Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 17)

I. Định nghĩa :

II. Diễn biến của phản ứng hoỏ học :

 Kết luận: “Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.”

 

ppt33 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 17), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng cỏc thầy cụ về dự giờMụn học: Húa họcGiỏo viờn giảng dạy : Dương Xuõn Sang KIỂM TRA BÀI CŨ: Bài tập: Xột cỏc hiện tượng sau đõy và chỉ rừ đõu là hiện tượng vật lớ, đõu là hiện tượng hoỏ học. Giải thớch?A. Cồn để trong lọ khụng kớn bị bay hơi. B. Rượu ờtylic tỏc dụng với oxi tạo ra khớ cỏcbonic và nước.C. Dõy túc búng đốn núng và sỏng lờn khi dũng điện chạy qua. D. Thuỷ tinh núng chảy được thổi thành bỡnh cầu.I. Định nghĩa :Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Hóy quan sỏt và nhận xột cỏc hiện tượng?Hiện tượng Lưu huỳnh chỏy trong khụng khớ tạo ra chất khớ mựi hắc (khớ lưu huỳnh đioxit) Cho vụi sống vào nước, vụi sống biến thành vụi tụi.Những hiện tượng trờn là hiện tượng hoỏ học hay hiện tượng vật lớ. Vỡ sao? Thế nào là phản ứng hoỏ học?I. Định nghĩa :Phản ứng hoỏ học là quỏ trỡnh làm biến đổi chất này thành chất khỏc .Tiết 18:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là gỡ?Chất mới sinh ra gọi là gỡ?I. Định nghĩa :Phản ứng hoỏ học là quỏ trỡnh làm biến đổi chất này thành chất khỏc .	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm .Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Trong phản ứng hoỏ học, lượng chất nào tăng dần ? lượng chất nào giảm dần ?Trả lời : Trong PƯHH lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần .Phản ứng hoỏ học là quỏ trỡnh làm biến đổi chất này thành chất khỏc . 	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm . Phương trỡnh chữ của phản ứng hoỏ học : - Tờn cỏc chất phản ứng  Tờn cỏc sản phẩmI. Định nghĩa :Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC	Vớ dụ: Nhụm +Brụm  Nhụm brụmua Đọc theo đỳng những gỡ diễn ra của phản ứng . + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tỏc dụng với ” hay “phản ứng với”. + Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”. + Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”. Cỏch đọc phương trỡnh chữ của PƯHH :Vớ dụ : Nhụm + Brụm  Nhụm brụmuaĐọc là : Nhụm tỏc dụng với Brụm tạo ra Nhụm brụmua . Đỏnh dấu X vào ụ ứng với hiện tượng hoỏ học hay hiện tượng vật lớ . Viết phương trỡnh chữ của phản ứng hoỏ học ?Cỏc quỏ trỡnhHiện tượngPhương trỡnh chữ của phản ứng hoỏ học Hoỏ họcVật lớa/ Dõy sắt cắt nhỏ tỏn thành đinh sắtb/ Đốt bột nhụm trong oxi tạo ra nhụm oxitc/ Điện phõn nước ta thu được khớ hiđro và khớ oxi d/ Nung đỏ vụi (canxi cacbonat) thu được vụi sống (canxi oxit) và khớ cacbonic XXXXNhụm + oxi  Nhụm oxitNước  khớ Hidro + khớ oxi Canxi cacbonat cacbonic 	 + canxi oxittotoĐiện phânBài tập1 :Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfuab/ Rượu êtylic + ôxi  Cácbonic + nướcc/ Nhôm hyđrôxit  Nhôm ôxit + nướcd/ Hiđrô + ôxi  NướcSắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfuaRượu êtylic tác dụng với ôxi tạo ra cácbonic và nướcNhôm hyđrôxit tạo thành nhôm ôxit và nướcHyđrô tác dụng với ôxi tạo ra nướctotototoBài tập 2 :I/ Định nghĩa :II/ Diễn biến của phản ứng hoỏ học :Tiết 18: Phản ứng hoỏ họcHidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quỏ trỡnh phản ứng 	 Kết thỳc phản ứng Bản chất của phản ứng hoỏ học là gỡ ?Xột phản ứng hoỏ học giữa khớ hidro với khớ oxiDQQ-THCS Lam Cụ́t-TY-BGThảo luận nhóm hoàn thành bảng sau :Các giai đoạn Có những phân tử nào ?Những nguyên tử nào liên kết với nhau ?1.Trước phản ứng 2.Trong phản ứng3. Sau phản ứngCó 1 phân tử Oxi, 2 phân tử HiđrôCú 2 nguyên tử Hiđrô liên kết với nhau và 2 nguyên tử Oxi liên kết với nhau Không có phân tử nào Các nguyên tử không liên kết với nhau Có 2 phân tử nước 2 nguyên tử Hiđrô liên kết với 1 nguyên tử Oxi Xột phản ứng hoỏ học giữa khớ hidro với khớ oxiHãy so sánh chất phản ứng và chất sản phẩm về:+ Số lượng nguyên tử mỗi loại+ Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.OxiOxiHidroHidroHidroHidro Trước phản ứng	OxiOxiHidroHidroHidroHidroKết thúc phản ứng Đáp án+ Số lượng nguyên tử mỗi loại của chất phản ứng và sản phẩm không đổi+ Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử thay đổi Hóy rỳt ra kết luận về bản chất của phản ứng hoỏ học ?I. Định nghĩa :II. Diễn biến của phản ứng hoỏ học : Kết luận: “Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.”Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌCZnHClHClTrước phản ứngHãy quan sát mô hình phản ứng giữa kẽm và axit clohidric và nhận xét đặc điểm liên kết của nguyên tử kim loại trước và sau phản ứng?Trong phản ứngZnHClHCl Trong phản ứng Sau phản ứngLƯU í :Nếu có một số đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng kim loại phải liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác.TRề CHƠI Ngụi sao may mắn !Luật chơi : Lớp chia làm 2đội : Avà B . Gồm 6 ngụi sao khỏc màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngụi sao để trả lời , trong đú cú một ngụi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thỡ đội khỏc trả lời thay và ghi điểm của đội đú . Đội nào nhiều điểm đội đú thắng .( Mỗi cõu hỏi thời gian suy nghĩ 20 giõy ) Ngôi sao may mắn5 điểm10987654321Hãy đọc phương trình chữ sau:Canxi cácbonát + axit clohiđric  Canxi clorua + Khí cácbonic + NướcĐáp án:Canxi cácbônat tác dụng với axit clohiđric tạo ra canxi clorua, khí cácbonic và nước.Hết giờ6 điểmđáp án : c10987654321Khẳng định nào đúng? Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứacùng:Số nguyên tử trong mỗi chất.Số nguyên tố tạo ra chất.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.Số phân tử của mỗi chất.Hết giờNGễI SAO MAY MẮNNHểM CỦA BẠN ĐƯỢC THƯỞNG 7 ĐIỂM VÀ MỘT TRÀNG VỖ TAY CỦA CÁC BẠN6 điểmđỏp ỏn C10987654321Đốt phốtpho trong ụxi thu được chất điphụtphopentaụxớt. Phương trỡnhchữ nào sau đõy biểu diễn đỳng phản ứng hoỏ học trờn:a/ Phốtpho + điphụtphopentaụxớt  ễxib/ Phốtpho  ễxi + điphụtphopentaụxớtc/ Phốtpho + ụxi  điphụtphopentaụxớtHẾT GIỜtototo8 điểm10987654321 Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô H2 và khí Clo Cl2 tạo ra Axítclohiđríc HClHClHClHHClClClHClHHãy cho biết. - Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời? - Phân tử được tạo ra?Đáp án:Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử hiđrô và clo bị tách rời. Phân tử axít clohiđric được tạo ra.Hết giờ6 điểm10987654321Nờu định nghĩa phản ứng hoỏ học?Đỏp ỏn: Phản ứng hoỏ học là quỏ trỡnh biến đổi từ chất này thành chất khỏc.HẾT GIỜHướng dẫn về nhà Làm bài tập 1, 2, 3, 4 – SGK/50 Đọc trước nội dung mục III và IV của bài 13. Đọc bài đọc thêm- SGK/51Xin chõn thành cỏm ơn cỏc thầy cụ giỏo và cỏc em học sinh.

File đính kèm:

  • pptPHAN_UNG_HOA_HOC.ppt
Bài giảng liên quan