Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 40)

Bµi 3: Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý:

A. Nước đá nóng chảy thành nưóc lỏng.

B. Đường bị phân huỷ biến đổi thành 2 chất là than và nước

C. Cồn để trong lọ kín bị bay hơi

D. Thuỷ tinh nóng chảy được thôỉ thành bình cầu

E. Than cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 40), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi gi¶ng hãa häc 8a. Haõy noùi caùch taùch rieâng moãi chaát ra khoûi hoãn hôïp goàm löu huyønh vaø saét ?b. Muoái aên coù laãn caùt, trình baøy caùch laøm saïch muoái aên ?KiÓm tra bµi còC©u hái : Ch­¬ng 2 : Ph¶n øng hãa häc TiÕt 17 :sù biÕn ®æi chÊtI. HiÖn t­îng vËt lÝ :1. Quan s¸t:2. KÕt luËn: HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi mµ vÉn giữ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu gäi lµ hiÖn t­îng vËt lÝ.II. HiÖn t­îng hãa häc:1. ThÝ nghiÖm:Tªn TNTªn chÊt vµ tÝnh chÊt t­¬ng øng cña chÊt tr­íc TNTªn chÊt vµ tÝnh chÊt cña chÊt sau TN TN1 : Đun nãng hçn hîp s¾t vµ l­u huúnhTN 2 : Đun nãng ®­êng - S¾t : chÊt r¾n, mµu x¸m vµ bÞ nam ch©m hót.- L­u huúnh: chÊt r¾n, mµu vµng. Đ­êng : chÊt r¾n , mµu tr¾ng. Than: chÊt r¾n, mµu ®en. N­íc: chÊt láng, kh«ng mµu.- S¾t(II)sunfua: chÊt r¾n, mµu x¸m, kh«ng bÞ nam ch©m hót.2. KÕt luËn:HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi cã t¹o ra chÊt kh¸c ®­îc gäi lµ hiÖn t­îng hãa häc. Tiết 17: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTBµi 1 : DÊu hiÖu chÝnh ®Ó ph©n biÖt hiÖn t­îng hãa häc víi hiÖn t­îng vËt lÝ lµ :A . Sù thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i cña chÊt .B . Sù thay ®æi vÒ mµu s¾c cña chÊt .C . Sù xuÊt hiÖn chÊt míi . CñNG CèNÕn (parafin) NÕn láng nÕn ë thÓ h¬i (I) (II) Ch¸y trong kh«ng khÝ KhÝ cacbon ®ioxit vµ h¬i n­íc (III)ĐètGiai ®o¹n cã biÕn ®æi hãa häc lµ : A . I B . II C . III D . I , II , IIICñNG CèBài 2: Cho quá trình sau:Bµi 3: Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý:A. Nước đá nóng chảy thành nưóc lỏng.B. Đường bị phân huỷ biến đổi thành 2 chất là than và nướcC. Cồn để trong lọ kín bị bay hơiD. Thuỷ tinh nóng chảy được thôỉ thành bình cầuE. Than cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit.CñNG CèDặn dò- Bµi tËp vÒ nhµ : 1 , 2 ( SGK_47 ) 10.2 ®Õn 10.4 (SBT_15) - Đäc vµ tim hiÓu bµi : Ph¶n øng hãa häc 

File đính kèm:

  • pptTiet_17_Su_bien_doi_chat.ppt
Bài giảng liên quan