Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá học (tiết 10)

III.Khi nào phản ứng hóa học xẩy ra

Các chất phải tiếp xúc với nhau

Một số phản ứng cần có nhiệt độ

Một số phản ứng cần chất xúc tác

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá học (tiết 10), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔVỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPGiaùo Vieân Thöïc Hieän : Phạm ddinh Thuạn TiÕt 19ph¶n øng ho¸ häcI. Định nghĩa :Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .Tiết 19:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I. Định nghĩa :Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác .	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm .Tiết 18: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác . 	- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia . 	- Chất mới sinh ra là sản phẩm . Phương trình chữ của phản ứng hoá học : - Tên các chất phản ứng  Tên các sản phẩmI. Định nghĩa :	Ví dụ: Nhôm +Oxi  Nhôm oxitTiết 19:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng . + Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ” hay “phản ứng với”. + Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”. + Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”. Cách đọc phương trình chữ của PƯHH :Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxitĐọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Nhôm oxit .H·y ®äc ph­¬ng tr×nh ch÷ cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:a/ S¾t + l­u huúnh  S¾t (II) sunfuab/ R­îu ªtylic + «xi  C¸cbonic + n­ícc/ Canxicacbonat  Canxi «xit + Cacbonicd/ Hi®r« + «xi  N­ícS¾t t¸c dông víi l­u huúnh t¹o ra s¾t (II) sunfuaR­îu ªtylic t¸c dông víi «xi t¹o ra c¸cbonic vµ n­ícCanxicacbonat ph©n huû t¹o thµnh canxi oxit vµ n­ícHy®r« t¸c dông víi «xi t¹o ra n­íctotototoBài tập :HidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Kết thúc phản ứng Tiết 19:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC III.Khi nào phản ứng hóa học xẩy raDQQ-THCS Lam Cốt-TY-BGHidroHidroHidroHidroOxiOxi Trước phản ứng 	 Trong quá trình phản ứng 	 Kết thúc phản ứng DQQ-THCS Lam Cốt-TY-BGH·y so s¸nh chÊt ph¶n øng vµ chÊt s¶n phÈm vÒ:+ Sè l­îng nguyªn tö mçi lo¹i+ Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö.OxiOxiHidroHidroHidroHidro Tr­íc ph¶n øng	OxiOxiHidroHidroHidroHidroKÕt thóc ph¶n øngHZnHClClHZnHClClTr­íc ph¶n øng Sau ph¶n øngTiết 19:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC III.Khi nào phản ứng hóa học xẩy raCác chất phải tiếp xúc với nhauMột số phản ứng cần có nhiệt độ Một số phản ứng cần chất xúc tácTiết 19:PHẢN ỨNG HOÁ HỌC III.Khi nào phản ứng hóa học xẩy raCác chất phải tiếp xúc với nhauMột số phản ứng cần có nhiệt độ Một số phản ứng cần chất xúc tácIV Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra:Để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra ta dựa vào: Màu sắc, trạng thái tính tan, tỏa nhiệt, phát sángĐọc kĩ nội dung bài thực hành để tiến hành kiểm tra lấy điểm thực hành hệ số 2 Taïm Bieät Vaø Heïn Gaëp Laïi

File đính kèm:

  • pptphan_ung_hh_tiet_2.ppt
Bài giảng liên quan