Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hóa học (tiết 20)

Hãy biểu diễn bằng phương trình chữ những phản ứng sau đây:

 Cacbon tác dụng với khí Oxi tạo thành khí Cacbon ®ioxit

 Sắt tác dụng với axit Clohiđric tạo thành Sắt (II) clorua và khí Hiđro

Đáp án:

Cacbon + KhÝ oxi  Khí cacbon đioxit

Sắt + Axit Clohiđric  Sắt (II) clorua + KhÝ Hiđro

 

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18 - Bài 13: Phản ứng hóa học (tiết 20), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN HÓA HỌC LỚP 8CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG 1)	 Hãy cho biết hiện tượng hóa học là gì? Nêu 2 ví dụ về hiện tượng hóa học trong thực tế?	 Đáp án:Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa họcVí dụ:Sữa để lâu bị chuaĐốt than, củi để đun nấuKiểm tra kiến thức bài cũ 2)	 Dấu hiệu chủ yếu để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là gì?	 Đáp án:Dấu hiệu chủ yếu để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là sự xuất hiện của chất mới Hãy cho biết những hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học? Băng tuyết tan. Sắt để lâu trong không khí bị gỉ. Sự hòa tan của đường vào nước. Đường bị cháy thành than. Sự bay hơi của cồn.	Kiểm tra kiến thức bài cũBài 13:Tiết 18:ÑÒNH NGHÓA:Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ:Tên các chất phản ứngTên các sản phẩm(Các chất ban đầu )(Các chất mới tạo thành)Ví dụ: Lưu huỳnh + Sắt  Sắt (II) sunfuaĐọc là: Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo ra Sắt (II) sunfuaPh¶n øng ho¸ häc Ph¶n øng ho¸ häc Hãy biểu diễn bằng phương trình chữ những phản ứng sau đây: Cacbon tác dụng với khí Oxi tạo thành khí Cacbon ®ioxit Sắt tác dụng với axit Clohiđric tạo thành Sắt (II) clorua và khí HiđroĐáp án:Cacbon + KhÝ oxi  KhÝ cacbon ®ioxitSắt + Axit Clohiđric  Sắt (II) clorua + KhÝ Hiđro Bài tập áp dụngPh¶n øng ho¸ häc H2O2H2OII. DiÔn biÕn cña ph¶n øng ho¸ häc(c)(a)(b)Ph¶n øng ho¸ häc (a)(b)(c)H2Ph¶n øng ho¸ häc II. DIEÃN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC:H2OO2S¬ ®å t­îng tr­ng cho ph¶n øng ho¸ häc gi÷a khÝ hi®ro vµ khÝ oxi II. DIEÃN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC:Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. KÕt qu¶ lµ chÊt nµy biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c.Ph¶n øng ho¸ häc Củng cố kiến thứcBài tập 1: Cho sơ đồ tượng trưng phản ứng giữa khí Hiđro (H2) và khí Clo (Cl2) tạo ra Hiđroclorua (HCl)Hãy xác định tên chất phản ứng và sản phẩm?Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi nh­ thÕ nµo?Ph©n tö nµo biÕn ®æi, ph©n tö nµo t¹o ra?c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng như thế nào ?ClClHHClHClHĐáp án:Chất phản ứng: khí Hiđro, khí Clo Sản phẩm: Hiđroclorua Tr­íc ph¶n øng: Hai nguyªn tö H liªn kÕt víi nhau, hai nguyªn tö Cl liªn kÕt víi nhau Sau ph¶n øng : Mçi nguyªn tö H liªn kÕt víi mét nguyªn tö Clc) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng vẫn giữ nguyên về mặt số lượngÑÒNH NGHÓA:Ph¶n øng ho¸ häc II. DIEÃN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC:Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. KÕt qu¶ lµ chÊt nµy biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c.Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.Ph¶n øng ho¸ häc Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.ÑÒNH NGHÓA:II. DIEÃN BIEÁN CUÛA PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC:Ph¶n øng ho¸ häc Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.TiÕt 18:DẶN DÒHS về nhà học bài và làm các bài tập 1,2,3 SGK Tr.51.Bµi 13.1, 13.3 SBTĐọc nội dung mục : “Đọc thêm”Chuẩn bị trước nội dung phần tiếp theo của bài học trên.Bài học đến đây là kết thúc! Thân ái chào quý thầy cô cùng tất cả các em học sinhNgười thực hiện : NguyÔn ThÞ Thu§¬n VÞ : Tr­êng THCS §«ng TiÕn

File đính kèm:

  • pptTiet_18Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan