Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiếp theo)

Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .

 - Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia .

 - Chất mới sinh ra là sản phẩm .

- Trong PƯHH , lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần .

 

ppt33 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
§Õn dù giê m«n ho¸ häc líp 8BKiÓm tra bµi cò Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lí , đâu là hiện tượng hoá học . Giải thích ?A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi . B. Rượu êtylic cháy tạo ra khí cácbonic và nước.C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua . D. Cơm để lâu ngày bị ôi thiu .TiÕt 18: Ph¶n øng ho¸ häcHãy quan sát thí nghiệm và nhận xét các hiện tượng ?HiÖn t­îng Bari clorua tác dụng với axit sunfuric tạo ra chất màu trắng (Bari sunfat) và axit clohiđric. Đường bị nung tạo thành than(màu đen) và nước.Những hiện tượng trên là hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lí . Vì sao ? Thế nào là phản ứng hoá học ?I. Định nghĩa :Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .Tiết 18:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là gì ?Chất mới sinh ra gọi là gì ?I. Định nghĩa :Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm .Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Trong phản ứng hoá học, lượng chất nào tăng dần ? lượng chất nào giảm dần ?Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác . 	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm . I. Định nghĩa :Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC- Trong PƯHH , lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần . Cách viết phương trình chữ của PƯHH : Chất PƯ 1 + chất PƯ2 +... Chất SP1 + Chất SP2 +.... - Dấu (+) trước PƯ thay cho từ: tác dụng, phản ứng...- Dấu thay cho từ: tạo thành, tạo ra, sinh ra....- Dấu (+) sau PƯ thay cho từ: vàVD: Bari clorua tác dụng với axit sunfuric tạo ra Bari sunfat và axit clohiđric.Bari clorua + axit sunfuric Bari sunfat + axit clohiđricViết phương trình chữ của các PƯHH sau:a/ Sắt tác dụng với oxi tạo ra oxit sắt từb/ Magie tác dụng với axit Clo hiđric sinh ra Magie clorua và hiđroBài tập 1 :Magie + axit Clohiđric Magie clorua + HiđroSắt + Oxi Oxit sắt từt0 Chất PƯ 1 + chất PƯ2 Chất SP1 + Chất SP2 - Dấu (+) trước PƯ thay cho từ: tác dụng, phản ứng...- Dấu thay cho từ: tạo thành, tạo ra, sinh ra....- Dấu (+) sau PƯ thay cho từ: và Cách đọc phương trình chữ của PƯHH : Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng . + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ” hay “phản ứng với”. + Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”. + Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”.Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxitĐọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Nhôm oxit .H·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:a/ S¾t + l­u huúnh  S¾t (II) sunfuab/ R­îu ªtylic + «xi  C¸cbonic + n­ícd/ Hi®r« + «xi  N­ícS¾t t¸c dông víi l­u huúnh t¹o ra s¾t (II) sunfuaR­îu ªtylic t¸c dông víi «xi t¹o ra c¸cbonic vµ n­ícHi®r« t¸c dông víi «xi t¹o ra n­íctototoBài tập 2 :HidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Kết thúc phản ứng Bản chất của phản ứng hoá học là gì ?Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiDQQ-THCS Lam Cốt-TY-BGTh¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng sau :Các giai đoạn Có những phân tử nào?Những nguyên tử nào liên kết với nhau ?1.Trước phản ứng 2.Trong phản ứng3. Sau phản ứng Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiHidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Kết thúc phản ứng Bản chất của phản ứng hoá học là gì ?Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiDQQ-THCS Lam Cốt-TY-BGTh¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng sau :Các giai đoạn Có những phân tử nào ?Những nguyên tử nào liên kết với nhau?1.Trước phản ứng 2.Trong phản ứng3. Sau phản ứngCã 1 ph©n tö Oxi, 2 ph©n tö Hi®r«Có 2 nguyªn tö Hi®r« liªn kÕt víi nhau vµ 2 nguyªn tö Oxi liªn kÕt víi nhauKh«ng cã ph©n tö nµo C¸c nguyªn tö kh«ng liªn kÕt víi nhau Cã 2 ph©n tö n­íc 2 nguyªn tö Hi®r« liªn kÕt víi 1 nguyªn tö Oxi Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiH·y so s¸nh chÊt ph¶n øng vµ chÊt s¶n phÈm vÒ:+ Sè l­îng nguyªn tö mçi lo¹i+ Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö.OxiOxiHidroHidroHidroHidro Tr­íc ph¶n øng	OxiOxiHidroHidroHidroHidroKÕt thóc ph¶n øng + Sè l­îng nguyªn tö mçi lo¹i cña chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm kh«ng ®æi+ Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö thay ®æi Hãy rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hoá học ?I. Định nghĩa :II. Diễn biến của phản ứng hoá học : KÕt luËn: “Trong ph¶n øng ho¸ häc chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi lµm cho ph©n tö nµy biÕn ®æi thµnh ph©n tö kh¸c.”Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌCHZnHClClHZnHClClTr­íc ph¶n øng Sau ph¶n øngLƯU Ý :NÕu cã ®¬n chÊt kim lo¹i tham gia ph¶n øng th× sau ph¶n øng nguyªn tö kim lo¹i ph¶i liªn kÕt víi nguyªn tö cña nguyªn tè kh¸c.TRÒ CHƠINgôi sao may mắn!LuËt ch¬i : Lớp chia làm 2đội : Avà B . Có 6 ngôi sao khác màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngôi sao để trả lời , trong đó có một ngôi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó . Đội nào nhiều điểm đội đó thắng. Điểm ở các ngôi sao là khác nhau tùy theo mức độ câu hỏi và sự may mắn của các đội.Ng«i sao may m¾n7 ®iÓm10987654321H·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ sau:Canxi cacbonat + axit clohi®ric  Canxi clorua + KhÝ cacbonic + N­íc§¸p ¸n:Canxi cacb«nat t¸c dông víi axit clohi®ric t¹o ra canxi clorua, khÝ cacbonic vµ n­íc.10®iÓm®¸p ¸n : c109876541Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng nhất? Trong mét ph¶n øng ho¸ häc, c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm ph¶i chøacïng:Sè chấtSè nguyªn tè t¹o ra chÊt.Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.Sè ph©n tö cña mçi chÊt.Ng«i sao may m¾n b¹n ®­îc th­ëng 10 ®iÓm vµ mét trµng vç tay cña c¸c b¹n9 ®iÓm®¸p ¸n C10987654321§èt phètpho trong «xi thu ®­îc chÊt ®iph«tphopenta«xÝt. Ph­¬ng tr×nhch÷ nµo sau ®©y biÓu diÔn ®óng ph¶n øng ho¸ häc trªn:a/ Phètpho + ®iph«tphopenta«xÝt  ¤xib/ Phètpho  ¤xi + ®iph«tphopenta«xÝtc/ Phètpho + «xi  ®iph«tphopenta«xÝttototo9 ®iÓm10987654321 H×nh d­íi ®©y lµ s¬ ®å t­îng tr­ng cho ph¶n øng gi÷a khÝ Hi®r« H2 vµ khÝ Clo Cl2 t¹o ra Axitclohi®rÝc HClHClHClHHClClClHClHH·y cho biÕt. - Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö nµo bÞ t¸ch rêi? - Ph©n tö ®­îc t¹o ra?§¸p ¸n:Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö hi®r« vµ clo bÞ t¸ch rêi. Ph©n tö axit clohi®ric ®­îc t¹o ra.7 ®iÓm10987654321Nªu ®Þnh nghÜa ph¶n øng ho¸ häc?§¸p ¸n: Ph¶n øng ho¸ häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.DẶN DÒHọc bài: phản ứng hóa học, diễn biến của PƯHHLàm các bài tập 1,2,3 sgk * Viết phương trình chữ của các PƯHH sau:a. Khí metan cháy tạo thành cacbonic và nước.b. Lên men tinh bột thu được rượu etylic và khí cacbonic.c. Điện phân nước thu được khí hiđro và khí oxiXem trước phần III, IV..T¹m biÖt Vµ hÑn gÆp l¹i !

File đính kèm:

  • pptbai_13_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan