Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 17)

Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học:

Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxit

Đọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Nhôm oxit .

 Nước  Hiđro + oxi

Đọc là : Nước phân hủy thành hiđro và oxi .

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 17), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HÓA HỌC 8Chào mừng các Thầy Cô đến dự giờPHẢN ỨNG HOÙA HOÏCII- DIEÃN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCIII- KHI NAØO PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC XAÛY RA?IV- LAØM THEÁ NAØO NHAÄN BIEÁT COÙ PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC XAÛY RA ?I- ÑÒNH NGHÓATieát 1Tieát 2Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌCSơ đồ biến đổi của đường:Đường (rắn) Nước đường Than và nướcTiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌCHòa tanđunHaõy xaùc ñònh giai ñoaïn naøo laø hieän töôïng vaät lí, giai ñoaïn naøo laø hieän töôïng hoùa hoïc?Hieän töôïng vaät líHieän töôïng hoùa hoïcI. Định nghĩa :I. Định nghĩa :Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC- Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là - Chất mới sinh ra gọi là Đường Than và nướcđunSản phẩmChất phản ứngChất phản ứngSản phẩmgì ?gì ?Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần ? lượng chất nào tăng dần ?Trả lời : Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần và lượng sản phẩm tăng dần .Phương trình chữ của phản ứng hoá học : Tên các chất phản ứng I. Định nghĩa :Tiết 18- Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Tên các sản phẩmVí dụ: Nhôm + Oxi  Nhôm oxitCách đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học: PT: A + B  C + D“Tác dụng với” hoặc “phản ứng với” “Và”“tạo ra” hoặc “tạo thành” hoặc “sinh ra”PT: A  C + D “Phân hủy thành”Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxit Đọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Nhôm oxit . Nước  Hiđro + oxiĐọc là : Nước phân hủy thành hiđro và oxi .H·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:a/ S¾t + l­u huúnh  S¾t (II) sunfuab/ R­îu etylic + oxi  Cacbonic + n­ícc/ Canxi cacbonat  Canxi oxit + Cacbonicd/ Hi®ro + oxi  N­ícS¾t t¸c dông víi l­u huúnh t¹o ra s¾t (II) sunfuaR­îu etylic t¸c dông víi oxi t¹o ra cacbonic vµ n­ícCanxi cacbonat ph©n huû thµnh canxi oxit vµ cacbonicHi®r« t¸c dông víi oxi t¹o ra n­ícBài tập 1 :Bài tập 2: Đánh dấu X vào ô ứng với hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lí . Viết phương trình chữ của phản ứng hoá học ?Các quá trìnhHiện tượngPhương trình chữ của phản ứng hoá học Hoá họcVật lí a/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắt b/ Khi đốt nến cháy (tác dụng với oxi) tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước c/ Khi than cháy (tác dụng với oxi) tạo ra cacbon đioxit d/ Axit clohiđric tác dụng với canxi cacbonat tạo ra canxi clorua, nước và cacbon đioxitXXXX Nến + oxi  cacbon đioxit + hơi nước Than + oxi  Cacbon đioxitAxit clohiđric + Canxi cacbonat  Canxi clorua + nước + cacbon đioxitThảo luận nhóm – Thời gian: 3 phútHiđroHiđroHiđroHiđroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Sau phản ứng Diễn biến của phản ứng hoá học là gì ?Xét phản ứng hoá học giữa khí hiđro với khí oxi (H 2.5 sgk)HiđroHiđroHiđroHiđroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Sau phản ứng Bản chất của phản ứng hoá học là gì ?Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxi (H 2.5 sgk)Th¶o luËn nhãm (4 phút) hoµn thµnh b¶ng sau :C¸c giai ®o¹n Số phân tửSố nguyên tử HSố nguyên tử ONhững nguyªn tö nµo liªn kÕt víi nhau ?1.Trước phản ứng 2.Trong quá trình phản ứng3. Sau phản ứng Xét phản ứng hoá học giữa khí hiđro với khí oxi424242 2 nguyªn tö H liªn kÕt víi nhau 2 nguyªn tö O liªn kÕt víi nhauC¸c nguyªn tö kh«ng liªn kÕt víi nhau 2 nguyªn tö H liªn kÕt víi 1 nguyªn tö O 2 phân tử nước2 phân tử hiđro1 phân tử oxiKhông có phân tử Hãy rút ra kết luận về diễn biến của phản ứng hoá học ?I. Định nghĩa :II. Diễn biến của phản ứng hoá học :Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌCH·y quan s¸t sơ đồ ph¶n øng gi÷a kÏm vµ axit clohiđric vµ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm liªn kÕt cña nguyªn tö kim lo¹i tr­íc vµ sau ph¶n øng?HZnHClClHZnHClClTr­íc ph¶n øng Sau ph¶n øngLƯU Ý : NÕu cã ®¬n chÊt kim lo¹i tham gia ph¶n øng th× sau ph¶n øng nguyªn tö kim lo¹i ph¶i liªn kÕt víi nguyªn tö cña nguyªn tè kh¸c.TRÒ CHƠINgôi sao may mắn!LuËt ch¬i : Lớp chia làm 2đội : A và B . Gồm 6 ngôi sao khác màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngôi sao để trả lời , trong đó có ngôi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó . Đội nào nhiều điểm đội đó thắng .( Mỗi câu hỏi thời gian suy nghĩ 15 giây ) Ng«i sao may m¾n5 ®iÓmH·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ sau:Canxi cacbonat + axit clohi®ric  Canxi clorua + KhÝ cacbonic + N­íc§¸p ¸n:Canxi cacbonat t¸c dông víi axit clohi®ric t¹o ra canxi clorua, khÝ cacbonic vµ n­íc.HÕt giê10®iÓm®¸p ¸n : cKh¼ng ®Þnh nµo ®óng? Trong mét ph¶n øng ho¸ häc, c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm ph¶i cócïng:Sè nguyªn tö trong mçi chÊt.Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.Sè ph©n tö cña mçi chÊt.HÕt giêNg«i sao may m¾n b¹n ®­îc th­ëng 7 ®iÓm vµ mét trµng vç tay cña c¸c b¹n8 ®iÓm®¸p ¸n C§èt sắt trong «xi thu ®­îc sắt từ oxit. Ph­¬ng tr×nh chữ nµo sau ®©y biÓu diÔn ®óng ph¶n øng ho¸ häc trªn:a/ Sắt + sắt từ oxit  Oxib/ Sắt  Oxi + sắt từ oxitc/ Sắt + Oxi  Sắt từ oxitHÕt giê9 ®iÓm H×nh d­íi ®©y lµ s¬ ®å t­îng tr­ng cho ph¶n øng gi÷a khÝ Hi®r« H2 vµ khÝ Clo Cl2 t¹o ra Axit clohi®ric HClHClHClHHClClClHClHH·y cho biÕt. - Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö nµo bÞ t¸ch rêi? - Ph©n tö nào ®­îc t¹o ra?§¸p ¸n:Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö hi®r« vµ clo bÞ t¸ch rêi. Ph©n tö axit clohi®ric ®­îc t¹o ra.HÕt giê6 ®iÓmNªu ®Þnh nghÜa ph¶n øng ho¸ häc?§¸p ¸n: Ph¶n øng ho¸ häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.HÕt giêHöôùng daãn veà nhaø Học bài- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5b, 6b SGK/50, 51 - Xem trước phần III và IV còn lại của bàiT¹m biÖt Vµ hÑn gÆp l¹i !

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Phan_ung_hoa.ppt
Bài giảng liên quan