Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 1)

Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?

 .

 . .

2. Nêu tên các chất tham gia, các chất sản phẩm của thí nghiệm ?

 . .

 . .

3. Viết phương trình chữ của phản ứng ?

 . .

 .

4. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?

 . .

5. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?

 . .

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hai nhµ khoa häc L«-m«-n«-x«p (ng­êi Nga, 1711 -1765) vµ La-voa-die (ng­êi Ph¸p, 1743 -1794) ®· tiÕn hµnh ®éc lËp víi nh÷ng thÝ nghiÖm ®­îc c©n ®o chÝnh x¸c, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng TRƯỚC PHẢN ỨNGDung dịch: Bariclorua BaCl2Dung dịch natri sunfat : Na2SO40AB0Dung dịch natri sunfat : Na2SO4SAU PHẢN ỨNGCó phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?............2. Nêu tên các chất tham gia, các chất sản phẩm của thí nghiệm ?................3. Viết phương trình chữ của phản ứng ?..........4. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?........5. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?........Có phản ứng hóa học xảy ra. Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thànhCác chất tham gia: Bari clorua và Natri sunfatCác chất sản phẩm: Bari sunfat và Natri cloruaTrước và sau phản ứng kim cân vẫn ở vị trí chính giữaKhối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩmPhương trình chữ của phản ứng:Bari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua PHIẾU HỌC TẬP3, Áp dụng PT tổng quát: A + B -> C + D	 Theo ĐLBTKL ta có: mA + mB = mC + mD Tóm lại : Theo công thức về khối lượng:Trong một phản ứng có ( n ) chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.Bài tập 1: Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, Biết khối lượng của Natri sunfat Na2SO4 là 14,2 gam, Khối lượng của các sản phẩm Bari sunfat BaSO4 là 23,3 gam, Natri Clorua NaCl là 11,7 gam. Hãy tính khối lượng của Bariclorua đã phản ứng ? BT2: Đốt cháy hết 9 gam kim loại magiê Mg trong không khí thu được 15 gam hợp chất Magiê Oxit MgO. Biết rằng Magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí Oxi O2 có trong không khí.a, Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.b, Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng .PHƯƠNG PHÁPGiải bài toán theo 3 bước cơ bản sau:Bước 1: Viết phương trình ( chữ ) của phản ứng hóa học: A + B C + DBước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: mA + mB = mC + mDBước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm	 mA = mC + mD - mB 	 Kết luận 

File đính kèm:

  • pptBai_15_Dinh_luat_bao_toan_khoi_luong.ppt
Bài giảng liên quan