Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 13)

1/ Phương trình chữ cuûa phaûn öùng

 2/ Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác

 

ppt35 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 13), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ CÙNG LỚP CHÚNG EMKIỂM TRA BÀI CŨ * Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý.* Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học.1. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoá học ? 2. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng hoá học .A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi . B. Quá trình đốt cháy đường biến đổi thành than và nước.C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua . D. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu .Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một nhân vậtChào các bạn tôi là chú ong chăm chỉ Tôi có một câu đố đến các bạn đâySơ đồ đốt đường:Đường(r) đường(l) than và nước Hãy xác định chất biến đổi ở giai đoạn nào là hiện tượng vật lí ? Giai đoạn nào là hiện tượng hoá học ? Vậy quá trình đó gọi là gì ?Khi nào thì xảy ra ? Dựa vào đâu mà biết được ?CÂU HỎI THỨ 2 DÀNH CHO CÁC BẠN ĐÂY !Chúng ta đã biết chất có thể biến đổi từ chất này thành chất khác. Khó quá ! Khó quá !Các bạn đừng lo câu trả lời nằm trong bài 13 : Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌCPhản ứng hoá học là gì ?Tieát 18Khi đường phân hủy em thu được sản phẩm gì?Hãy cho biết tên chất ban đầu?Em hãy viết sơ đồ mô tả?Chúng ta cùng nhớ lại thí nghiệm đun nóng đường trong tiết trước:I/ Định nghĩa :Sô ñoà naøy chính laø phöông trình chöõ cuûa phaûn öùng Ñoïc laø: Ñöôøng phaân huyû thaønh than vaø nöôùc. Chaát phaûn öùng Saûn phaåmthan + nước Đườngt01/ Phöông trình chöõ cuûa phaûn öùng:tiÕt 18 	PH¶N øng hãa häcVÝ dô 1:Ví dụ 2: Khí hidro chaùy trong khí oxi taïo thaønh nöôùc.Em h·y viÕt thµnh ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng trªn?Khí oxi + khí hidro Chất phản ứng	 Sản phẩm t0 I/ Định nghĩa :tiÕt 18 	PH¶N øng hãa häcthan + nước Đườngt0VÝ dô 1:NướcH·y cho biÕt tªn s¶n phÈm?H·y cho biÕt tªn chÊt ph¶n øng?Khí oxi + khí hidro Nước t0 1/ Phöông trình chöõ cuûa phaûn öùng:Trong phương trình chữ tên các chất phản ứng và tên các sản phẩm được ghi ở vị trí nào so với dấu mũi tên “” ? - Phương trình chữ:Tên các chất phản ứng  tên các sản phẩm Đường 	 than + nướcKhí oxi + khí hidro NướcVậy phản ứng hoá học là gì ?I/ Định nghĩa :tiÕt 18 	PH¶N øng hãa häc1/ Phöông trình chöõ cuûa phaûn öùng: t0  t0  2/ Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác1/ Phương trình chữ cuûa phaûn öùngI/ Định nghĩa :tiÕt 18 	PH¶N øng hãa häcTrong phản ứng hoá học, lượng chất nào tăng dần ? lượng chất nào giảm dần ? Đánh dấu (X) vào ô ứng với hiện tượng hóa học hay hiện tượng vật lí. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học ?Các quá trìnhHiện tượngPhương trình chữ của phản ứng hoá học Hoá họcVật lía/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắtb/ Đốt bột sắt trong oxi tạo ra oxit sắt từc/ Điện phân nước ta thu được khí hiđro và khí oxi d/ Nung đá vôi (canxi cacbonat) thu được vôi sống (canxi oxit) và khí cacbonic Bài tập1:Sắt + Khí oxi  Oxit sắt từNước  khí Hidro + khí OxiCanxi cacbonat  canxi oxit 	 + cacbonic điện phânXXXX totoTHẢO LUẬN NHÓMHãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfuab/ Rượu êtylic + khí Oxi khí Cacbonic + nướcc/ Canxicacbonat  Canxi ôxit + khí Cacbonicd/Khí Hiđrô + khí ôxi  NướcSắt tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắt (II) sunfuaRượu êtylic tác dụng với khí oxi tạo thành khí cacbonic và nướcCanxicacbonat phân huỷ tạo thành canxi oxit và khí CacbonicKhí Hiđrô tác dụng với khí ôxi tạo thành nướcBài tập 2 Vậy là chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ nhất : Quá trình biến đổi chất này thành chất khác người ta gọi là phản ứng hoá họcKhí oxi + khí hidro t0 NướcQuá trình biến đổi chất của phản ứng này diễn ra như thế nào ? Chúng ta vào phần I/ Định nghĩa :II / Diễn biến của phản ứng hóa học :tiÕt 18 	PH¶N øng hãa häcMô phỏng thí nghiệm Quá trình biến đổi chất của phản ứng này diễn ra như sau: HHHHHHODiÔn biÕn cña ph¶n øng hãa häc OOOHHHHHHHHOTrước phaûn öùng Trong quaù trình phaûn öùng Sau phaûn öùng OOOHHHHHHOOOOHHHHHHHHHHOOOOTrước phaûn öùng Trong quaù trình phaûn öùng Sau phaûn öùng HHĐ©y lµ m« h×nh t­îng tr­ng cho c¸i g×?OOHHHHHHHHHHOOOOTrước phaûn öùng Trong quaù trình phaûn öùng Sau phaûn öùng HHCã bao nhiªu nguyªn tö H tr­íc ph¶n øng?Cã bao nhiªu nguyªn tö H trong qu¸ tr×nh ph¶n øng?Cã bao nhiªu nguyªn tö H sau ph¶n øng?Cã bao nhiªu nguyªn tö O sau ph¶n øng?Cã bao nhiªu nguyªn tö O trong qu¸ tr×nh ph¶n øng?Cã bao nhiªu nguyªn tö O tr­íc ph¶n øng?Em cã nhËn xÐt g×?Sè nguyªn tö H kh«ng thay ®æi trong ph¶n øng hãa häc	Đặt vấn đề: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có 	thay đổi trong phản ứng hóa học không?KÕt luËn: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố không thay đổi trong phản ứng hóa học.Tiểu kết 1: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố không thay đổi trong phản ứng hóa học.HHHHHHOTrước phaûn öùng Trong quaù trình phaûn öùng Sau phaûn öùng OOOHH	Đặt vấn đề: Liên kết giữa các nguyên tử có 	thay đổi trong phản ứng hóa học không?Rót ra kÕt luËn: Liên kết giữa các nguyên tử thay đổiTiểu kết 2: Liên kết giữa các nguyên tử thay đổiLieân keát giöõa caùc nguyeân töû thay ñoåi laøm cho phaân töû naøy bieán thaønh phaân töû khaùc.HHHHHHOHHOOOTrước phaûn öùng Trong quaù trình phaûn öùng Sau phaûn öùng OOHHHHKết quả laø chất naøy bieán thaønh chaát khaùc.Khí H2 vaø O2 Nöôùc H2O OOHHHHHHHHHHOOOOTrước phaûn öùng Trong quaù trình phaûn öùng Sau phaûn öùng HHGợi ýTrong ph¶n øng hãa häc:	- Số nguyªn tö ?	- Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö ?	- Ph©n tö ?Rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hoá học ?Trong ph¶n øng hãa häc sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè kh«ng thay ®æi, chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi lµm cho ph©n tö nµy biÕn thµnh ph©n tö kh¸c. KÕt qu¶ lµ chÊt nµy biÕn thµnh chÊt kh¸c. Trong phaûn öùng hoùa hoïc soá nguyeân töû cuûa moãi nguyeân toá khoâng thay ñoåi, chæ coù lieân keát giöõa caùc nguyeân töû thay ñoåi laøm cho phaân töû naøy bieán thaønh phaân töû khaùc. Keát quaû laø chaát naøy bieán thaønh chaát khaùc.I/ Định nghĩa :II / Diễn biến của phản ứng hóa học :tiÕt 18 	PH¶N øng hãa häcBây giờ các bạn đã thấy dễ trả lời câu hỏi phản ứng hóa học xảy ra như thế nào rồi chứ ? Khi nào thì phản ứng xảy ra ? Dấu hiệu để nhận biết phản ứng xảy ra thì hẹn các bạn tiết học sau nhé !Bây giờ các bạn hãy trả lời những câu hỏi của tôi, xem các bạn có hiểu bài không nhé ! Baøi taäp 3:Hãy viết phương trình chữ cho các phản ứng : a/ Điện phân nước thu được khí oxi và khí hidrob/ Khí oxi tác dụng với kẽm tạo thành kẽm oxita/ Phương trình chữ:Nöôùc khí oxi + khí hidro ñieän phaânb/ Phương trình chữ: Khí oxi +keõm keõm oxit Khí hidro +khí nitơ AmoniacCách đọc nào sau đây là đúng ?Khí hidro và khí nitơ tạo ra amoniacAmoniac phân huỷ thành khí hidro và khí nitơKhí hidro tác dụng với khí nitơ tạo thành amoniac C. Khí hidro tác dụng với khí nitơ tạo thành amoniact0, xtBaøi taäp 4:Bài tập về nhà 1,2,3 sgk trang 50Phản ứng hóa học khi nào thì xảy ra ? Dựa vào đâu mà biết được ?Chuẩn bị bài mới:C¶m ¬n quÝ thÇy c« gi¸o ®· ®Õn dù giêTIEÁT HOÏC KEÁT THUÙC Chuùc caùc em thaønh coâng trong hoïc taäp

File đính kèm:

  • pptPhan_ung_hoa_hoc_tiet_1.ppt
Bài giảng liên quan