Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 65)

1. Thí nghiệm:

 Phương trình chữ của phản ứng:

 Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua

 “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 65), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái - 8bGiáo viên: Mai Thu HươngTrường THCS Quảng LưuTrong phản ứng hóa học giữa hiđro và oxi yếu tố nào thay đổi, yếu tố nào vẫn giữ nguyên ?MÔ HÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC GIỮA HIĐRO VÀ OXITrong phản ứng hóa học liên kết hóa học giữa các nguyên tử của nguyên tố hiđro và các nguyên tử nguyên tố oxi thay đổi. Số lượng nguyên tử nguyên tố hiđro và oxi được giữ nguyênKhối lượng các chất trước và các chất sau phản ứng có thay đổi không ? 1. THÍ NGHIỆMTRƯỚC PHẢN ỨNGDung dịch: Bari clorua BaCl2Dung dịch natri sunfat : Na2SO40ABtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 1, THÍ NGHIỆM0Dung dịch natri sunfat : Na2SO4SAU PHẢN ỨNGtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Viết phương trình chữ của phản ứng ? Bari Clorua + Natri Sunfat -> Bari Sunfat + Natri Clorua2. Định luật  “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”a. Nội dung:1. Thí nghiệm: Phương trình chữ của phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruatiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng C¸c chÊt tham gia C¸c chÊt s¶n phÈmTæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia=Tæng khèi l­îng c¸c chÊt s¶n phÈmHai nhµ khoa häc L«-m«-n«-x«p (ng­êi Nga, 1711 -1765) vµ La-voa-die (ng­êi Ph¸p, 1743 -1794) ®· tiÕn hµnh ®éc lËp víi nh÷ng thÝ nghiÖm ®­îc c©n ®o chÝnh x¸c, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Giới thiệu về nhà hóa học LÔ-MÔ-NÔ-XÔP(người Nga, 1711-1765) vàLA-VOA-DIÊ(người Pháp,1743-1794)HidroHidroHidroHidroOxiOxi Tr­íc ph¶n øng	 Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng	 KÕt thóc ph¶n øngB¶n chÊt cña ph¶n øng ho¸ häc lµ g×?XÐt ph¶n øng ho¸ häc gi÷a khÝ hi®r« víi khÝ oxitiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 2. ĐỊNH LUẬT:a, Nội dung:b, Giải thích :1. THÍ NGHIỆM Phương trình chữ của phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruatiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Trong ph¶n øng ho¸ häc, chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi. Sù thay ®æi nµy chØ liªn quan tíi c¸c electron, cßn sè l­îng nguyªn tö vµ khèi l­îng mçi nguyªn tö kh«ng thay ®æi, v× vËy tæng khèi l­îng c¸c chÊt ®­îc b¶o toµn. “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”3, Áp dụng Giả sử : A và B là hai chất phản ứng. C và D là hai chất sản phẩm. Gọi mA, mB, mC, mD lần lượt là khối lượng của A, B, C, D. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có công thức về khối lượng:	tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng mA + mB = mC + mDHãy viết công thức khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên ? mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl Gọi a, b, c là khối lượng đã biết của 3 chất x là khối lượng của chất chưa biết ta có :	 a + b = c + x, hay a + x = b + c. Hãy tìm x ? x = ( b + c ) – a. Theo công thức về khối lượng:Trong một phản ứng có ( n ) chất ( kể cả chất phản ứng và sản phẩm) nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được .... Tóm lại : Theo công thức về khối lượng:Trong một phản ứng có ( n ) chất ( kể cả chất phản ứng và sản phẩm)nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính đượckhối lượng của chất còn lại.Bài tập: Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên biết khối lượng của Bari Clorua BaCl2 là 20,8 gam, khối lượng của các sản phẩm Bari sunfat BaSO4 là 23,3 gam, Natri Clorua NaCl là 11,7 gam.Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra ?b. Tính khối lượng của Natri Sunfat đã phản ứng ?ĐÁP ÁN:Ta có : mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl 20,8 g x g 23,3 g 11,7 g 20,8 + x = 23,3 + 11,7 → x = ( 23,3 + 11,7 ) – 20,8 = 14,2 gtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 1, ĐỊNH LUẬT: 	“ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.2, ÁP DỤNG:	Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.KẾT LUẬN:tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 3: §èt ch¸y hoµn toµn 168 gam s¾t cÇn dïng 64 gam khÝ oxi. BiÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng lµ oxit s¾t tõa)ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng.b)TÝnh khèi l­îng cña oxit s¾t tõ thu ®­îc.a) PT ch÷: s¾t + khÝ oxi oxit s¾t tõBµi gi¶i:b) Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: Tãm t¾t:BiÕt:ms¾t = 168gmoxi = 64ga) ViÕt PT ch÷ cña P¦b) moxit s¾t tõ = ?VËy khèi l­îng cña oxit s¾t tõ t¹o thµnh lµ 232 gammoxit s¾t tõ = Xác định chất tham gia và chất sản phẩm của phản ứng trên?168 + 64 = 232 (g) msắt + moxi = moxit sắt từ PHƯƠNG PHÁPGiải bài toán theo 3 bước cơ bản sau:Bước 1: Viết phương trình ( chữ ) của phản ứng hóa học: A + B C + DBước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: mA + mB = mC + mDBước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm	 mA = mC + mD - mB 	 Kết luận tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 4.: Nung ®¸ v«i (cã thµnh phÇn chÝnh lµ Canxicacbonat), ng­êi ta thu ®­îc 112 kg v«i sèng( Canxi «xÝt) vµ 88 kg khÝ cacbonic.a> ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng .b> TÝnh khèi l­îng cña Canxicacbonat ®· ph¶n øng?Gi¶ia. Ph­¬ng tr×nh ch÷: Canxicacbonat  Canxi oxit +KhÝ cacbonicb. Theo §LBTKL ta cã :mcanxicacbonat = m canxi oxit +m cacbonic=> mcanxicacbonat = 112kg + 88kg = 200kg Học bài theo nội dung đã ghi. Làm bài tập 1,2,3 sgk trang 54. Xem lại kiến thức về lập công thức hoá học, hoá trị của một số nguyên tố. Đọc trước bài mớiHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng c¸m ¬n thÇy c« vµ c¸c em ®· theo dâi

File đính kèm:

  • pptTiet_21_Dinh_luat_bao_toan_khoi_luong.ppt
Bài giảng liên quan