Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 75)

Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .

 - Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia .

 - Chất mới sinh ra là sản phẩm .

Phương trình chữ của phản ứng hoá học :

 - Tên các chất phản ứng  Tên các sản phẩm

 

ppt31 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hoá học (tiết 75), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
§Õn dù giê m«n ho¸ häc líp 8BKiÓm tra bµi cò 1. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lí , đâu là hiện tượng hoá học . Giải thích ?A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi . B. Rượu êtylic tác dụng với oxi tạo ra khí cácbonic và nước.C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua . D. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu .TiÕt 18: Ph¶n øng ho¸ häcHãy quan sát và nhận xét các hiện tượng ?HiÖn t­îng Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit) Cho vôi sống vào nước , vôi sống biến thành vôi tôi.Những hiện tượng trên là hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lí . Vì sao ? Thế nào là phản ứng hoá học ?I. Định nghĩa :Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .Tiết 18:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là gì ?Chất mới sinh ra gọi là gì ?I. Định nghĩa :Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm .Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Trong phản ứng hoá học, lượng chất nào tăng dần ? lượng chất nào giảm dần ?Trả lời : Trong PƯHH , lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần .Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác . 	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm . Phương trình chữ của phản ứng hoá học : - Tên các chất phản ứng  Tên các sản phẩmI. Định nghĩa :Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC	Ví dụ: Nhôm +Oxi  Nhôm oxit Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng . + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ” hay “phản ứng với”. + Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”. + Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”. Cách đọc phương trình chữ của PƯHH :Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxitĐọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Nhôm oxit . Đánh dấu X vào ô ứng với hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lí . Viết phương trình chữ của phản ứng hoá học ?Các quá trìnhHiện tượngPhương trình chữ của phản ứng hoá học Hoá họcVật lía/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắtb/ Đốt bột sắt trong oxi tạo ra oxit sắt từc/ Điện phân nước ta thu được khí hiđro và khí oxi d/ Nung đá vôi (canxi cacbonat) thu được vôi sống (canxi oxit) và khí cacbonic XXXXSắt + oxi  Oxit sắt từNước  khí Hidro + khí oxi Canxi cacbonat cacbonic 	 + canxi oxit toto §pBài tập1 :H·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:a/ S¾t + l­u huúnh  S¾t (II) sunfuab/ R­îu ªtylic + «xi  C¸cbonic + n­ícc/ Canxicacbonat  Canxi «xit + Cacbonicd/ Hi®r« + «xi  N­ícS¾t t¸c dông víi l­u huúnh t¹o ra s¾t (II) sunfuaR­îu ªtylic t¸c dông víi «xi t¹o ra c¸cbonic vµ n­ícCanxicacbonat ph©n huû t¹o thµnh canxi oxit vµ n­ícHy®r« t¸c dông víi «xi t¹o ra n­íctotototoBài tập 2 :HidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Kết thúc phản ứng Bản chất của phản ứng hoá học là gì ?Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiDQQ-THCS Lam Cốt-TY-BGTh¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng sau :C¸c giai ®o¹n Cã nh÷ng ph©n tö nµo ?Những nguyªn tö nµo liªn kÕt víi nhau ?1.Trước phản ứng 2.Trong phản ứng3. Sau phản ứng Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiHidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Kết thúc phản ứng Bản chất của phản ứng hoá học là gì ?Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiDQQ-THCS Lam Cốt-TY-BGTh¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng sau :C¸c giai ®o¹n Cã nh÷ng ph©n tö nµo ?Những nguyªn tö nµo liªn kÕt víi nhau ?1.Trước phản ứng 2.Trong phản ứng3. Sau phản ứngCã 1 ph©n tö Oxi, 2 ph©n tö Hi®r«Có 2 nguyªn tö Hi®r« liªn kÕt víi nhau vµ 2 nguyªn tö Oxi liªn kÕt víi nhauKh«ng cã ph©n tö nµo C¸c nguyªn tö kh«ng liªn kÕt víi nhau Cã 2 ph©n tö n­íc 2 nguyªn tö Hi®r« liªn kÕt víi 1 nguyªn tö Oxi Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxiH·y so s¸nh chÊt ph¶n øng vµ chÊt s¶n phÈm vÒ:+ Sè l­îng nguyªn tö mçi lo¹i+ Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö.OxiOxiHidroHidroHidroHidro Tr­íc ph¶n øng	OxiOxiHidroHidroHidroHidroKÕt thóc ph¶n øng §¸p ¸n+ Sè l­îng nguyªn tö mçi lo¹i cña chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm kh«ng ®æi+ Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö thay ®æi Hãy rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hoá học ?I. Định nghĩa :II. Diễn biến của phản ứng hoá học : KÕt luËn: “Trong ph¶n øng ho¸ häc chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi lµm cho ph©n tö nµy biÕn ®æi thµnh ph©n tö kh¸c.”Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌCH·y quan s¸t m« h×nh ph¶n øng gi÷a kÏm vµ axit clohidric vµ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm liªn kÕt cña nguyªn tö kim lo¹i tr­íc vµ sau ph¶n øng?HZnHClClHZnHClClTr­íc ph¶n øng Sau ph¶n øngLƯU Ý :NÕu cã ®¬n chÊt kim lo¹i tham gia ph¶n øng th× sau ph¶n øng nguyªn tö kim lo¹i ph¶i liªn kÕt víi nguyªn tö cña nguyªn tè kh¸c.TRÒ CHƠINgôi sao may mắn!LuËt ch¬i : Lớp chia làm 2đội : Avà B . Gồm 6 ngôi sao khác màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngôi sao để trả lời , trong đó có một ngôi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó . Đội nào nhiều điểm đội đó thắng .( Mỗi câu hỏi thời gian suy nghĩ 10 giây ) Ng«i sao may m¾n5 ®iÓm10987654321H·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ sau:Canxi c¸cbon¸t + axit clohi®ric  Canxi clorua + KhÝ c¸cbonic + N­íc§¸p ¸n:Canxi c¸cb«nat t¸c dông víi axit clohi®ric t¹o ra canxi clorua, khÝ c¸cbonic vµ n­íc.HÕt giê10®iÓm®¸p ¸n : c10987654321Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng? Trong mét ph¶n øng ho¸ häc, c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm ph¶i chøacïng:Sè nguyªn tö trong mçi chÊt.Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt.Sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè.Sè ph©n tö cña mçi chÊt.HÕt giêNg«i sao may m¾n b¹n ®­îc th­ëng 7 ®iÓm vµ mét trµng vç tay cña c¸c b¹n8 ®iÓm®¸p ¸n C10987654321§èt phètpho trong «xi thu ®­îc chÊt ®iph«tphopenta«xÝt. Ph­¬ng tr×nhch÷ nµo sau ®©y biÓu diÔn ®óng ph¶n øng ho¸ häc trªn:a/ Phètpho + ®iph«tphopenta«xÝt  ¤xib/ Phètpho  ¤xi + ®iph«tphopenta«xÝtc/ Phètpho + «xi  ®iph«tphopenta«xÝtHÕt giêtototo9 ®iÓm10987654321 H×nh d­íi ®©y lµ s¬ ®å t­îng tr­ng cho ph¶n øng gi÷a khÝ Hi®r« H2 vµ khÝ Clo Cl2 t¹o ra AxÝtclohi®rÝc HClHClHClHHClClClHClHH·y cho biÕt. - Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö nµo bÞ t¸ch rêi? - Ph©n tö ®­îc t¹o ra?§¸p ¸n:Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tö trong ph©n tö hi®r« vµ clo bÞ t¸ch rêi. Ph©n tö axÝt clohi®ric ®­îc t¹o ra.HÕt giê6 ®iÓm10987654321Nªu ®Þnh nghÜa ph¶n øng ho¸ häc?§¸p ¸n: Ph¶n øng ho¸ häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.HÕt giêT¹m biÖt Vµ hÑn gÆp l¹i !

File đính kèm:

  • pptTiet_18_phan_ung_hoa_hocthi_GVG_tinh.ppt
Bài giảng liên quan