Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 57)

Cách đọc phương trình chữ như sau:

 - Dấu “+” bên chất tham gia phản ứng đọc là “tác dụng với” hay “phản ứng với”.

 - Dấu “+” bên sản phẩm đọc là “và”

 - Dấu “” đọc là “sinh ra”, “tạo ra” hoặc “tạo thành”

VÝ dô: Sắt + oxi  Oxit sắt từ

 : Sắt t¸c dông víi Oxi t¹o ra oxit sắt từ.

VÝ dô: Đường  Than + nước

§äc lµ: Đường phân hủy tạo thành than và nước.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 57), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH.Giáo viên :Võ Thị Kim ChiKiểm tra bài cũ1. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoá học ?2. Cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hoá học.a. Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo ra khí lưu huỳnh dioxit có mùi hắc.Hiện tượng hoá học b. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.c. Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. d. Cồn để trong lọ bị bay hơi.Hiện tượng vật lýHiện tượng hoá học Hiện tượng vật lý I. ĐỊNH NGHĨA:Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCHiện tượng: Sắt để ngoài không khí bị oxi hóa tạo thành oxit sắt từ.HiÖn t­îng trªn lµ hiÖn ho¸ häc hay hiÖn t­îng vËt lÝ ? V× sao ?I. §Þnh nghÜa:Qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c gọi là phản ứng hóa học 	- ChÊt ban đầu, bÞ biÕn ®æi trong ph¶n øng lµ chÊt ph¶n øng (hay chÊt tham gia). 	- ChÊt míi sinh ra lµ s¶n phÈm. Ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng ho¸ häc:	VÝ dô: L­u huúnh + S¾t  S¾t (II) sunfuaChÊt tham gia P¦S¶n phÈmTªn c¸c chÊt tham gia  Tªn c¸c chÊt s¶n phÈmTiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCVÝ dô: Sắt + oxi  Oxit sắt từ§äc lµ: Sắt t¸c dông víi Oxi t¹o ra oxit sắt từ.Cách đọc phương trình chữ như sau:	- Dấu “+” bên chất tham gia phản ứng đọc là “tác dụng với” hay “phản ứng với”. - Dấu “+” bên sản phẩm đọc là “và” - Dấu “” đọc là “sinh ra”, “tạo ra” hoặc “tạo thành”VÝ dô: Đường  Than + nước§äc lµ: Đường phân hủy tạo thành than và nước.H·y viết ph­¬ng tr×nh ch÷ cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:a/ S¾t t¸c dông víi l­u huúnh t¹o thµnh s¾t (II) sunfuab/ R­îu etylic t¸c dông víi oxi t¹o ra khÝ cacbonic vµ n­ícc/ Canxi cacbonat ph©n hñy thµnh canxi oxit vµ khí cacbon đioxitd/ Hy®r« t¸c dông víi «xi t¹o ra n­ícS¾t + L­u huúnh  S¾t (II) sunfua R­îu etylic + Oxi  Cacbonic + N­íc Canxi cacbonat  Canxi oxit + Khí cacbon đioxitHi®r« + Oxi  N­ícI. ĐỊNH NGHĨA:Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCII. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC:OHHHHTr­íc ph¶n øngH·y quan s¸t s¬ ®å ph¶n øng gi÷a: Hi®r« vµ Oxi tạo ra nướcTrong phản ứngOOHHHHTrong ph¶n øngSau ph¶n øngOOHHHHTrong ph¶n øngSau ph¶n øngOOHHHHOOOHHHHTr­íc ph¶n øng* Theo sơ đồ phản ứng trên, thảo luận nhóm và cho biết:Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?So sánh số nguyên tử hidro và oxi trước và sau phản ứng?Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?OHHHHTrong ph¶n øngSau ph¶n øngOOHHHHOOOHHHHTr­íc ph¶n øngI. ĐỊNH NGHĨA:Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌCII. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC:“Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.1. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:* Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là ................................ . Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là , chất mới sinh ra là * Trong quá trình phản ứng, lượng chất ............... giảm dần, lượng chất tăng dần.phản ứng hoá họcchất phản ứngsản phẩmphản ứngsản phẩmBài Tập2. Khi cho miếng nhôm vào dung dịch axit clohiđric thấy có hiện tượng sủi bọt khí trên bề mặt miếng nhôm. Biết rằng nhôm tác dụng với axit clohiđric sinh ra nhôm clorua và khí hiđro. Hãy cho biết dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Viết phương trình chữ của phản ứng. Lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4 (SGK trang 50) §äc tr­íc néi dung môc III vµ IV cña bµi 13. §äc “Bµi ®äc thªm”- SGK/51Xin tr©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh.

File đính kèm:

  • pptphan_ung_hoa_hoc_su_dung_ban_do_tu_duy_hoi_giang_huyen.ppt
Bài giảng liên quan