Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 19)

1.Nến nóng chảy rồi cháy

A. Hiện tượng vật lí .

B. Hiện tượng hóa học

 C.Vừa hiện tượng vật lí và vừa hiện tượng hóa học .

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 19), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NHiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o Ng­êi thùc hiÖn: hoµng thÞ h¶iphßng gi¸o dôc phó xuyªntr­êng thcs phó minhM«n ho¸ häc 8Mỗi chất có những tính chất nhất định thể hiện những tính chất nào đã học ở chương I?Tính chất vật lí : thể , màu, mùi, vị , tính tanTính chất hóa học : khả năng biến đổi thành chất khác Kiểm tra bài cũTiết 17: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I. 1. Xét các hiện tượng :CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2010.Phiếu học tập số 1 :Quan sát H2.1 thông tin ở SGK, kết hợp với kiến thức thực tế hãy hoàn thành phiếu học tập sau :Nước đá Chảy lỏngĐông đặc Bay hơi Ngưng tụ .......Muối hạt Hòa vào nước .Cô cạn Tiết 17: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I. Hiện tượng vật lí :1. Xét các hiện tượng :Nước đáNước lỏng Hơi nước Chảy lỏng Đông đặc Bay hơi Ngưng tụ Muối hạt Nước muối Hòa vào nước Cô cạn CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC Trong 2 quá trình trên :Nước và Muối ăn còn giữ nguyên là chất ban đầu không ?Vậy hiện tượng vật lí là gì ?Trong 2 quá trình trên , nước và muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Kết luận :Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2010Tiết 17 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I. Hiện tượng vật lí :1. Xét các hiện tượng :Nước đáNước lỏng Hơi nước Chảy lỏng Đông đặc Bay hơi Ngưng tụ Muối hạt Nước muối Hòa vào nước Cô cạn *Trong 2 quá trình trên : nước và muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu 2 .Kết luận : Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu .II. 1. Thí nghiệm :Đốt cháy đường Làm thí nghiệm :đun nóng đường trong ống nghiệm Quan sát hiện tượng .Nhận xét : đường còn giữ nguyên tính chất ban đầu không ?ĐƯỜNG ( Rắn , trắng )Đốt cháy CHẤT RẮN và NƯỚC(đen, đắng )CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC Thứ 6, ngày 22tháng 10 năm 2010.10Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2010.TiÕt 17. Sù biÕn ®æi chÊt I. Hiện tượng vật lí :1. Xét các hiện tượng :*Trong 2 quá trình trên : nước và muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu 2 .Kết luận : Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu .II.1.Xét thí nghiệm :TN1: Đốt cháy đường Thí nghiệm 2: Sắt tác dụng với lưu huỳnhNam châm.................hh{Fe(b);S(b)Màu:.Đun nóngNam châmPhiếu học tập số 2ThÝ nghiÖm 2Hãy quan sát thí nghiệm : Trộn hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh , chia thành 2 phần :Phần 1: đưa nam châm vào Phần 2 : đốt hỗn hợp rồi sau đó đưa nam châm vào .Từ quan sát thí nghiệm hãy điền những phần còn trống trong phiếu học tập Tiết 17 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I. Hiện tượng vật lí :1. Xét các hiện tượng :Nước đáNước lỏng Hơi nước Chảy lỏng Đông đặc Bay hơi Ngưng tụ Muối hạt Nước muối Hòa vào nước Cô cạn *Trong 2 quá trình trên : nước và muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu 2 .Kết luận : Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu . Hiện tương hóa học :Đường ( Rắn,trắng)Đốt cháy Chất rắn, đen là CVà nhiều giọt nước 1.Xét thí nghiệm :Hh (Fe, S)Nam châm Đốt Tách FeSTạo chất rắn xám FeS (nam châm không hút )2. Kết luận : hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi thành chất khác .II.12Hiện tượng hóa học là gì ?Chương 2 : Phản ứng hóa học Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2010.Bài tập 1Trong các quá trình sau, quá trình nào là hiện tượng vật lí? Hiện tượng hoá học? Giải thích?a. Hiện tượng vật líb.Hiện tượng hoá họcd. Hiện tượng hoá họcc. Hiện tượng vật líDây sắt được cắt nhỏ thành từng đoạn và tán thành đinhb. Đốt cháy gỗ củi.c. Hoà tan axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng làm giấm ăn. d.Cuốc xẻng làm bằng sắt để lâu trong không khí bị gỉ1.Nến nóng chảy rồi cháy A. Hiện tượng vật lí .B. Hiện tượng hóa học C.Vừa hiện tượng vật lí và vừa hiện tượng hóa học .2.Rượu bị bay hơi A. Hiện tượng vật lí B. Hiện tượng hóa học 3. Thức ăn bị thiu A. Hiện tượng vật lí B. Hiện tượng hóa học Bài tập 2Dấu hiệu nào để phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học?Chương II: Phản ứng hoá họcTiết 17 :SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT2.Kết luận Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học I.Hiện tượng vật lí1. Xét thí nghiệm2.Kết luậnNước(rắn)Nước (hơi)Nước(lỏng)Muối ăn(hạt) Muối ăn(hạt)n. chảyđun nóngđông đặcNgưng tụCô cạnnướcMuối ăn(dung dịch)II.Hiện tượng hoá học1. Thí nghiệm* Đường (rắn ,trắng) toThan (rắn, đen)và nước Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lí* Sắt tác dụng lưu huỳnh Sắt II sunfua to* 1,2, 3/ trang 47 SGK* 12.2  12.4/ trang 15 SBT* Nghiên cứu bài phản ứng hoá học. Kính chúcc¸c ThÇy C« gi¸o m¹nh khoÎ !Kính chúcc¸c ThÇy C« gi¸o m¹nh khoÎ !KÝnh chócC¸c thÇy c« MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT!CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI - CHĂM NGOAN!Giê häc kÕt thócXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY C«, CÁC EM HỌC SINH Đà THAM GIA VÀO GIỜ HỌC!Bài tập về nhà :* 1,2, 3/ trang 47 SGK* 12.2  12.4/ trang 15 SBT* Nghiên cứu bài phản ứng hoá học.* Xem lại hình1.10; 1.12 SGK chaøo taïm bieät !Kính chuùc quyù thaày, coâ giaùo HẾT BÀI Hoµn thµnh pthhThuéc lo¹i ph¶n øngH2 + .. H2OkclO3 KCl + ...FeO + H2 .. + H2OZn + HCl .. + H2 t0t0t0Bµi tËp 2Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc”1514131211109876543210151413121110987654321015141312111098765432101514131211109876543210?5279Sè b¸o danh:Bµi tËp 3

File đính kèm:

  • pptsu_bien_doi_chat.ppt
Bài giảng liên quan