Bài giảng Tiết 20: Hai tam giác bằng nhau (tiết 1)

 Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau,

 các góc tương ứng bằng nhau.

2. Kí hiệu:

 

ppt8 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 20: Hai tam giác bằng nhau (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiệt liệt Chào mừng các thầy giáo, cô giáoThứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2009 ẹo caực caùnh vaứ caực goực cuỷa hai tam giaực ABC vaứ A’B’C’,  sau ủoự ủieàn vaứo choó troỏng trong baỷng: Baứi taọp :Tam giaực ABCAB=AC=BC=Tam giaực A’B’C’A’B’=A’C’=B’C’=3,3cm3,3cm4,6cm4,6cm5cm5cm400750750650650400HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUTieỏt: 20 ABCA’B’C’1. Định nghĩaTam giác ABC và tam giác A’B’C’ có AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’đựoc gọi là hai tam giác bằng nhau. Hai đỉnh A và A’, B và B’, C và C’ gọi là hai đỉnh tương ứngHai góc A và A’, B và B’, C và C’ gọi là hai góc tương ứngHai cạnh AB và A’B’, AC và A’C’, BC và B’C’ gọi là hai cạnh tương ứng.HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUTieỏt: 20 1. Định nghĩa2. Kí hiệu: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.ABC = A’B’C’3. Luyeọn taọp :Haừy choùn caõu ủuựngCho ABC = MNP khi ủoựCaõu 1.AB = NP,AB = MP, AB = MN	B. AC = MP,AC = MN, AC = NPC. AB = MN, AC = MP, BC = NP	D. BC = NP, BC = MN, BC = MP Caõu 2. 3. Luyeọn taọp :	Baứi ?2/111 Sgk : Cho hỡnh veừ CBAPNMHai tam giaực ABC vaứ MNP coự baống nhau hay khoõng (caực caùnh hoaởc caực goực baống nhau ủửụùc ủaựnh daỏu bụỷi caực kớ hieọu gioỏng nhau) ? Neỏu coự haừy vieỏt kớ hieọu veà sửù baống nhau cuỷa hai tam giaực ủoự . Haừy tỡm: ẹổnh tửụng ửựng vụựi ủổnh A, goực tửụng ửựng vụựi goực N, caùnh tửụng ửựng vụựi caùnh ACẹieàn vaứo choó troỏng 	 Baứi ?3/111 Sgk : Cho ABC = DEF (hỡnh veừ) a) Tỡm soỏ ủo goực D . b) Tỡm ủoọ daứi caùnh BC . Hửụựng daón tửù hoùc- Hoùc thuoọc ủũnh nghúa hai tam giaực baống nhau .- Xem laùi kớ hieọu vaứ caựch vieỏt hai tam giaực baống nhau .- Baứi taọp veà nhaứ : 11; 12; 13/112 Sgk. 

File đính kèm:

  • pptHai_tam_giac_bang_nhau_Toan_7_vua_day_xong.ppt