Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 79)

Đáp án: Nhóm 1:

 Kẽm + axit clohidric  Kẽm clorua + hidro

 Đồng + bạc nitrat  Đồng nitrat + Bạc

Nhóm 2: Lưu huỳnh + khíoxi  Lưuhuỳnh đioxit

Can xicacbonat  canxi oxit + khícacbon đioxit

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 18: Phản ứng hóa học (tiết 79), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào quý thầy cô và các em!HOÁ HỌC 8KiÓm tra bài cò:HS1: ThÕ nµo lµ hiÖn t­îng vËt lý? ThÕ nµo lµ hiÖn t­îng hãa häc? Cho vÝ dô. HS2: Lµm bµi tËp 2(trang 47sgk)§¸p ¸n:HS1:- HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi mµ vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu gäi lµ hiÖn t­îng vËt lý.VÝ dô:....- HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi cã t¹o ra chÊt kh¸c ®­îc gäi lµ hiÖn t­îng hãa häc. VÝ dô:....HS2: Bµi tËp 2(trang 47sgk)a)L­u huúnh ch¸y trong kh«ng khÝ t¹o ra chÊt khÝ mïi h¾c (khÝ l­u huúnh ®ioxit)  hiÖn t­îng hãa häc v× cã chÊt míi t¹o thµnh.b) Thñy tinh nãng ch¶y ®­îc thæi thµnh b×nh cÇu   HiÖn t­îng vËt lý v× kh«ng cã chÊt míi t¹o thµnh.c) Trong lß nung ®¸ v«i, can xicacbonat chuyÓn dÇn thµnh v«i sèng (can xioxit) vµ khÝ cacbondioxit tho¸t ra ngoµi  HiÖn t­îng hãa häc v× cã chÊt míi t¹o thµnh.d) Cån ®Ó trong lä kh«ng kÝn bÞ bay h¬i  HiÖn t­îng vËt lý v× kh«ng cã chÊt míi t¹o thµnh. ThÝ nghiÖm 1:Tr­íc thÝ nghiÖm:KÏm(Zn) vµ axit clohidric (HCl)Sau thÝ nghiÖm: KÏm clorua(ZnCl2) vµ Hidro(H2)ThÝ nghiÖm 2: Tr­íc thÝ nghiÖm:§ång (Cu)vµ B¹c nitrat(AgNO3)Sau thÝ nghiÖm: §ång nitrat(Cu(NO3)2)vµ B¹c(Ag)I/ Định nghĩa:Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌC (t1) Chất ban đầu: Chất phản ứng Chất mới sinh ra: sản phẩm * Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Đường +Nước Than Tên các sản phẩm (chất tạo thành ) Tên các chất phản ứng (Chất tham gia)I/ Định nghĩa : Ví dụ:Tên các chất phản ứngTên các sản phẩmCách ghi PT chữ:SắtLưu huỳnh Sắt(II)Sunfua +Các nhóm thảo luận:Nhóm 1: Viết PT chữ 2 thí nghiệm đã làm đầu giờ học:Thí nghiệm 1: Cho kẽm tác dụng với axit clohidric tạo kẽmclorua và hidro.Thí nghiệm 2: bạc nitat tác dụng vớiđồng tạo thành bạc và đồng sun fat.Nhóm 2: Viết PT chữ nội dung BT2(trang 47sgk)  Đáp án: Nhóm 1:	Kẽm + axit clohidric  Kẽm clorua + hidro Đồng + bạc nitrat  Đồng nitrat + BạcNhóm 2: Lưu huỳnh + khíoxi  Lưuhuỳnh đioxitCan xicacbonat  canxi oxit + khícacbon đioxitt0HHOOOHHVd : Phản ứng hóa học giữa khí hiđrô và khí oxi tạo ra nước Phân tử khí hiđro Phân tử khí oxiPhân tử nướcII. Diễn biến của Phản ứng hóa học Khí hiđro + Khí oxi  nước HHOO+HHOOOHHOHHHHHH khí hiđro + khí oxi  Nước a.Trước phản ứng b.Trong quá trình phản ứng c.Kết thúc phản ứng II. Diễn biến của Phản ứng hóa họcSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học HHOOHHOHHOHHII. Diễn biến của Phản ứng hóa họcHHOO+Diễn biến của quá trình xảy ra phản ứng HHOOOHHOHHHHHHTrước phản ứng Trong quá trình phản ứng Kết thúc phản ứng II. Diễn biến của Phản ứng hóa họcEm có kết luận gì về diễn biến của phản ứng hóa học ?	Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 	Kết quả là chất này bị biến đổi thành chất khác. Kẽm+ axit clohiđric Khí hiđrô +Muối kẽm clorua	Những phản ứng có đơn chất kim loại tham gia. Vd : ClHClHZn+ClClZnHH+	Sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác.Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống những cụm từ thích hợp. a.  là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. b.Trong phản ứng hóa học, ... bị biến đổi còn ....giữ nguyên trước và sau phản ứng.c. Trong quá trình phản ứng, .  giảm dần, còn ..... tăng dần. Phản ứng hóa học(1) (2) (3) (4) (5) Bài tập1 :phân tửnguyên tử lượng chất phản ứnglượng sản phẩm Bài tập2 :a. Trong phản ứng hóa học các nguyên tử bị biến đổi làm cho chất này biến đổi thành chất khác. b. Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử biến đổi. c. Hiện tượng hóa học là hiện tượng chỉ biến đổi về thể chứ không biến đổi về chất.Câu 2: Hãy chọn đáp án là đúng hoặc sai cho những phát biểu sau: ĐSĐSSĐĐSSBT: Hãy ghi và đọc phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau:b/ Canxihiđroxit (Vôi tôi) tác dụng với khí cacbonic tạo ra Canxicacbonat và nướca/ Than (Cacbon) cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic. a/ Than + Khí oxi  Khí cacbonicb/ Canxihiđroxit + khí cacbonic  Canxicacbonat + nướcSự biến đổi chấtNhìn hình đoán hiện tượngSao băngcây xanh quang hợpPháo hoaThác241Nội dung bài học3Chào tất cả các thầy cô và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptTiet_19_Phan_ung_hoa_hoc_tiet_1_cuc_hay.ppt
Bài giảng liên quan