Bài giảng Tiết 17 – Bài 12 : Sự biến đổi chất (tiết 17)

1. Thí nghiệm:

a) Thí nghiệm1: (SGK)

b) Thí nghiệm 2

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17 – Bài 12 : Sự biến đổi chất (tiết 17), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÓA HỌC * Lớp 8NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê cïng líp 8aGi¸o viªn: D­¬ng ThÞ T×nhTr­êng THCS Thä S¬nCAÂU HOÛI KIEÅM TRA BAØI CUÕCaâu 1 : Vieát coâng thöùc hoùa hoïc vaø tính phaân töû khoái cuûa :a. N­íc.Ph©n tö gåm 2 nguyªn tè lµ O vµ Hb. Muoái aên. Ph©n tö gåm2 nguyªn tè lµ Na(I)vµ Cl(I)c. Ñöôøng, bieát phaân töû goàm 12C, 22H, 11O.Giaûi :a. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nöôùc laø : H2O. Phaân töû khoái baèng : 2 x 1 + 16 = 18 (ñvC).b. Coâng thöùc hoaù hoaù hoïc cuûa muoái aên (natriclorua) : NaCl. Phaân töû khoái baèng : 23 + 35,5 = 58,5 (ñvC).c. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa ñöôøng: C12H22O11. Phaân töû khoái baèng : 12 x 12 + 1 x 22 + 11 x 16 = 342 (ñvC).Caâu 2 : a. Haõy noùi caùch taùch rieâng moãi chaát ra khoûi hoãn hôïp goàm löu huyønh vaø saét .Giaûi :a. Ñöa nam chaâm laïi gaàn hoãn hôïp saét vaø löu huyønh, saét bò nam chaâm huùt ra khoûi hoãn hôïp, coøn löu huyønh thì khoâng. Vaäy ta ñaõ taùch ñöôïc moãi chaát ra khoûi nhau.CHƯƠNG 2 - PHẢN ỨNG HÓA HỌC TiÕt 17 – Bµi 12 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTChöông 2:PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCBaøi 12:SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁTI. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍNöôùc ñaùNöôùc Hơi nöôùc Raén Loûng H¬i Chaûy loûngBay hôiNgöng tuïÑoâng ñaëcTiết 171.Thí nghieäm: (SGK)Em có nhận xét gì về chất ở thí nghiệm trên.Nước có sự thay đổi về trạng thái nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.I. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍNÖÔÙCMUOÁIDUNG DÒCH NÖÔÙC MUOÁIThí nghiệm 2: Hoøa tan muối ăn dạng hạt vaøo nướcDUNG DÒCH NÖÔÙC MUOÁII. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍI. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍMuoáiI. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍDUNG DÒCH NÖÔÙC MUOÁIMUOÁI2.Keát luaän1.Thí nghieäm: (SGK)Hieän töôïng chaát bieán ñoåi maø vaãn giöõ nguyeân laø chaát ban ñaàu, ñöôïc goïi laø hieän töôïng vaät lí.Nöôùc đá(Raén)Nöôùc(Loûng)Hơi nöôùc(Hôi)Chöông 2:PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCBaøi 12:SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁTI. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍTiết 17Muối ănDung dịch muối ăn(Loûng)(Raén)Thế nào là hiện tượng vật lí?saét + löu huyønh Saét (II) sunfuab) Thí nghiệm 2Chöông 2:PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCBaøi 12:SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁTI. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍTiết 17II. HIEÄN TÖÔÏNG HOÙA HOÏC1. Thí nghiệm:a) Thí nghiệm1: (SGK)t0Đường t0Than + nước2. Kết luận:Thế nào gọi là hiện tượng hóa học?Hieän töôïng chaát bieán ñoåi coù taïo ra chaát khaùc, ñöôïc goïi laø hieän töôïng hoùa hoïc.Thức ăn bị thiuChöông 2:PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCBaøi 12:SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁTI. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍTiết 17Hieän töôïng chaát bieán ñoåi maø vaãn giöõ nguyeân laø chaát ban ñaàu, ñöôïc goïi laø hieän töôïng vaät lí.II. HIEÄN TÖÔÏNG HOÙA HOÏCHieän töôïng chaát bieán ñoåi coù taïo ra chaát khaùc, ñöôïc goïi laø hieän töôïng hoùa hoïc.- DÊu hiÖu nhËn biÕt hiÖn t­îng ho¸ häc lµ cã chÊt míi sinh ra kh¸c víi chÊt ban ®Çu.Baøi taäpa) Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.b) Hòa tan axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng làm dấm ăn.Xeùt caùc hieän töôïng sau ñaây,hieän töôïng naøo laø hieän töôïng vaät lí, hieän töôïng naøo laø hieän töôïng hoùa hoïc:c) Để rượu nhạt lâu ngày ngoài không khí, rượu nhạt lên men và chuyển thành dấm ăn.Trả lời: Hiện tượng vật lí.Trả lời: Hiện tượng vật lí.Trả lời: Hiện tượng hóa học.d) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc ( khí lưu huỳnh đioxit)Trả lời: Hiện tượng hóa học.Baøi taäpb. Ñinh saét ñeå trong khoâng khí bò gæc. Coàn ñeå trong loï khoâng kín bay hôid. Daây toùc boùng ñeøn ñieän noùng vaø saùng leân khi doøng ñieän chaïy quaHIEÄN TÖÔÏNG VAÄT LÍXeùt caùc hieän töôïng sau ñaây,hieän töôïng naøo laø hieän töôïng vaät lí, hieän töôïng naøo laø hieän töôïng hoùa hoïc: a. Cho voâi soáng (CaO) hoøa tan vaøo nöôùc taïo thaønh Canxihiñroxitb. Ñinh saét ñeå trong khoâng khí bò gæ thành oxit sắt từ (nâu đỏ)c. Coàn ñeå trong loï khoâng kín bị bay hôi.d. Daây toùc boùng ñeøn ñieän noùng vaø saùng leân khi doøng ñieän chaïy qua.Voâi soáng + NöôùcCanxihiñroxitFe bò gæ thaønh Fe3O4a. Cho voâi soáng (CaO) hoøa tan vaøo nöôùcHIEÄN TÖÔÏNG HOÙA HOÏCDẶN DÒHọc bàiLàm bài tập sgk – sách bài tập.C¶m ¬n quý thÇy c«vÒ dù !

File đính kèm:

  • ppttiet 17 su bien doi chat.ppt
Bài giảng liên quan