Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 11)

Hiện tượng:

- Hỗn hợp nóng đỏ lên và chuyển dần sang màu xám đen.

- Sản phẩm không bị nam châm hút.

Kết luận:

 Quá trình biến đổi trên có chất sự thay đổi về chất ( có chất mới tạo thành)

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 11), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chµo mõng c¸c thÇy , c«àThaân AÙi Chaøo Caùc EmGV thực hiện: Hồ Thị Kiều CHÖÔNG II : SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT Tiết 17I. Hieän töôïng vaät lyù: Hình 2.1 : Quan saùt nöôùc bieán ñoåi töø theå raén sang theå loûng, töø theå loûng sang theå hôi vaø ngöôïc laïi.Nöôùc( r )nöôùc (l) nöôùc(h)Quan sátThí nghiệm:- Hòa tan muối ăn vào nước.- Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiệm (từ miệng ống) và đun nóng bằng đèn cồn (quay miệng ống về phía không có người). -> Quan sát và ghi lại sơ đồ của quá trình biến đổi? Muoái aên (r) Muoái aên (dd)Muoái ăn (r)Hieän töôïng vaät lyù laø gì ?  Hieän töôïng chaát bieán ñoåi maø vaãn giöõ nguyeân laø chaát ban ñaàu, ñöôïc goïi laø hieän töôïng vaät lyù.vaãn giöõ nguyeân laø chaát ban ñaàu, II. Hiện tượng hóa hóa học : 1/Thí nghiệm a: Sắt tác dụng với lưu huỳnh Trộn đều bột lưu huỳnh và bột sắt, được hỗn hợp hai chất rồi chia hai phần:Phần một, đưa nam châm lại gần. Quan sát. Phần 2, đỗ vào đế sứ. Đun nóng đủa thuỷ tinh rồi đưa vào hỗn hợp. Quan sát sự thay đổi màu sắc của hỗn hợp. c) Đưa nam châm gần sản phẩm. Quan sát. Nêu nhận xét?Rút ra kết luậnHiện tượng:- Hỗn hợp nóng đỏ lên và chuyển dần sang màu xám đen.- Sản phẩm không bị nam châm hút. Kết luận: Quá trình biến đổi trên có chất sự thay đổi về chất ( có chất mới tạo thành)Hieän töôïng : Đường chuyển dần sang màu nâu, rồi đen, coù hôi nöôùc baùm treân thaønh oáng nghieäm. Coù chaát môùi sinh ra khoâng ? 2/ Thí nghiệm b: Đốt cháy đường- Cho một ít đường trắng vào ống nghiệm.- Đun nóng ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.Quan sát.Quá trình biến đổi trên đã có sự thay đổi về chất (có chất mới được tạo thành)3/Kết luận: Trong caùc quaù trình treân löu huyønh, saét, ñöôøng, ñaõ bieán ñoåi thaønh chaát khaùc . Söï bieán ñoåi nhö theá cuûa chaát ñöôïc goïi laø hieän töôïng hoaù hoïc. Vaäy hieän töôïng hoùa hoïc laø gì ? Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học.Caâu 1: Daáu hieäu ñeå phaân bieät hieän töôïng hoùa hoïc vôùi hieän töôïng vaät lyù ?Cuûng coá : ÔÛ hieän töôïng hoùa hoïc coù sinh ra chaát môùi coøn hieän töôïng vaät lyù khoâng sinh ra chaát môùi .Trong các ví dụ sau, ví dụ nào nói đến sự biến đổi hóa họcA. Sự thăng hoa của nước đá khôB. Sự ngưng tụ nướcC. Sự rỉ của kim loại.D. Nung nóng tinh thể iotHaõy cho bieát caùc tröôøng hôïp sau ñaây tröôøng hôïp naøo laø hieän töôïng hoùa hoïc ? 1. Môû nuùt chai nöôùc giaûi khaùt loaïi coù ga thaáy boït suûi leân . 2. Löu huyønh chaùy trong khoâng khí taïo ra chaát khí muøi haéc ( löu huyønh ñioxít .) 3. Ñeå röôïu nhaït laâu ngaøy ngoaøi khoâng khí , röôïu nhaït leân men vaø chuyeån thaønh giaám chua .4. Hoaø tan voâi soáng vaøo nöôùc ñöôïc voâi toâi ( voâi toâi laø chaát canxi hiñroxit ) .(Hoùa hoïc) (Hoùa hoïc) (Hoùa hoïc) Ñuùng roài, chuùc möøng em!124Ồ! Baïn sai roài. Coá gaéng laàn sau baïn nheù!BÀI TẬP VỀ NHÀ: 1,2,3 TR. 47 XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHGiaùo vieân : Hồ Thị Kiều Tröôøng THCS Nguyễn Thành Hãn 

File đính kèm:

  • pptSu_bien_doi_chat.ppt
Bài giảng liên quan