Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 57)

Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?

3. Viết phương trình chữ của phản ứng ?

4. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?

5. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?

 

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 57), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái -Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o 8BKIỂM TRA BÀI CŨ Nêu kết luận về diễn biến của phản ứng hóa học? Làm thế nào để nhận biết có phản ứng học học xảy ra?Quan sát vào sơ đồ phản ứng giữa khí Oxi và khí Hidro ở trên hãy cho biết:a) Số nguyên tử Oxi và số nguyên tử Hidro trước và sau phản ứng có thay đổi không?b) Khối lượng của các nguyên tử trước và sau phản ứng có thay đổi không?1, THÍ NGHIỆMTRƯỚC PHẢN ỨNGDung dịch: Bari clorua BaCl2Dung dịch natri sunfat : Na2SO40ABtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 1, THÍ NGHIỆM0Dung dịch natri sunfat : Na2SO4SAU PHẢN ỨNGtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?............2. Nêu tên các chất tham gia, các chất sản phẩm của thí nghiệm ?................3. Viết phương trình chữ của phản ứng ?..........4. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?........5. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?........Có phản ứng hóa học xảy ra. Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thànhCác chất tham gia: Bari clorua và Natri sunfatCác chất sản phẩm: Bari sunfat và Natri cloruaTrước và sau phản ứng kim cân vẫn ở vị trí chính giữaKhối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩmPhương trình chữ của phản ứng:Bari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua PHIẾU HỌC TẬP1, Thí nghiệm: Phương trình chữ của phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruatiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Hai nhµ khoa häc L«-m«-n«-x«p (ng­êi Nga, 1711 -1765) vµ La-voa-die (ng­êi Ph¸p, 1743 -1794) ®· tiÕn hµnh ®éc lËp víi nh÷ng thÝ nghiÖm ®­îc c©n ®o chÝnh x¸c, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 2, ĐỊNH LUẬT: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”a, Nội dung:1, Thí nghiệm: Phương trình chữ của phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruatiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng C¸c chÊt tham gia C¸c chÊt s¶n phÈmTæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia=Tæng khèi l­îng c¸c chÊt s¶n phÈmHidroHidroHidroHidroOxiOxi Tr­íc ph¶n øng	 Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng	 KÕt thóc ph¶n øngB¶n chÊt cña ph¶n øng ho¸ häc lµ g×?XÐt ph¶n øng ho¸ häc gi÷a khÝ hi®r« víi khÝ oxitiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 2, ĐỊNH LUẬT:a, Nội dung:b, Giải thích :1, Thí nghiệm: Phương trình chữ của phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruatiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Trong ph¶n øng ho¸ häc, chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi. Sù thay ®æi nµy chØ liªn quan tíi c¸c electron, cßn sè l­îng nguyªn tö vµ khèi l­îng mçi nguyªn tö kh«ng thay ®æi, v× vËy tæng khèi l­îng c¸c chÊt ®­îc b¶o toµn. “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”3, Áp dụng Giả sử : A và B là hai chất phản ứng. C và D là hai chất sản phẩm. Gọi mA, mB, mC, mD lần lượt là khối lượng của A, B, C, D. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có công thức về khối lượng:	tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng mA + mB = mC + mDHãy viết công thức khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên ?	mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl Gọi a, b, c là khối lượng đã biết của 3 chất x là khối lượng của chất chưa biết ta có :	 a + b = c + x, hay a + x = b + c. _ Hãy tìm x ? x = ( b + c ) – a. Tóm lại : Theo công thức về khối lượng:Trong một phản ứng có ( n ) chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.Bài tập: 1, Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, Biết khối lượng của Natri sunfat Na2SO4 là 14,2 gam, Khối lượng của các sản phẩm Bari sunfat BaSO4 là 23,3 gam, Natri Clorua NaCl là 11,7 gam. Hãy tính khối lượng của Bariclorua đã phản ứng ?ĐÁP ÁN:Ta có : mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl x g 14,2 g 23,3 g 11,7 gx + 14,2 = 23,3 + 11,7 → x = ( 23,3 + 11,7 ) – 14,2 = 20,8 gtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 2, Đốt cháy hết 9 gam kim loại magiê Mg trong không khí thu được 15 gam hợp chất Magiê Oxit MgO. Biết rằng Magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí Oxi O2 có trong không khí.a, Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.b, Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng .Đáp án :a, Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: mMg + mO2 = m MgO.b, Gọi x là khối lượng của khí oxi, ta có:	9 + x = 15  x = 15 – 9 = 6 gamtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 1, ĐỊNH LUẬT: 	“ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.2, ÁP DỤNG:	Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.KẾT LUẬN:tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 3: §èt ch¸y hoµn toµn 168 gam s¾t cÇn dïng 64 gam khÝ oxi. BiÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng lµ oxit s¾t tõa)ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng.b)TÝnh khèi l­îng cña oxit s¾t tõ thu ®­îc.a) PT ch÷: s¾t + khÝ oxi oxit s¾t tõBµi gi¶i:b) Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: ms¾t + moxi = moxit s¾t tõTãm t¾t:BiÕt:ms¾t = 168gmoxi = 64ga/ViÕt PT ch÷ cña P¦b/moxit s¾t tõ = ?VËy khèi l­îng cña oxit s¾t tõ t¹o thµnh lµ 232 gammoxit s¾t tõ =168 + 64 = 232 (g)PHƯƠNG PHÁPGiải bài toán theo 3 bước cơ bản sau:Bước 1: Viết phương trình ( chữ ) của phản ứng hóa học: A + B C + DBước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: mA + mB = mC + mDBước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm	 mA = mC + mD - mB 	 Kết luận tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 4.: Nung ®¸ v«i (cã thµnh phÇn chÝnh lµ Canxicacbonat), ng­êi ta thu ®­îc 112 kg v«i sèng( Canxi «xÝt) vµ 88 kg khÝ cacbonic.a> ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng .b> TÝnh khèi l­îng cña Canxicacbonat ®· ph¶n øng?Gi¶ia. Ph­¬ng tr×nh ch÷: Canxicacbonat  Canxi «xit +KhÝ cacbonicb. Theo §LBTKL ta cã :mcanxicacbonat = m canxi oxit +m cacbonic=> mcanxicacbonat = 112kg + 88kg = 200kg Học bài theo nội dung đã ghi. Làm bài tập 1,2,3 sgk trang 54. Xem lại kiến thức về lập công thức hoá học, hoá trị của một số nguyên tố. Đọc trước bài mớiHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 

File đính kèm:

  • pptHoa_8_Dinh_luat_bao_toan_khoi_luong_moi.ppt
Bài giảng liên quan