Bài giảng Tiết 21 - Bài 17: Hiệp hội các nước đông nam Á (asean)

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:

* Thuận lợi:

* Biểu hiện của sự hợp tác:

- Nước phát triển giúp đỡ các nước thành viên chậm phát triển

- Xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt

 

ppt29 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 21 - Bài 17: Hiệp hội các nước đông nam Á (asean), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GV: NguyƠn ThÞ BÝch Thủ Tr­êng THCS S¬n B»ng – H­¬ng S¬n – Hµ TÜnhKiĨm tra bµi cị:Vì sao nền kinh tế của các nước Đông Nam Á nửa đầu thập kỉ 20 kém phát triển?NỊn kinh tÕ c¸c n­íc §«ng nam ¸ nưa ®Çu thËp kØ 20 kÐm ph¸t triĨn lµ v× thêi k× nµy hÇu hÕt c¸c n­íc §«ng nam ¸ lµ thuéc ®Þa cho nªn nỊn kinh tÕ lƯ thuéc, l¹c hËu. HiƯn nay nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển nh­ thÕ nµo? HiƯn nay nỊn kinh tÕ c¸c n­íc §«ng nam ¸ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao song ch­a v÷ng ch¾c. - C¬ cÊu kinh tÕ ®ang cã sù thay ®ỉi: gi¶m tØ träng n«ng nghiƯp t¨ng tØ träng ngµnh c«ng nghiƯp vµ dÞch vơ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh c«ng nghiƯp ho¸ cđa c¸c n­íc.Bµi tËp 2L·nh thỉLĩa (Tr tÊn) (%)Cµ phª(Tr tÊn) (%)§«ng nam ¸Ch©u ¸ThÕ giíi157 26,2427 71,3599 1001400 19.21800 24,77300 100S¶n l­ỵng lĩa vµ cµ phª khu vùc §NA vµ ThÕ giíi n¨m 2000 Bµi tËp 236.8%26.2%63.2%73.8%77.8%19.2%80.8%22.2%TiÕt 21:Bµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam ÁTHÁI LANQuan sát hình 17. 1 cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á?IN ĐÔ NÊ XI APHI LIP PINXIN GA POMA LAI XI ADựa vào lời giới thiệu, em hãy cho biết hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập ngày, tháng, năm nào?- Ngày thành lập: 8 - 8 - 1967Bµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam ÁCAM PU CHIAĐÔNG TI MONăm 1984 có nước nào gia nhập ASEANBRU NÂYNăm gia nhậpQuốc giaHiệp hội các nước ĐNA:19671984+In đô nê xia + Ma lai xi a + Phi líp pin + Xin ga po + Thái lan+ Bru nây1995+ Việt nam1997+ Mi an ma + Lào1999+ Cam pu chiaMI AN MALÀOVIỆT NAMViệt nam gia nhập ASEAN năm nào? Gia nhập ASEAN sau Việt nam là những nước nào Hiện nay còn nước nào chưa gia nhập ASEAN? Bài 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á(ASEAN) HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á(ASEAN)- Ngày thành lập: Ngày 08 tháng 08 năm 1967 - Mục tiêu của hiệp hội:Giữ vững hịa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hịa hợp, hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội.- Nguyên tắc hoạt động:1. Hiệp hội các nước Đông Nam ÁDựa vào thông tin SGK em hãy cho biết mục tiêu của hiệp hội ĐNA là gì?Dựa vào thông tin SGK em hãy cho biết nguyên tắc hoạt động của hiệp hội ĐNA là gì?- Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào nội bộ của nhauNguyên tắc hoạt động: Nguyên tắc về quan hệ song phương và đa phương: Tơn trọng chủ quyền và khơng can thiệp vào nội bộ của nhau. Nguyên tắc điều phối hoạt động: cĩ 3 nguyên tắc chủ yếu là nguyên tắc nhất trí, nguyên tắc bình đẳng và nguyên tắc 6-X (Hiệp ước Ba-li). Hiệp ước Ba-li, kí tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ I tại Ba-li năm 1976 là:Cùng tơn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, tồn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các dân tộc. Quyền của mọi quốc gia được lãnh đạo hoạt động của dân tộc mình, khơng cĩ sự can thiệp, lật đổ hoặc cưỡng ép của bên ngồi. Khơng can thiệp vào cơng việc nội bộ của nhau. Giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng biện pháp hồ bình, thân thiện. Khơng đe doạ hoặc sử dụng vũ lực. Hợp tác với nhau một cách cĩ hiệu quả.2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:Bµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam ÁEm hãy cho biết những điều kiện thuận lợi để hợp tác kinh tế của các nước ĐNA là gì?H×nh 15.1 L­ỵc ®å c¸c n­íc §«ng Nam ¸PHI LÍP PINBRU NÂYĐÔNG TI MOI N Đ Ô N Ê X I AXIN GA POMA LAI XI ACAM PU CHIAVIỆT NAMTHÁI LANLÀOMI AN MAMA LAI XI A2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:Bµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam ÁEm hãy cho biết những điều kiện thuận lợi để hợp tác kinh tế của các nước ĐNA là gì?* Thuận lợi:Vị trí gần gủi Truyền thống văn hoá và sản xuất có những nét tương đồng Lịch sử đấu tranh xây dựng đất nước Con người thân thiện dễ hợp tác2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:Quan sát sơ đồ và đọc đoạn văn đầu trong SGKSau 10 năm vùng tam giác kinh tế Xi- Giôâ - Ri từ một vùng kinh tế lạc hậu trở thành một vùng kinh tế như thếnào?* Sau 10 năm từ một vùng kém phát triển, lạc hậu trở thành một khu công nghiệp lớn 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:Bµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) Giô hoÂXIN GA PORi auBµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:* Thuận lợi:* Biểu hiện của sự hợp tác:Biểu hiện của sự hợp tác trong ASEAN là gì?- Nước phát triển giúp đỡ các nước thành viên chậm phát triển- Tăng cường trao đổi hàng hoá giữa các nước- Xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt - Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê công* Kết quả của sự hợp tác: Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh te,á văn hoá, xã hội của mỗi nước. Tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tếVị trí ASEAN trên bản đồ thế giới██ Thành viên đầy đủ ASEAN██ Quan sát viên ASEAN██ Ứng cử viên ASEAN██ ASEAN + 3███ Hội nghị Thượng đỉnh Đơng Á██████ Diễn đàn Khu vực ASEANTrụ sở của AseanĐặt tại Jakarta- IndonesiaTổng thư kýSurin Pitsuwan Bµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:3. Việt Nam trong ASEAN:Tham gia ASEAN Việt Nam có những thuận lợi khó khăn gì? * Thuận lợi:HOẠT ĐỘNG NHÓMTìm hiểu thông tin qua đoạn văn SGK trang 66 em hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác? - Tốc độ mậu dịch tăng từ 1990 -> nay tăng 26,8% - Xuất khẩu gạo, nhập khấu xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu - Tăng tỉ trọng buôn bán hàng hoá với các nước trong khu vực 32,4% - Dự án hành lang Đông – Tây - Tạo điều kiện khai thác tài nguyên và nhân công - Quan hệ trong lĩnh vực thể thao, văn hoáBµi 17: HiƯp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸(asean) 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:3. Việt Nam trong ASEAN: * Thuận lợi: * Khó khăn: - Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - Năng suất lao động thấp, chất lượng hàng hoá chưa cao giá thành sản phẩm cao - Các mặt hàng giống nhau tạo cạnh tranh trong xuất khẩu - Sự khác biệt về thể chế chính trị và thủ tục hành chính khi giải quyết hợp đồng - Không cùng ngôn ngữHội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nơng thơn và xố đĩigiảm nghèo lần thứ 6 (AMRDPE 6) Hội nghị Cấp cao lần thứ 6 Hội Nghị cấp cao các nước ASEANĐiền khuyếtASEANMục tiêu hiện nay:Nguyên tắc hợp tác:Thơng tin:-Ngày thành lập:-Số quốc gia hiện nay:8-8-196710Hịa hợp cùng nhau phát triển kinh tế-xã hộiTự nguyện, tơn trọngchủ quyền của mỗiquốc giaĐiền khuyếtVIỆT NAM TRONG ASEAN-Ngày tham gia:-Vị trí:Thuận lợi:Khĩ khăn:28-7-1995Thứ 7Thị trường gầnTăng cường hợp tácphát triểnBất đồng ngơn ngữ,thể chế chính trị,trình độ chênh lệchHướng dẫn về nhà* Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình côt: - Trục tung biểu hiện GDP/người - Trục hoành các nước + Nhận xét: . Nước có bình quân thu nhập 1000 USD . . . . . . . . . . . Mức chênh lệch cao nhất? . Mức chênh lệch thấp nhất?* Xem lại bài 14 và bài 16 => giờ sau thực hànhChuẩn bị bài thực hành1/ Vị trí địa lý: (diện tích, quốc gia và biển tiếp giáp). 2/ Điều kiện tự nhiên:-Địa hình: (dạng địa hình chính, mơ tả địa hình trên bản đồ)-Khí hậu: (kiểu khí hậu)-Sơng: (các sơng chính)3/ Dân cư, xã hội:- Số dân, dân tộc, Ngơn ngữ, tơn giáo.-Thu nhập.-Thủ đơ.4/ Kinh tế:-Cơ cấu kinh tế.-Các sản phẩm chính.Đồn kết và hợp tác vì một ASEAN hịa bình, ổn định, cùng phát triểnXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠNGiê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thĩc chĩc c¸c em m¹nh khoỴ, ch¨m ngoan häc giáihĐn gỈp l¹i giê sau

File đính kèm:

  • pptTiet_21_bai_17_Hiep_hoi_cac_nuc_DNA.ppt
Bài giảng liên quan