Bài giảng Tiết 16 - Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (tiếp)

-Tăng cường đầu tư vốn và quy mô sản xuất

Nguồn vốn đầu tư của các công ty ở Đông Dương (triệu phrăng)

So sánh chương trình khai thác lần thứ hai với chương trình khai thác lần thứ nhất em có nhận xét gì?

 

ppt29 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 1282 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 16 - Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Phßng GD&§T HuyÖn HoµI §øc HéI Thi ThiÕt KÕ bµI gi¶ng ®iÖn töHä vµ tªn: Chu thÞ Hång§¬n VÞ c«ng t¸c: Tr­êng THCS Yªn SëChào các quý thầy cô về tham dự hội thi KiÓm tra bµi còC©u1: Nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chÝnh cña thÕ giíi hiÖn nay la?A- TrËt tù thÕ giíi mét cùc ®©ng h×nh thµnh.B- Hoµn ho·n th¶o hiÖp gi÷a c¸c n­íc lín.C- C¸c n­íc ®iÒu chØnh chiÕn l­îc, lÊy ph¸t triÓn kinh tÕ lµm träng ®iÓm.D- Hoµn b×nh ®ang ®e do¹, nguy c¬ xung ®ét néi chiÕn ë nhiÒu khu vùc. C©u 2: Theo em xu h­íng chung cña thÕ giíi ngµy nay lµ g×?A- Hoµn b×nh hîp t¸c ph¸t triÓn B- C¸c n­íc liªn kÕt víi nhau chèng chñ nghÜa khñng bè.C- C¸c n­íc ®iÒu chØnh chiÕn l­îc, lÊy ph¸t triÓn kinh tÕ lµm träng ®iÓm.D- Xung ®ét d©n téc, t«n gi¸o, tranh chÊp l·nh thæ.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN I CỦA PHÁPTrọng tâm:- Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp- Những thủ đoạn thâm độc về chính trị, vhóa, gdục Sự phân hóa về xã hội Việt NamChương I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930Tiết 16-Bài 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTPhần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp:Chương I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930Tiết 16-Bài 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTPhần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY Biểu đồ nguồn vốn đầu tư của các công ty ở Đông Dương (triệu phrăng)Tiết 16-Bài 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTI. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp:So sánh chương trình khai thác lần thứ hai với chương trình khai thác lần thứ nhất em có nhận xét gì?-Tăng cường đầu tư vốn và quy mô sản xuấtNguồn vốn đầu tư của các công ty ở Đông Dương (triệu phrăng)H.27.Nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ haiChương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào?Nông nghiệp ?Công nghiệp ?Thương nghiệp ?N¨m 1927, s« vè ®Çu t­ voµ n«ng nghiÖp lªn tíi 400 triÖu phr¨ng, gÊp nhiÒu lÇn vµo thêi kú tr­íc chiÕn tranh. DiÖn tÝch trång coa su t¨ng tõ 15 ngµn hecta n¨m 1918 lªn 120 ngµn hÐcta n¨m1930. NhiÒu c«ng ty lín ra ®êi: C«ng ty §Êt §á, C«ng ty Mi-S¬- lanh, C«ng C©y nhiÖt ®íi.v.v. Th¶o luËn :T¹i soa trong c«ng nghiÖp Ph¸p l¹i chØ chó träng trong c«ng nghiÖp nhÑ mµ kh«ng ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp nÆng?- Ph¸p b¾t ta phô thuéc vµo ph¸p. Th¶o luËn: T¹i sao hiÖn nay n­íc ta kªu gäi T­ B¶n n­íc ngoµI ®Çu t­ vµo ViÖt Nam? Cã g× kh¸c so víi chÝnh s¸ch khai th¸c lÇn II cña Ph¸p?Tiết 16-Bài 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTI. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp:-Tăng cường đầu tư vốn và quy mô sản xuất.-Tập trung vào các nguồn lợi: đồn điền cao su, khai mỏ, công nghiệp chế biến, độc quyền xuất nhập khẩu, Ngân hàng Đông Dương, thuế.*Nguyên nhân: bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế bị kiệt quệ.*Mục đích: khai thác nguồn lợi từ thuộc địa để bù đắp thiệt hại của chính quốc.Nguyên nhân? Mục đích? Em có nhận xét gì về nền kinh tế VN ? Tiết 16-Bài 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTI. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp:-Tăng cường đầu tư vốn và quy mô sản xuất-Tập trung vào các nguồn lợi: đồn điền cao su, khai mỏ, công nghiệp chế biến, độc quyền xuất nhập khẩu, Ngân hàng Đông Dương*Nguyên nhân: bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế bị kiệt quệ.*Mục đích: khai thác nguồn lợi từ thuộc địa để bù đắp thiệt hại của chính quốc.II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục:-Chính trị: trực tiếp cai trị, chia để trị, sử dụng bộ máy quan lại tay sai.-Văn hóa, giáo dục: văn hóa nô dịch, mở trường đào tạo tay sai*Mục đích: phục vụ cho chính sách khai thác bóc lột của chúng.III. Xã hội Việt Nam phân hóa:* Môc ®Ých cña nh÷ng thñ ®o¹n ®ã lµ g× ? * Ph¸p vÊn sö dông nh÷ng thñ ®o¹n g× ? Tiết 16-Bài 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTI. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp:-Tăng cường đầu tư vốn và mở rộng sản xuất-Tập trung vào các nguồn lợi: đồn điền cao su, khai mỏ, II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục:-Mục đích: phục vụ cho chính sách khai thác bóc lột của chúng.III. Xã hội Việt Nam phân hóa:G/cấp, tầng lớpSự phân hóa, thái độ chính trịG/C địa chủ PKG/c tư sảnTầng lớp tiểu tư sảnG/c nông dânG/c công nhânTRƯỚC CTTG THỨ NHẤTSAU CTTG THỨ NHẤT G/cấp, tầng lớpThái độ chính trịSự phân hóa, thái độ chính trịĐịa chủ PKChia làm hai bộ phận: -Làm tay sai, cấu kết với Pháp-Địa chủ vừa, nhỏ có tinh thần yêu nướcTư sảnBị Pháp chèn ép, chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng CMTiểu tư sản-Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia CMNông dânCăm ghét Pháp, sẵn sàng tham gia đấu tranhCông nhânSớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, đòi cải thiện đời sống.TRƯỚC CTTG THỨ NHẤTSAU CTTG THỨ NHẤT G/CThái độ chính trịSự phân hóa, thái độ chính trịĐịa chủ PK-Cấu kết với Pháp-Địa chủ vừa, nhỏ có tinh thần yêu nước-Cấu kết chặt chẽ hơn với Pháp.-Địa chủ vừa và nhỏ yêu nướcTư sảnBị Pháp chèn ép, chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng CMĐông hơn, chia thành :+TS mại bản: cấu kết Pháp+TS dân tộc: chống Pháp, PKTiểu tư sản-Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia CM-Đông hơn, hăng hái cách mạng, là lực lượng trong phong trào dân tộc dân chủNông dânCăm ghét Pháp, sẵn sàng tham gia đấu tranhBị bần cùng hóa, là lực lượng đông đảo, hăng hái cm nhất.Công nhânSớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, đòi cải thiện đời sống.-Đông hơn, sống tập trung, có kỷ luật, tổ chức, vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.Th¶o luËn : T¹i sao c¸c giai cÊp vµ c¸c tÇng líp kh¸c nhau l¹i cã th¸i ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau?BIỂU ĐỒ VỀ SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN1000053000810008600034000G/C, TLSự phân hóa, thái độ chính trịđịa chủ pk-Cấu kết chặt chẽ hơn với Pháp.-Địa chủ vừa, nhỏ đã tham gia vào phong trào yêu nướcTư sản-Đông hơn, phân hóa thành hai bộ phận:+TS mại bản: cấu kết P+TS dân tộc: chống P, PKTiểu tư sản-Đông hơn, hăng hái cách mạng, là một lực lượng trong phong trào dân tộc dân chủNông dân-Bị bần cùng hóa, phá sản trên quy mô lớn. Lực lượng đông đảo, hăng hái cách mạng.Công nhân-Đông hơn, sống tập trung, có tổ chức, kỉ luật, vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.Sự phân hóa của xã hội sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng gì đến phong trào cách mạng Việt Nam ?CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN IIXà HỘI VIỆT NAM BỊ PHÂN HÓAPHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAMTĂNGS¢U MẠNHCñng cè 1.Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm:A. phát triển nông nghiệp ở Việt NamB. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây raC. phát triển nghề khai thác mỏ ở Việt NamD. phát triển mọi mặt kinh tế của Việt Nam2.Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ:A. trước cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân PhápB. trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân PhápC. trong cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân PhápD. từ năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)DẶN DÒ-Bài cũ:	+Soạn câu hỏi trắc nghiệm	+Trả lời câu hỏi tự luận 1,2/58-Bài mới: 	+Soạn câu hỏi cuối mục II/60 và câu hỏi số 2/61 ỏ phần câu hỏi bài tập.cảm ơn các quý thầy cô về dự hội thi

File đính kèm:

  • pptViet_Nam_sau_chien_tranh_the_gioi_thu_nhat.ppt