Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 51)

 Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hoá học

 Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng .

 + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ”

hay “phản ứng với”.

 + Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”.

 + Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”.

Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxit

Đọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra nhôm oxit .

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 51), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giaùo Vieân Thöïc Hieän : Trần Minh HồngTröôøng THCS Long Hoaø – Caàn ÑöôùcKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔTẬP THỂ LỚP 8A9Kiểm tra bài cũ: Trong số những hiện tượng dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích.Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí ? a- Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit)b- Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.c- Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống ( canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.d- Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.Hiện tượng vật lí là:Hiện tượng hoá học là: Do chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầuDo chất biến đổi có tạo ra chất khácTrong caùc hieän töôïng hoaù hoïc treân haõy chæ teân chaát môùi sinh ra?( canxi oxit)cacbon đioxit(khí lưu huỳnh đioxit)TiÕt 18ph¶n øng ho¸ häcHãy quan sát và nhận xét các hiện tượng trên là hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lý? Vì sao? Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit) Cho vôi sống vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi. Thế nào là phản ứng hoá học ?Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là gì ?Chất mới sinh ra gọi là gì ? Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit) Cho vôi sống vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi.Trong phản ứng hoá học, lượng chất nào tăng dần ? lượng chất nào giảm dần ? Trong phản ứng hoá học , lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần . Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng . + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ” hay “phản ứng với”. + Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”. + Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”. Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hoá học Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxitĐọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra nhôm oxit .Hãy ghi và đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học từ các hiện tượng sau:Đốt cháy rượu etylic trong khí oxi thì thu được khí cacbonic và hơi nướcb/ Nung nóng canxi cacbonat thì thu được canxi oxit và khí cacbonic.c/ Muốn thu được nước người ta đốt cháy khí hiđro trong khí oxi.Rượu etylic + khí oxi  khí Cacbonic + nướcRượu etylic taùc dụng với khí oxi tạo thaønh khí cacbonic vaø nướcCanxi cacbonat  Canxi oxit + khí CacbonicCanxi cacbonat phân huỷ thành canxi oxit và khí cacbonicKhí hiñro + khí oxi  NướcKhí hiđro tác dụng với khí oxi tạo thành nướcBài tập :OHHHHTr­íc ph¶n øngH·y quan s¸t s¬ ®å ph¶n øng gi÷a: Hi®r« vµ Oxi tạo ra nướcTrong phản ứngOOHHHHTrong ph¶n øngSau ph¶n øngOOHHHHTrong ph¶n øngSau ph¶n øngOOHHHHOOOHHHHTr­íc ph¶n øng* Theo sơ đồ phản ứng trên, thảo luận nhóm và cho biết:Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?So sánh số nguyên tử hiđro và oxi trước và sau phản ứng?Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?Trước phản ứng 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau và 2 nguyên tử hiđro liên kết với nhau.Sau phản ứng 1 nguyên tử oxi liên kết với 2 nguyên tử hiđro.Số nguyên tử oxi và hiđro trước và sau phản ứng bằng nhau.Các phân tử trước và sau phản ứng hoàn toàn khác nhau.OHHHHTrong ph¶n øngSau ph¶n øngOOHHHHOOOHHHHTr­íc ph¶n øng Hãy nêu diễn biến của phản ứng hoá học ?H·y quan s¸t m« h×nh ph¶n øng gi÷a kÏm vµ axit clohiđric vµ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm liªn kÕt cña nguyªn tö kim lo¹i tr­íc vµ sau ph¶n øng?HZnHClClHZnHClClTr­íc ph¶n øng Sau ph¶n øngLưu ý: Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác. H×nh d­íi ®©y lµ s¬ ®å t­îng tr­ng cho ph¶n øng gi÷a khÝ Hi®r« H2 vµ khÝ Clo Cl2 t¹o ra AxÝt clohi®rÝc HClHClHClHHClClClHClHH·y cho biÕt. - Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö nµo bÞ t¸ch rêi? - Ph©n tö ®­îc t¹o ra?KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ

File đính kèm:

  • pptPhan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan