Bài giảng Tiết 19 : Phản ứng hóa học (tiết 19)

Cần men rượu làm chất xúc tác

“Chất xúc tác là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn vµ gi÷ nguyªn không biến đổi khi phản ứng kết thúc.”

 Điều kiện để phản ứng xảy ra:

1- Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

2 - Một số phản ứng xảy ra phải được đun nóng đến 1 nhiệt độ thích hợp.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 19 : Phản ứng hóa học (tiết 19), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt ®ãn chµo c¸c thÇy c« gi¸o M«n : Hãa häc 8Tieát 19 : PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏCKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Phản ứng hoá học là gì? Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)? Chất nào là chất sản phẩm? LÊy thÝ dô?C©u 2 : ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña c¸c ph¶n øng sau :	+ Kim loaÞ kÏm t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric sinh ra khÝ Hi®ro vµ KÏm Clorua: 	+ §èt ch¸y gç ( b»ng xenluloz¬) trong kh«ng khÝ ( gç ph¶n øng víi oxi) t¹o thµnh than vµ n­íc H·y cho biÕt trong qu¸ tr×nh ph¶n øng l­îng chÊt nµo gi¶m dÇn, l­îng chÊt nµo t¨ng dÇn.III. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ThÝ nghiÖm:Kẽm tác dụng với dung dịch Axit clohiđríc : - B1: Nhỏ 1ml dd Axit clohiđric vào ống nghiệm.- B2: Lấy 1 viên Kẽm cho vào ống nghiệm.? Em h·y quan s¸t vµ nêu hiện tượng thí nghiệm ?- Hiện tượng :+ Có bọt khí nổi lên.+ Miếng kẽm nhỏ dần. ? Qua thí nghiệm trên các em thấy muốn có phản ứng hóa học xảy ra , nhất thiết phải có điều kiện gì? Điều kiện để phản ứng xảy ra: 1- Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau.TIẾT 19: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (TiÕp theo)- Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau. ThÝ nghiÖm:- §èt ch¸y gç (que ®ãm) trong kh«ng khÝTIẾT 19: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (TiÕp theo)? Em h·y quan s¸t vµ nêu hiện tượng thí nghiệm ?- Que ®ãm ch¸y trong kh«ng khÝ , ph¸t s¸ng vµto¶ nhiÖt ? Qua thí nghiệm trên các em thấy một số phản ứng hóa học xảy ra phải cần thêm điều kiện gì?III. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA Điều kiện để phản ứng xảy ra:1- Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau.2 - Một số phản ứng xảy ra phải được đun nóng đến 1 nhiệt độ thích hợp.- Nếu để củi,gỗ trong không khí, chúng có tự bốc cháy hay không ?- Một số phản ứng xảy ra phải được đun nóng đến 1 nhiệt độ thích hợp.TIẾT 19: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (TiÕp theo) Để nấu rượu từ gạo nếp (tinh bột) phải cần rắc gì lên gạo nếpCÇn r¾c men lªn g¹o nÕp3- Một số ph¶n øng cần có mÆt chÊt xúc tác.“Chất xúc tác là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn vµ gi÷ nguyªn không biến đổi khi phản ứng kết thúc.” Vậy để tinh bột (gạo nếp) chuyển thành rượu cần chất gì xúc tác ?Cần men rượu làm chất xúc tác III. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA Điều kiện để phản ứng xảy ra:1- Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau.2 - Một số phản ứng xảy ra phải được đun nóng đến 1 nhiệt độ thích hợp.TIẾT 19: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (TiÕp theo) IV- lµm thÕ nµonhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra??C¸c em h·y quan s¸t mét sè thÝ nghiÖm vµ nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc?? Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng x¶y ra?Dùa vµo cã chÊt míi xuÊt hiÖn cã tÝnh chÊt kh¸c víi chÊt ph¶n øng-Dùa vµo dÊu hiÖu cã chÊt míi t¹o thµnh, cã tÝnh chÊt kh¸c víi chÊt ph¶n øng nh­ : Mµu s¾c, tr¹ng th¸i, tÝnh tan?Dùa vµo dÊu hiÖu nµo ®Ó biÕt cã chÊt míi xuÊt hiÖn?TÝnh chÊt mµ ta th­êng dÔ nhËn ra lµ: 	+ Màu sắc. 	+ Trạng thái, tÝnh tan (chất rắn không tan, chất khí,). III. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA- Ngoài ra sự tỏa nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra.Bµi1:Em h·y chän mét Ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: §iÒu kiÖn ®Ó ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra lµ A. TÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra ®Òu cÇn cã nhiÖt ®é B. C¸c chÊt ph¶n øng ®­îc tiÕp xóc víi nhauC. Ph¶n øng x¶y ra ®­îc khi chÊt tham gia tiÕp xóc víi nhau,cã tr­êng hîp cÇn ®un nãng ,mét sè tr­êng hîp cÇn chÊt xóc t¸cD. Cã nh÷ng ph¶n øng cÇn chÊt xóc t¸c§¸p ¸n: CBµi tËp 2 : Nhá mét vµi giät axit clohi®ric vµo 1 côc ®¸ v«i ( cã thµnh phÇn chÝnh lµ canxi cacbonat) ta thÊy cã bät khÝ sñi lªn. a, DÊu hiÖu nµo cho thÊy cã ph¶n øng hãa häc x¶y ra ? b, ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng, biÕt r»ng s¶n phÈm lµ c¸c chÊt : canxi clorua, n­íc vµ cacbon ddioxxit. §¸p ¸na/Dấu hiệu cho biết có phản ứng hoá học xảy ra là: có bọt khí sủi lên (chứng tỏ có chất mới tạo thành ở trạng thái khí ) b/Phương trình chữ của phản ứng:Canxicacbonat+axitclohiđric Canxiclorua + nước + cacbonđioxitHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ+ Học bài nắm được : - khi nào phản ứng hóa học xảy ra? - Làm thế nào để có phản ứng hóa học xảy ra?+ Vận dụng kiến thức đã học làm bài tập: 6 ( Tr/ 51 sgk)- BT: 13.5; 13.6; 13.7 ( Tr/ 17 sgk)Nghiên cứu kĩ trước bài thực hành 3 “ Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học”Lưu ý đọc trước các thí nghiệm: - Hòa tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím) - Thổi hơi thở ta vào ống nghiệm đựng nước vôi trong. - Đổ dd natri cacbonat vào 2 ống nghiệm đựng nước và đựng nước vôi trong- Chuẩn bị dụng cụ thực hành : Mỗi tổ chuẩn bị : Một chậu nước, que đóm, nước vôi trong. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c quý ThÇy C«TiÕt häc ®Õn ®©y lµ hÕtKÝnh chóc quý ThÇy C« m¹nh khoÎ,H¹nh phócChóc c¸c em lu«n vui vÎ,häc tËp tèt !

File đính kèm:

  • pptQuan.ppt
Bài giảng liên quan