y . b(quy tắc hóa trị). Tiết 11(bài 10): BÀI LUYỆN TẬP 2I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử:a. Tính hóa trị chưa biếtBµi tËp 2: X¸c ®Þnh ho¸ trÞ cña§ång trong Cu2O Sắt trong Fe2(SO4)3 Cu2O b IIFe2(SO4)3 a IITiết 15(bài 10): BÀI LUYỆN TẬP 2I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử:Tính hóa trị chưa biết b. Lập công thức hóa họcVới hợp chất x . a = y . bBÀI TẬP 2 (sgk-41)Ta tính hóa trị của X và Y từ hai công thức XO, YH3.X có hóa trị là II Y có hóa trị là IIICông thức tæng qu¸t của hợp chất là: 	XxYy II.x = III.y -> x = 3 , y = 2Công thức của hợp chất là: 	X3Y2II IIITiết 15(bài 10): BÀI LUYỆN TẬP 2I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử:Tính hóa trị chưa biết b. Lập công thức hóa họcx . a = y . Ba = x/y = b/a=b,’/a’Nếu a= b-> x=y a b -> x= b= b’	 y = a = a’Bµi tËp sè 4LËp CTHH cña hîp chÊt gåm:a. Kali clorua t¹o bëi nguyªn tè kali vµ nguyªn tè Clob. Sắt(III)sunfat tạo bởi nguyên tố Sắt (III) Và nhóm SO4Ai nhanh hơnLUẬT CHƠI* Cã c¸c miÕng ghÐp, mçi miÕng mang th«ng tin vÒ 1 phÇn c«ng thøc ho¸ häc. NhiÖm vô cña c¸c b¹n: ®­a miÕng ghÐp mµu xanh ghÐp ®óng víi « mµu ®á ®Ó ®­îc c¸c c«ng thøc ho¸ häc ®óngC¸c b¹n cã 3 phót ®Ó hoµn thµnh phÇn thi nµy.FeFe2Fe3NaNa2Na3Cl2Cl3OO2O3NO3(NO3)2(NO3)3Fe(II)Fe(III)Na(I)O(II)FeOFe2O3Na2OCl(I)FeCl2FeCl3NaClNO3(III)Fe(NO3)2Fe(NO3 )3NaNO3Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh.Tiết 15(bài 10): BÀI LUYỆN TẬP 2I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử:a. Tính hóa trị chưa biết b. Lập công thức hóa họcVậy công thức hóa học: CuOVậy công thức hóa học: Fe(NO3)3Vậy công thức hóa học: Fe2(SO4)3BÀI TẬP 1Hãy tính hóa trị của Cu, P, Si, và Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.Ho¹t ®éng c¸ nh©nBµi tËp sè 2Cã thÓ x¸c ®Þnh ho¸ trÞ cña nguyªn tè ho¸ häc theo nh÷ng c¸ch nµo? Tõ CTHH cña c¸c hîp chÊt trªn bµi tËp sè 1 H·y x¸c ®Þnh ho¸ trÞ cña nguyªn tè Mg vµ nhãm nguyªn tö SO4?	Xác định CTHH cña nh«m oxit vµ cña Hi®ro clorua a) CTHH ®óng cña Nh«m clorua (t¹o bëi Nh«m vµ Clo ) lµ:A. AlCl B. AlCl2 C.AlCl3 D. ClAl2b)CTHH ®óng cña N­íc(t¹o bëi Hi®ro vµ oxi) lµ:A. HO2 B. H3O2 C. H2O2 D. H2O

File đính kèm:

  • ppthoa_8.ppt
Bài giảng liên quan