Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 42)

 

 - Nhận xét:

 + Phần 1: Sắt bị hút lên. Sắt vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp, lưu huỳnh cũng vậy.

+ Phần 2: Hỗn hợp chuyển dần thành màu xám đen

Khi đưa nam châm lại gần sản phẩm không thấy hiện tượng gì.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 17: Sự biến đổi chất (tiết 42), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ch­¬ng II: Ph¶n øng hãa häc TiÕt 17: Sù biÕn ®ỉi chÊtQuan s¸t h×nh vÏ:N­íc(r¾n)N­íc(láng)N­íc(h¬i)* ThÝ nghiƯm 1:T¨ng nhiƯt ®éT¨ng nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éCh¶y láng§«ng ®ỈcBay h¬iNg­ng tơH×nh ®ã nãi lªn ®iỊu g×? Lµm thÕ nµo ®Ĩ n­íc ®¸ chuyĨn thµnh n­íc láng, n­íc láng chuyĨn thµnh h¬i?Lµm thÕ nµo ®Ĩ n­íc láng chuyĨn thµnh n­íc ®¸? N­íc ë thĨ h¬i chuyĨn thµnh n­íc láng?1. ThÝ nghiƯm :I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍch­¬ng II: Ph¶n øng hãa häc TiÕt 17: Sù biÕn ®ỉi chÊtN­íc(r¾n)N­íc(láng)N­íc(h¬i)* ThÝ nghiƯm 1:T¨ng nhiƯt ®éT¨ng nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éEm cã nhËn xÐt g× vỊ sù biÕn ®ỉi cđa chÊt trong qu¸ tr×nh trªn?Trong qu¸ tr×nh trªn n­íc thay ®ỉi vỊ tr¹ng th¸i nh­ng vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu.I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ1. ThÝ nghiƯm :TIÕT 17. Sù biÕn ®ỉi chÊtN­íc(r¾n)N­íc(láng)N­íc(h¬i)T¨ng nhiƯt ®éT¨ng nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®é* ThÝ nghiƯm 1:* ThÝ nghiƯm 2: Cho mét hçn hỵp gåm muèi ¨n vµ c¸t. Lµm thÕ nµo t¸ch muèi ¨n ra khái hçn hỵp ?I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Cho hçn hỵp vµo n­íc, khuÊy ®Ịu cho muèi tan hÕt. Dïng giÊy läc ®Ĩ läc bá phÇn kh«ng tan (c¸t) ta ®­ỵc dung dÞch n­íc muèi. §un s«i n­íc muèi ®Ĩ n­íc bay h¬i hÕt ta ®­ỵc muèi ¨n 1. ThÝ nghiƯm :TIÕT 17. Sù biÕn ®ỉi chÊtN­íc(r¾n)N­íc(láng)N­íc(h¬i)T¨ng nhiƯt ®éT¨ng nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®é* ThÝ nghiƯm 1:* ThÝ nghiƯm 2: Em h·y ghi l¹i s¬ ®å tr­íc khi hoµ muèi ¨n vµo n­íc vµ sau khi c« c¹n?Muèi ¨n (r¾n)Dung dÞch muèiMuèi ¨n (r¾n)Hßa tanvµo n­ícT¨ng nhiƯt ®éQua hai thÝ nghiƯm trªn em cã nhËn xÐt g× vỊ tr¹ng th¸i cđa chÊt vµ vỊ chÊt?Trong hai qu¸ tr×nh trªn n­íc vµ muèi ®Ịu cã sù thay ®ỉi vỊ tr¹ng th¸i nh­ng vÉn gi÷ nguyªn chÊt ban ®Çu .HiƯn t­ỵng chÊt bÞ biÕn ®ỉi mµ vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu gäi lµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ.I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ1. ThÝ nghiƯm :2. KÕt luËnI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCThí nghiệm 1:TiÕt 17 Sù BIÕN §ỉi chÊtLÊy mét l­ỵng bét l­u huúnh vµ võa ®đ bét s¾t, ®­ỵc hçn hỵp hai chÊt.Chia hçn hỵp lµm hai phÇn+ PhÇn 1: §­a nam ch©m l¹i gÇn. Quan s¸t hiƯn t­ỵng ?+ PhÇn 2: Cho vµo èng nghiƯm, ®un nãng hçn hỵp. Quan s¸t sù biÕn ®ỉi mµu s¾c cđa hçn hỵp. §­a nam ch©m l¹i gÇn s¶n phÈm sau khi ®un nãng. Quan s¸t cã hiƯn t­ỵng g× vµ nªu nhËn xÐt? 1. ThÝ nghiƯm: I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCThí nghiệm 1:TiÕt 17 Sù BIÕN §ỉi chÊt1. ThÝ nghiƯm: I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCTiÕt 17 Sù BIÕN §ỉi chÊt1. ThÝ nghiƯm: * ThÝ nghiƯm 1: - Nhận xét: + Phần 1: Sắt bị hút lên. Sắt vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp, lưu huỳnh cũng vậy.+ Phần 2: Hỗn hợp chuyển dần thành màu xám đenKhi đưa nam châm lại gần sản phẩm không thấy hiện tượng gì.Thí nghiệm 2:I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCTiÕt 17 Sù BIÕN §ỉi chÊt1. ThÝ nghiƯm: Đường trắng chuyển sang màu gì ?- Chuyển dần thành màu đen (là than). Em quan sát trên ống nghiệm thấy có gì ?Vậy khi đun nóng đường được phân huỷ thành mấy chất ?- 2 chất đó là than và nước. - Những giọt nước ngưng trên thành ống nghiệm.* Thí nghiệm 1:* Thí nghiệm 2: bị đun nóng tạo thành vàĐườngthan nước Hỗn hợpbị đun nóng tạo thànhlưu huỳnh và sắtsắt (II) sunfuaI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌCTiÕt 17 Sù BIÕN §ỉi chÊt1. ThÝ nghiƯm: C¸c qu¸ tr×nh biÕn ®ỉi trªn cã ph¶i lµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ kh«ng? T¹i sao?C¸c qu¸ tr×nh biÕn ®ỉi trªn kh«ng ph¶i lµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ v× cã sù t¹o thµnh chÊt míi2. Kết luận:TIÕT 17 Sù BIÕN §ỉi chÊtI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC1. ThÝ nghiƯmVËy hiƯn t­ỵng ho¸ häc lµ g×? HiƯn t­ỵng chÊt bÞ biÕn ®ỉi t¹o ra chÊt ra chÊt kh¸c gäi lµ hiƯn t­ỵng ho¸ häc* Thí nghiệm 1:* Thí nghiệm 2: bị đun nóng tạo thành và .Đườngthan Hỗn hợpbị đun nóng tạo thànhlưu huỳnh và sắtsắt (II) sunfuanước Cđng CèDÊu hiƯu chÝnh ®Ĩ ph©n biƯt hiƯn t­ỵng ho¸ häc vµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ lµ : a, sù thay ®ỉi vỊ tr¹ng th¸i cđa chÊt b, sù thay ®ỉi vỊ mµu s¾c cđa chÊt. c, Sù xuÊt hiƯn cđa chÊt míiBài tập 1: Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học:a. Cho vôi sống (CaO) hòa tan vào nước tạo thành Canxihiđroxitb. Đinh sắt để trong không khí bị gỉc. Cồn để trong lọ không kín bay hơid. Dây tóc bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy quaTr¶ lêiHiƯn t­ỵng vËt lÝHiƯn t­ỵng hãa häca; bc; dBµi tËp 2: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiƯt ®é kho¶ng 10000C ta ®­ỵc v«i sèng vµ khÝ c¸cbonnÝc tho¸t ra tõ miƯng lß. Cho v«i sèng vµo n­íc ta ®­ỵc v«i t«i. §©u lµ sù biÕn ®ỉi vËt lÝ? §©u lµ sù biÕn ®ỉi hãa häc?Tr¶ lêi: - Sù biÕn ®ỉi vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i - Sù biÕn ®ỉi hãa häc: + Nung ®¸ v«i, ®­ỵc v«i sèng vµ khÝ cacbonic + Cho v«i sèng vµo n­íc ®­ỵc v«i t«iH­íng dÉn vỊ nhµ- BTVN: Bµi 2,3 (SGK- 47)- Xem tr­íc bµi Ph¶n øng hãa häc

File đính kèm:

  • pptTiet17 Subiendoichat.ppt
Bài giảng liên quan